Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe wprowadzono w Uniwersytecie Śląskim Zarządzeniem nr 23/2001 z dnia 19 kwietnia 2001 roku JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Praktyki zawodowe — zgodnie z ich programem i planem studiów — są obligatoryjnym elementem kształcenia na 3-letnich studiach pierwszego stopnia na Kierunku Filologia, specjalność: język rosyjski — program tłumaczeniowy; język rosyjski — program język biznesu; języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim oraz na Kierunku Filologia rosyjska, specjalności: tłumaczeniowa, język biznesu, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, język rosyjski w turystyce. Praktykę podejmują studenci studiów stacjonarnych.

Zgodnie z obowiązującymi na Kierunku Filologia rosyjska siatkami studiów do praktyk przystępują studenci, którzy zaliczyli co najmniej drugi semestr studiów, obowiązkowo zaś do końca trzeciego semestru studiów. Odbycie praktyk wiąże się z otrzymaniem 1 punktu ECTS i koniecznością wpisu zaliczenia do indeksu. Czas trwania praktyk zawodowych ustalono w programie na 30 godzin.

Celem praktyki jest m.in. rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Charakter praktyk zawodowych powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku i specjalności studiów. Studenci odbywają ją w instytucjach, których profil działania umożliwia zrealizowanie ww. celów, a więc: w biurach podróży, w biurach tłumaczeń, w redakcjach gazet, w studiu radiowym lub telewizyjnym, w firmach: eksport-import towarów, w komendach policji, w instytucjach współpracujących z krajami Europy Wschodniej, w sekretariatach szkolnych, w sekretariatach szkół językowych, w sekretariatach szkół wyższych, w urzędach miasta lub województwa, w urzędach i agencjach celnych, w portach lotniczych, w ośrodkach kultury, bibliotekach itp. Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Studenci kierowani na praktyki są na czas jej trwania objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Od roku 2015 ruszył rządowy projekt praktyk w administracji państwowej. Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących go sektorach administracji publicznej. Informacje na temat praktyk są dostępne na stronie: www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji.

Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Oferty praktyk dla studentów dostępne na stronie: http://oferty.praca.gov.pl (w okienku: WPISZ NAZWĘ STANOWISKA wpisujemy wyszukiwaną frazę: PRAKTYKI STUDENCKIE).

Studenci we własnym zakresie wybierają miejsce odbycia praktyk. Po dokonaniu wyboru powinni kontaktować się z Opiekunem na macierzystej uczelni, który będzie pośredniczyć w kontaktach z administracją rządową i kierował studenta na praktykę.

Studenci zostają zapoznani z programem praktyki przez Opiekuna, wyznaczonego przez Dziekana Wydziału w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem i otrzymują komplet niezbędnych dokumentów do wypełnienia:

  1. porozumienie o organizacji praktyki zawodowej
  2. skierowanie 
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk.

Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana udokumentowana praca studenta (w tym wakacyjna) oraz wolontariat, odbyte w kraju lub poza jego granicami. Zgodę na zaliczenie ww. form wyraża Dziekan Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Opiekuna praktyk w Instytucie. Wymaganym dokumentem jest wtedy prośba o zaliczenie praktyk:

Dokumenty do pobrania

 

Opiekun praktyk zawodowych
mgr Dżulietta Markusik
e-mail: dzulietta.markusik@us.edu.pl
gabinet 3.26 (zgodnie z harmonogramem dyżurów dostępnym na stronie WH)

return to top