Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

SEMINARIUM MAGISTERSKIE dr Małgorzata Kalita
Specjalizacja: Przekład w komunikacji międzykulturowej

Seminarium dyplomowe, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską związaną z szeroko pojętym przekładem. W roku akademickim 2019/2020 studenci pracują na materiale literackim, badając wybrane zagadnienia. Wśród wstępnie wybranych tematów znalazła się m.in. problematyka przekładu języka specjalistycznego w tekście literackim czy analiza dwóch tłumaczeń tej samej powieści. W trakcie seminarium studenci wykorzystują wiedzę z dziedziny teorii i krytyki przekładu.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE dr Paulina Pycia-Košćak

Tematem przewodnim seminarium jest „Lingwistyczna analiza przekładu”. Pierwszy semestr seminarium magisterskiego obejmuje analizę jednostek leksykalnych w kontekście przekładu. Szczegółowo omawiane są następujące zagadnienia:

 1. analiza językoznawcza a przekład,
 2. leksykologia (leksem, wyraz tekstowy, jednostka leksykalna, nacechowanie stylistyczne i determinanty socjalne, frazeologia),
 3. semantyka, znaczenie i sens, płaszczyzna denotacyjna i konotacyjna, pole semantyczno-leksykalne,
 4. rodzaje znaczeń, synonimia, polisemia, homonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, warianty leksykalne (geografia leksykalna),
 5. przekład a stylistyka.

Drugi semestr seminarium magisterskiego kontynuuje omawianie zagadnień z zakresu lingwistyki przekładowej, w tym:

 1. ekwiwalencję w tłumaczeniu (rodzaje i poziomy ekwiwalencji, ekwiwalencja dynamiczna i formalna, aproksymaty / „fałszywi przyjaciele” tłumacza),
 2. (nie)przekładalność kategorii gramatycznych (różnorodność środków językowych języka wyjściowego i docelowego: konstrukcje bezokolicznikowe, imiesłowowe, aspekt, leksyka: archaizmy, neologizmy, barbaryzmy, egzotyzmy),
 3. przekład audiowizualny,
 4. transkrypcję i transliterację (realia, nazwy własne, imiona i nazwiska).

Ćwiczenia oparte są na analizie porównawczej tekstu źródłowego i docelowego. Wybór tekstów obejmuje zarówno teksty literackie (prozatorskie, poetyckie, dramatyczne), jak i specjalistyczne (skonwencjonalizowane teksty umów itp.), a także filmowe ścieżki dialogowe.

 

SEMINARIUM LICENCJACKIE dr Paulina Pycia-Košćak

Zajęcia seminaryjne w pierwszym semestrze przygotowują studentów do napisania pracy licencjackiej. W pierwszej kolejności omawiane są techniki pisania, zasady redagowania tekstów, opis bibliograficzny i przypisy, zasady dotyczące cytowania i parafrazowania. Następnie analizuje się temat wiodący „Sposoby wzbogacania słownictwa w języku chorwackim / serbskim (i polskim)” oraz przedstawia się koncepcje prac, zgromadzone materiały i bibliografię.

Zajęcia seminaryjne w drugim semestrze koncentrują się na analizie zagadnień związanych z poszczególnymi tematami prac. Studenci regularnie referują postępy w badaniach i pisaniu pracy. Ostatnim zadaniem jest ostateczna redakcja i korekta teksów prac licencjackich. Dobór literatury jest zależny od tematu pracy licencjackiej.

SEMINARIUM LICENCJACKIE Dr hab. prof. ATH Ľubomír Hampl

Seminarium skupia się na omawianiu podstawowych zagadnień związanych z charakterystyką realizowanego tematu wiodącego wybranego pierwszego języka zachodniosłowiańskiego (tj. czeskiego). Treści zajęć dostosowane są do tematów prac licencjackich. Omawiane są najczęściej kwestie frazeologii i idiomatyki, aspekty przekładoznawstwa i tłumaczenia analizowanych jednostek leksykalnych, konceptualizacja i językowy obraz świata, stereotypy znajdujące się w języku, etymologia, paremiologia, pogranicze językowo-kulturowe, styl i stylizacja wraz z elementami tekstologii. Seminarium licencjackie ma na celu przygotować studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do napisania pracy licencjackiej oraz złożenia egzaminu dyplomowego licencjackiego.

 

SEMINARIUM LICENCJACKIE dr Antonina Kurtok

Seminarium licencjackie – literaturoznawcze – poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu literatury bośniackiej, chorwackiej i serbskiej omawianym zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym, bez ograniczenia temporalnego i przedmiotowego. Problematyka seminarium obejmuje badania dotyczące wymienionych literatur południowosłowiańskich prowadzone w szerszych kontekstach: kulturowym, historycznym, społecznym oraz politycznym. Szczegółowa tematyka seminarium ustalana jest każdorazowo w oparciu o zainteresowania studentów, tym samym treści dobierane są indywidualnie – pod kątem specyfiki każdej z prac – oraz w zależności od potrzeb.

 

SEMINARIUM LICENCJACKIE dr Sylwia Sojda

Seminarium licencjackie językoznawcze przygotowuje studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. Tematem wiodącym jest leksykologia słowacka: oscyluje wokół zagadnień leksykalnych, leksykologicznych i słowotwórczych w języku słowackim również w konfrontacji z językiem polskim. Korpusami materiałowymi do badań są przekazy medialne (telewizja, radio, Internet). Studenci pogłębiają znajomość metodologii badań językoznawczych dotyczącej tej dziedziny językoznawstwa oraz zapoznają się z metodologią pracy naukowej na poziomie licencjackim. Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami tematu wiodącego realizowanego na seminarium, omawiają teksty z zakresu tematu seminarium.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Procesy dynamizujące leksykę i leksykologię wybranych języków słowiańskich.
 2. Leksyka ekspresywna w badaniach mediolingwistycznych; leksyka intensyfikująca treść przekazu medialnego.
 3. Słowiański przekaz reklamowy.
 4. Leksyka współczesnych języków słowiańskich jako odzwierciedlenie kulturowe.
 5. Metodologia analizy słowotwórczej i semantycznej w językach słowiańskich.
 6. Językowy obraz świata w badaniach lingwistycznych

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE dr Sylwia Sojda

Seminarium magisterskie językoznawczo-przekładoznawcze przygotowuje studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Celem seminarium jest przedstawienie przekładu jako aktu komunikacji międzykulturowej. Tematem wiodącym jest leksykologia i jej odzwierciedlenie w przekładach (tekstów użytkowych lub/i tekstów literackich). Korpusami materiałowymi do badań są teksty literackie (m.in. fragmenty prozy, dramatu czy poezji),  inne teksty artystyczne (np. piosenki, opisy dzieł sztuki), teksty publicystyczne (np. depesze prasowe, felietony) oraz teksty użytkowe. Studenci pogłębiają znajomość metodologii badań językoznawczych dotyczącej tej dziedziny językoznawstwa oraz zapoznają się z metodologią pracy naukowej na poziomie magisterskim.

Ramy  tematyczne  seminarium  określa  prowadzący,  a  uszczegółowione tematy rozpraw  formułowane są w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć. Proponowane zagadnienia: wybrane zagadnienia opisu leksykalno-semantycznego, wybrane problemy leksykologii i morfologii, innowacje leksykalne, współczesne neologizmy i zapożyczenia, terminologia specjalistyczna, frazeologia.

return to top