Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Seminaria licencjackie

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący dr hab. Małgorzata Borek

Seminarium poświęcone będzie badaniom nad metaforą — jej rodzajami, strukturą i rolą w tekście. Badania nad metaforą to jeden z najciekawszych nurtów badawczych współczesnej humanistyki, łączący takie dziedziny jak lingwistyka, literaturoznawstwo, psychologia, filozofia, socjologia itp. Konstrukcje metaforyczne będą opisywane i analizowane na podstawie różnorodnych tekstów w języku rosyjskim: publicystycznych, literackich, poetyckich, reklamowych (student będzie mógł wybrać określony typ tekstu).  Propozycje tematów prac mogą zostać rozszerzone zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studentów.

 

Seminarium II

Prowadzący dr Swietłana Biczak

Problematyka seminarium licencjackiego będzie koncentrować się wokół językowych mechanizmów komizmu (np. gier językowych) we współczesnym języku rosyjskim, także w konfrontacji z językiem polskim. Podczas ustalania tematów prac dyplomowych studenci mogą zaproponować również własny temat uwzględniający ich zainteresowania.

 

Seminarium III 

Prowadzący dr Tadeusz Borucki

Problematyka seminarium będzie oscylować wokół poniższych zagadnień:
—    pragmatyka przekładu;
—    przekład tekstów artystycznych;
—    strategie translatorskie w praktyce przekładu;
—    współczesna leksyka rosyjska;
—    rosyjski język religijny;
—    lingwistyka tekstu.

 

Seminarium IV 

Prowadzący dr Tomasz Bugaj

Problematyka: Rosja i kultura rosyjska

Na zajęcia zapraszam studentów, którzy chcieliby przygotować pracę licencjacką  dotyczącą zagadnień z kultury i dziejów Rosji oraz krajów rosyjskojęzycznych. Kulturoznawcze oraz interdyscyplinarne badania mogą obejmować takie kategorie jak: swojskość i obcość, stereotypy, pamięć zbiorowa, postpamięć, trauma kulturowa, propaganda, totalitaryzm, folklor współczesny. Naukowemu oglądowi warto poddać również inne aktualne zjawiska kulturowe związane z najróżniejszymi przejawami kultury masowej, religią czy mentalnością rosyjską. Seminarium w obszarze tematycznym będzie więc miało charakter otwarty, szczególnie na autorskie, oryginalne projekty prac licencjackich, zgłaszane przez studentów. Materiału badawczego dostarczą teksty literackie, użytkowe, prasowe, internetowe lub inne, pozyskane na przykład w trakcie prowadzenia badań, a także pozostałe „teksty kultury”, określane mianem sztuki bądź też sytuowane na jej obrzeżach.

 

Seminarium V

Prowadzący dr Ewa Kapela

Seminarium poświęcone będzie różnym aspektom badań nad językiem i komunikowaniem we współczesnym rosyjskim dyskursie medialnym oraz politycznym, również w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-polskim.
Materiał badawczy stanowić będą wybrane gatunki dyskursu prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego oraz politycznego, np. artykuły, wywiady, talk show, spoty reklamowe, blogi, demotywatory, debaty polityczne, slogany wyborcze, dowcipy polityczne itd. Zadaniem studentów będzie m.in. badanie użycia i funkcji środków językowych w powiązaniu z kontekstem pozajęzykowym (kulturowym, społecznym, politycznym).

 

Seminarium VI

Prowadzący dr Lidia Mięsowska

Seminarium poświęcone będzie szeroko rozumianemu współczesnemu dramatowi i teatrowi rosyjskiemu. W kręgu zainteresowań seminarzystów mogą znaleźć się np. najnowsze zjawiska teatralne w Rosji, praktyki performatywne, teatr alternatywny, dramaturgia rosyjska na scenach polskich, festiwale teatralne w Rosji, intertekstualność w dramacie i teatrze itp. Rozważania nad dramatem i teatrem rosyjskim po 1985 roku uwzględniać będą wielość nurtów rozwojowych sztuki dramatu i teatru (teatr realistyczny, hiperrealizm, teatr dekonstrukcji, teatr postmodernistyczny,  teatr absurdu, teatr egzystencjalny, teatr filozoficzny, teatr statyczny, teatr sentymentalny, teatr metaforyczny, teatr.doc, teatr posttdramatyczny i in.) oraz współistnienie w ramach pojedynczych tekstów różnorodnych kategorii estetycznych (m. in. absurd, groteska, ironia, komizm, tragizm, piękno, brzydota). Tematy prac będą ukierunkowane na indywidualne zainteresowania seminarzystów.

 

Seminarium VII

Prowadzący dr Jaśmina Śmiech

Problematyka seminarium: Wartości i wartościowanie w tekstach internetowych

Tematyka prac będzie dotyczyć słownictwa oceniającego w wybranych typach tekstów internetowych. Prace mogą być realizowane na materiale rosyjskojęzycznym lub mogą mieć charakter porównawczy, rosyjsko-polski. Mile widziana będzie tematyka tekstów uwzględniająca indywidualne zainteresowania uczestnika seminarium. Badania mogą zmierzać w następujących kierunkach:

— analiza treści wybranych tekstów internetowych i ich charakterystyka ze względu na cechy i funkcje występujących w nich wartościowań;

— rekonstrukcja językowego obrazu świata wartości w wybranym typie tekstów internetowych, analiza semantyczna leksemów nazywających wartości, poszukiwanie „słów kluczy” charakterystycznych dla wybranych tekstów;

— analiza środków językowych używanych przez autorów tekstów internetowych w takich celach jak autoprezentacja, perswazja, polemika.

Seminaria magisterskie

Studia stacjonarne

Seminarium I

Prowadzący dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Literatura i kultura rosyjska w ujęciu interdyscyplinarnym

Seminarium magisterskie będzie miało charakter interdyscyplinarny z pogranicza literaturoznawstwa, filozofii, teologii, etnografii, malarstwa, reklamy i in. Program seminarium zostanie poświęcony m.in. zagadnieniom związanym z nowymi posthumanistycznymi kierunkami teoretycznymi. Jednak promotor dopuszcza tematy zaproponowane przez samych studentów, jest otwarty na ich pomysły i propozycje. Oznacza to, że istnieje możliwość wspólnego ustalenia tematów ze względu na zainteresowania słuchaczy lub przydatność w pisaniu prac magisterskich.

Liczba uczestników: maksymalnie 10-12 osób

Zgłoszenia do 6 października 2019 r. pod adresem: justyna.tymieniecka@poczta.fm

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący.

 

Seminarium II

Prowadzący dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek

Seminarium magisterskie poświęcone będzie badaniom nad językiem rosyjskim i polskim z wykorzystaniem metodologii i narzędzi lingwistyki korpusowej. Podstawową bazę materiałową stanowić będą korpusy lingwistyczne: Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego i Narodowy Korpus Języka Polskiego. Prace zorientowane będą na różnorakie zastosowania korpusów i pokażą ich przydatność nie tylko jako reprezentatywnego zbioru tekstów, ale również jako instrumentu służącego zarówno do badania języka, jak i wspomagającego proces tłumaczenia. Istnieje możliwość uwzględnienia indywidualnych zainteresowań seminarzystów.

Liczba uczestników: maksymalnie 10-12 osób

Zgłoszenia do 6 października 2019 r. pod adresem: andrzej.charciarek@us.edu.pl

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grupy seminaryjnej podejmuje prowadzący.

return to top