Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Procedury dyplomowania

Procedurę uzyskania dyplomu na kierunku filologia rosyjska reguluje Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 grudnia 2017 roku stanowiąca Regulamin dyplomowania na Wydziale Humanistycznym (dawniej Filologicznym). Określa on szczegółowo zasady zawarte w Regulaminie studiów obowiązującym w Uniwersytecie Śląskim. Organizacja procesu dyplomowania wymaga także stosowania procedur w ramach Archiwum Prac Dyplomowych (zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych i Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 18 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych).

Student kierunku Filologia rosyjska w odpowiednim terminie zostaje poinformowany na stronie internetowej o planowanych w kolejnym roku akademickim seminariach dyplomowych licencjackich i magisterskich. Komunikat zawiera nazwiska promotorów oraz informacje o problematyce seminariów i warunkach zapisów do grup seminaryjnych.

Proponowane studentom obszary badawcze zgodne są z kierunkiem własnych badań promotorów, a także z badaniami i projektami realizowanymi przez wykładowców filologii rosyjskiej. Po wyborze promotora studenci ustalają  z nim problematykę i metodologię badań oraz zasady formalne pisania pracy dyplomowej, następnie omawiają plan pracy i jego strukturę. Student przygotowuje pracę samodzielnie pod opieką promotora, mając możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji indywidualnych. Po ukończeniu pisania pracy oraz zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów modułów student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, który przebiega zgodnie z zapisami Regulaminu dyplomowania.

return to top