Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Organizacja procesu uzyskania dyplomu

 

Procedurę uzyskiwania dyplomu magistra na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy reguluje Uchwała Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2012 r. stanowiąca Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym. Uszczegóławia on zasady zawarte w obowiązującym Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim. Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym zawiera zapisy odnoszące się do organizacji procesu uzyskiwania dyplomu magistra, w tym: zasad przygotowania pracy dyplomowej i jej formy, sposobu oceny rozprawy przez promotora oraz recenzenta, a także przebiegu egzaminu dyplomowego, jak również sposobu i kryteriów wyliczania oceny końcowej. Ponadto stosowane są procedury dyplomowania w ramach Archiwum Prac Dyplomowych (Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych i zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych).

Praca dyplomowa na kierunku twórcze pisania i marketing wydawniczy powstaje w ramach modułu dyplomowego, którego składa się z czterech osobnych, acz skorelowanych do pewnego stopnia przedmiotów. W skład modułu dyplomowego wchodzą następujące zajęcia:

  1. Warsztat procesu twórczego;
  2. Źródła w pracy artystycznej;
  3. Przygotowanie propozycji wydawniczej i strategie pisarskie;
  4. Seminarium dyplomowe.

Istotą pierwszych trzech jest poszerzenie wiedzy na temat specyfiki pracy twórczej, zróżnicowania strategii pisarskich, funkcjonowania na rynku wydawniczym oraz kształcenie umiejętności pozyskiwania źródeł w pracy artystycznej i naukowej. W ramach zajęć seminaryjnych powstaje natomiast praca magisterska, która w przypadku kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy może zostać zrealizowana w dwóch wariantach:

  1. a) samodzielnego opracowania monograficznego wybranego problemu badawczego;
  2. b) dwóch prac, z których pierwsza ma charakter pracy naukowej, natomiast druga ma charakter wypowiedzi artystycznej lub paraliterackiej wykorzystującej w praktyce umiejętności pisarskie nabyte w trakcie studiów.

Praca naukowa powinna stanowić rodzaj dyskursywnego opracowania zagadnienia korespondującego z problemami będącymi przedmiotem pracy artystycznej lub paraliterackiej.

Temat pracy dyplomowej przyjmującej postać monograficznego opracowania nie może powielać tematu ani treści innej pracy dyplomowej, rocznej lub semestralnej, która była przedmiotem wcześniejszych procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia. Praca dyplomowa dla studiów drugiego stopnia powinna dowodzić umiejętności samodzielnego opracowania tematu, w tym zgromadzenia niezbędnego materiału. Opracowanie to może mieć charakter odtwórczy jedynie w tym sensie, że będzie stanowić sprawozdanie lub przegląd dotychczasowego stanu badań na ustalony z promotorem temat, z wyraźnym i jednoznacznym odnotowaniem, zaznaczeniem i odesłaniem do cytowanych lub referowanych źródeł.

Praca o charakterze artystycznym lub paraliterackim nie może powielać tematu pracy semestralnej, która była przedmiotem wcześniejszych procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia. Jej naukowe dopełnienie powinno dowodzić świadomości istnienia odpowiedniej aparatury krytycznej i umiejętności jej sfunkcjonalizowania. Opracowanie to może mieć charakter odtwórczy jedynie w tym sensie, że będzie stanowić sprawozdanie z dotychczasowego stanu badań na ustalony z promotorem temat, z wyraźnym i jednoznacznym odnotowaniem, zaznaczeniem i odesłaniem do cytowanych lub referowanych źródeł.

Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, prowadzone przez wykładowców badania naukowe oraz możliwości sprawowania opieki merytorycznej nad pracą dyplomową. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia tematu podejmuje promotor. Proces wyboru tutorów inauguruje spotkanie studentów z pracownikami (koniec pierwszego semestru studiów), którzy wyrazili zgodę na przyjęcie obowiązków promotorskich. W ramach tegoż spotkania promotorzy prezentują swoje zainteresowania badawcze oraz przedstawiają potencjalne tematy, które mogą być realizowane w ramach prowadzonych przez nich zajęć.

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy, zatwierdzeniu przez promotora pracy (podpisem promotora o przyjęciu rozprawy), a także uzyskaniu pozytywnych recenzji dysertacji, student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, który przebiega zgodnie z „Regulaminem dyplomowania w Uniwersytecie Śląskim”.

return to top