Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Opiekun praktyk:

dr Marcin Maciołek, e-mail: marcin.maciolek@us.edu.pl

 

Czas realizacji praktyk specjalnościowych i ich wymiar godzinowy:

studia I stopnia (licencjackie): 2. rok, 2. semestr (letni) – 30 godzin

studia II stopnia (magisterskie): 2. rok, 1. semestr (zimowy) – 30 godzin

 

Plan postępowania:

  1. Wstępny wybór instytucji, w której chcą Państwo zrealizować praktykę specjalnościową, i uzyskanie wstępnej zgody od przedstawiciela wybranej jednostki na odbycie w niej praktyki (wymagana jest zgodność profilu jednostki z zakresem tematycznym specjalności).
  2. Konsultacja e-mailowa z opiekunem praktyk i uzyskanie jego akceptacji co do wyboru instytucji oraz charakteru planowanych praktyk specjalnoścowych (w e-mailu należy podać nazwę specjalności i wskazać instytucję, w której praktyka miałaby się odbywać, a także określić charakter praktyki, tj. rodzaj wykonywanych czynności).
  3. Ustalenie z przedstawicielem wybranej instytucji terminu, w jakim praktyka zostanie odbyta (czas trwania praktyki powinien pozwolić na swobodne zrealizowanie zakładanych planem studiów obowiązkowych 30 godzin praktyk specjalnościowych).
  4. Uzyskanie pisemnej zgody opiekuna praktyk (przedłożenie opiekunowi wypełnionego Porozumienia o organizacji praktyk specjalnościowych oraz Skierowania na praktyki w celu uzyskania podpisu opiekuna).
  5. Poświadczenie zgody (podpisy, pieczątki) przez dyrektora/kierownika jednostki, w której praktyka zostanie odbyta (Porozumienie o organizacji praktyk specjalnościowych).
  6. Przedłożenie opiekunowi praktyk następujących dokumentów: 1) Oświadczenia studenta, 2) Porozumienia o organizacji praktyk specjalnościowych podpisanego przez dyrektora / kierownika jednostki, w której zostanie odbyta praktyka.
  7. Rozpoczęcie praktyk – w trakcie praktyk należy sukcesywnie prowadzić Dziennik praktyk, który należy przedłożyć opiekunowi praktyk po ich zakończeniu.
  8. Po zakończeniu praktyk należy sporządzić Raport z przebiegu praktyk specjalnościowych i złożyć go wraz z Dziennikiem praktyk opiekunowi praktyk.

Opiekun praktyk, biorąc pod uwagę ocenę wystawioną przez praktykodawcę (50%) oraz oceniając dziennik praktyk (50%), zalicza studentowi praktyki zawodowe, wpisując ocenę do systemu USOS.

 

Dokumenty do pobrania:

return to top