Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Studia licencjackie

Dokumenty do pobrania

 

Praktyki zawodowe na kierunku: filologia germańska
specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze
tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
język niemiecki od podstaw
język szwedzki

Informacje dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2017/2018 i 2018/2019

 1. Niniejszy regulamin odbywania praktyk studenckich na kierunku Filologia germańska opiera się na Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem sprostowań wprowadzonych uchwałą nr 448 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 października 2019 r.
 2. Zgodnie z programem studiów studenci filologii germańskiej na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, są zobowiązani do odbycia praktyki. Odbycie praktyki jest warunkiem niezbędnym zaliczenia studiów pierwszego stopnia.
 3. Czas trwania praktyk (harmonogram czasu pracy należy ustalić z pracodawcą) wynosi:
  • 120 godzin dla specjalności: interkulturowe studia niemcoznawcze
  • 120 godzin dla specjalności: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
  • 30 godzin dla specjalności: język niemiecki od podstaw
  • 30 godzin dla specjalności: język szwedzki

4. Praktyka powinna odbyć się jednorazowo, tj. w trybie ciągłym.

5. Praktyka może rozpocząć się najwcześniej po ukończeniu pierwszego semestru studiów, jednak najpóźniej na semestrze 4. Brak zaliczenia praktyki w tym terminie jest traktowany tak samo, jak brak zaliczenia przedmiotu.

6. Praktyka nie usprawiedliwia nieobecności studenta na zajęciach. Dlatego zaleca się, by praktyki odbywały się w czasie wakacji.

7. Studenci odbywają praktykę zgodnie z profilem kształcenia. Student może odbyć praktykę w:

  • biurach tłumaczeniowych,
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach kulturalnych i oświatowych,
  • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego i kultury niemieckiej.
  • firmach.

8. Student może odbyć praktykę zagranicą.

9. Studenci są zobowiązani do wyszukania instytucji, w której odbędą praktykę.

10. Wybór instytucji lub placówki, w której student planuje odbywać praktyki, należy wcześniej skonsultować z opiekunem praktyk.

11. Opiekun praktyk na specjalności:

 1. Po wyszukaniu instytucji lub placówki, w której student chce odbywać praktyki, należy wypełnić porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów UŚ i udać się z nim do Dziekana.
 2. Na podstawie zawartego porozumienia o organizacji praktyki studentów UŚ opiekun praktyki wystawia studentowi skierowanie na praktyki.
 3. Student wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk zawodowych i dostarcza je opiekunowi praktyk.
 4. Po odbyciu praktyk student dostarcza opiekunowi praktyk raport z przebiegu praktyki zawodowej oraz arkusz oceny pracy studenta podczas odbywania praktyki zawodowej. Na tej podstawie student otrzymuje od opiekuna praktyk wpis do indeksu.
 5. Praca zawodowa studenta, o ile jest związana z profilem studiów, może zostać potraktowana jako praktyka zawodowa. Warunkiem zaliczenia wykonywanej pracy zawodowej jako praktyki jest jej udokumentowanie. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki student zwraca się do opiekuna praktyk z prośbą o wydanie opinii. Jeśli opinia jest pozytywna, student dołącza ją do wniosku do Dziekana wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub świadectwem pracy. Pisemny wniosek należy złożyć u Dziekana nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy.
 6. Dziekan może także zaliczyć praktykę odbytą w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1.1) jako praktykę zawodową. W celu zaliczenia praktyki student zwraca się do opiekuna praktyk z prośbą o wydanie opinii. Jeśli opinia jest pozytywna, student dołącza ją do wniosku do Dziekana.
 7. Wszelkie kwestie prawne związane z praktykami regulują następujące akty prawne:
  • Zarządzenia Rektora
  • Regulamin praktyk

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość odbycia praktyki w Niemczech w „Haus Schlesien” w Königswinter koło Bonn. Polega ona na współpracy przy:

 • projektach związanych z wystawami i zasobami muzealnymi (planowaniu wystaw, wyszukiwaniu obiektów, dokumentacji, korespondencji, zagospodarowywaniu zbiorów),
 • pracach koncepcjonalnych (reklamie, kulturowych programach ramowych),
 • przedsięwzięciach redakcyjnych (publikacjach, sprawozdaniach prasowych, prezentacji w mediach).

Praktyki mogą także odbywać się w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Informacji o wiarygodnych firmach i instytucjach udziela ponadto opiekun praktyk podczas konsultacji.

 

Praktyki zawodowe na kierunku: filologia germańska
specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim

 

Informacje dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2017/2018 i 2018/2019

 1. Niniejszy regulamin odbywania praktyk studenckich na kierunku Filologia germańska opiera się na Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem sprostowań wprowadzonych uchwałą nr 448 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 października 2019 r.
 2. Zgodnie z programem studiów studenci filologii germańskiej na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, specjalności nauczycielska z językiem szwedzkim są zobowiązani do odbycia praktyki. Odbycie praktyki jest warunkiem niezbędnym zaliczenia studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 3. Czas trwania praktyk wynosi:
 4. Studia I stopnia, stacjonarne
  • praktyka pedagogiczno-psychologiczna (po 4. semestrze)

30 h – w trakcie 4. semestru lub we wrześniu, studenci odbywają praktykę w szkołach podstawowych pod opieką psychologa lub pedagoga szkolnego i zapoznają się ze specyfiką ich działalności (zaliczenie praktyki musi odbyć się do 25.09, do końca 4. semestru praktyk),

  • praktyka zawodowa (dydaktyka języka niemieckiego)

60 h po 4. semestrze: we wrześniu, praktyka ciągła, bierna (hospitacyjna), szkoły podstawowe lub przedszkola, studenci obserwują zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka niemieckiego, omawiają zajęcia i sporządzają notatki w zeszytach praktyk,  

  • praktyka zawodowa (dydaktyka języka niemieckiego)

60 h w trakcie 6. semestru, praktyka śródroczna, czynna (prowadzenie zajęć), szkoły podstawowe lub przedszkola, studenci prowadzą samodzielnie zajęcia, do każdych zajęć przygotowują scenariusz lekcji, który przedstawiają do akceptacji nauczycielowi języka niemieckiego (zaliczenie praktyki musi się odbyć do końca 25.09, do końca 6. semestru).

 1. Każdy z podanych typów praktyk powinien odbywać się jednorazowo, tj. w trybie ciągłym.
 2. Praktyka nie usprawiedliwia nieobecności studenta na zajęciach. Dlatego zaleca się, by praktyki odbywały się w ciągu roku akademickiego w dni wolne od zajęć oraz w czasie wakacji (wrzesień).
 3. Wybór szkoły, w której student planuje odbywać praktyki, należy wcześniej skonsultować z opiekunem praktyk.
 4. Opiekunem praktyk na specjalności nauczycielskiej jest dr Wacław Miodek pokój (miodek@us.edu.pl; p. 3.21).
 5. Po wyszukaniu szkoły, w której student chce odbywać praktyki, należy skontaktować się z nauczycielem języka niemieckiego lub szwedzkiego w celu uzyskania jego zgody na odbycie praktyki.
 6. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki opiekun praktyki wystawia studentowi skierowanie na praktyki oraz zestaw dokumentów dla nauczyciela opiekuna.
 7. Po odbyciu praktyk student dostarcza opiekunowi praktyk raport z przebiegu praktyki zawodowej oraz ankietę oceny praktyki. Na tej podstawie student otrzymuje od opiekuna praktyk wpis do indeksu.
 8. Praca zawodowa studenta, o ile jest związana z profilem studiów, może zostać potraktowana jako praktyka zawodowa. Warunkiem zaliczenia wykonywanej pracy zawodowej jako praktyki jest jej udokumentowanie. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki student zwraca się do opiekuna praktyk z prośbą o wydanie Jeśli opinia jest pozytywna, student dołącza ją do wniosku do dziekana (zał. nr 5) wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub świadectwem pracy. Proszę zwrócić uwagę, że pisemny wniosek należy złożyć u Dziekana nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy.

Studia magisterskie

Praktyki zawodowe na kierunku: filologia germańska
specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Informacje dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019

 1. Niniejszy regulamin odbywania praktyk studenckich na kierunku Filologia germańska opiera się na Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem sprostowań wprowadzonych uchwałą nr 448 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 października 2019 r.
 2. Zgodnie z programem studiów studenci filologii germańskiej na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego, są zobowiązani do odbycia praktyki. Odbycie praktyki jest warunkiem niezbędnym zaliczenia studiów pierwszego stopnia.
 3. Czas trwania praktyk wynosi 30 godzin – harmonogram czasu pracy należy ustalić z pracodawcą.
 4. Praktyka powinna odbyć się jednorazowo, tj. w trybie ciągłym.
 5. Praktyka może rozpocząć się najwcześniej po ukończeniu pierwszego semestru studiów, jednak najpóźniej na semestrze 3. Brak zaliczenia praktyki w tym terminie jest traktowany tak samo jak brak zaliczenia przedmiotu.
 6. Praktyka nie usprawiedliwia nieobecności studenta na zajęciach. Dlatego zaleca się, by praktyki odbywały się w czasie wakacji.
 7. Studenci odbywają praktykę zgodnie z profilem kształcenia. Student może odbyć praktykę w:
  • wydawnictwach,
  • redakcjach czasopism,
  • biurach tłumaczeniowych,
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach kulturalnych i oświatowych,
  • turystyce i sektorze usług związanym z tłumaczeniami,

8. Student może odbyć praktykę za granicą.

 1. Studenci są zobowiązani do wyszukania instytucji, w której odbędą praktykę.
 2. Wybór instytucji lub placówki, w której student planuje odbywać praktyki, należy wcześniej skonsultować z opiekunem praktyk.
 3. Opiekunem praktyk na specjalności tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego jest dr Krzysztof Kłosowicz (krzysztof.klosowicz@us.edu.pl)
 4. Po wyszukaniu instytucji lub placówki, w której student chce odbywać praktyki, należy wypełnić porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów UŚ i udać się z nim do Dziekana.
 5. Na podstawie zawartego porozumienia o organizacji praktyki studentów UŚ opiekun praktyki wystawia studentowi skierowanie na praktyki.
 6. Student wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk zawodowych i dostarcza je opiekunowi praktyk.
 7. Po odbyciu praktyk student dostarcza opiekunowi praktyk raport z przebiegu praktyki zawodowej oraz arkusz oceny pracy studenta podczas odbywania praktyki zawodowej. Na tej podstawie student otrzymuje od opiekuna praktyk wpis do indeksu (ocena).
 8. Praca zawodowa studenta, o ile jest związana z profilem studiów, może zostać potraktowana jako praktyka zawodowa. Warunkiem zaliczenia wykonywanej pracy zawodowej jako praktyki jest jej udokumentowanie. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki student zwraca się do opiekuna praktyk z prośbą o wydanie opinii. Jeśli opinia jest pozytywna, student dołącza ją do wniosku do Dziekana wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub świadectwem pracy. Pisemny wniosek należy złożyć u Dziekana nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy.
 9. Dziekan może także zaliczyć praktykę odbytą w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1.1) jako praktykę zawodową. W celu zaliczenia praktyki student zwraca się do opiekuna praktyk z prośbą o wydanie opinii. Jeśli opinia jest pozytywna, student dołącza ją do wniosku do Dziekana.
 10. Wszelkie kwestie prawne związane z praktykami regulują następujące akty prawne:
  • Zarządzenia Rektora
  • Regulamin praktyk.

19. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej (skierowanie, oświadczenie, porozumienie, raport oraz arkusz), znajdują się w formie elektronicznej na stronie internetowej kierunku. Student wypełnia je samodzielnie i przekazuje opiekunowi praktyk.

 

Informacje dodatkowe

Praktyki mogą także odbywać się w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Informacji o wiarygodnych firmach i instytucjach udziela ponadto opiekun praktyk podczas konsultacji.

return to top