Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK

1

Założenia ogólne

Zasady odbywania praktyk w ramach kierunku sztuka pisania stanowią uszczegółowienie Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

2

Wymiar praktyk studentów specjalności innych niż nauczycielska

Obowiązkowa praktyka w ramach kierunku sztuka pisania musi trwać co najmniej 60 godzin roboczych. Praktyki te mają charakter ciągły i powinny odbywać się w trakcie przerw międzysemestralnych. Preferowany termin praktyk to przerwa między IV i V semestrem. Zgodnie z aktualnym planem studiów zaliczenie praktyki jest wymagane do zaliczenia V semestru.

 

3

Zasady i forma odbywania praktyk w ramach kierunku sztuka pisania

  1. Student zgłasza opiekunowi praktyk danej specjalności chęć odbycia praktyki we wskazanej przez siebie instytucji lub firmie. Profil instytucji lub działalność firmy musi odpowiadać zakresowi problemowo-tematycznemu kierunku. Student może również wybrać jako miejsce praktyki instytucję lub firmę, którą podpisała z Wydziałem umowę o współpracy w ramach kierunku.
  2. Po wstępnej akceptacji ze strony opiekuna praktyk student uzyskuje pisemną zgodę na odbycie praktyki w wybranej instytucji lub firmie poświadczoną podpisem dyrektora ds. dydaktycznych INoLP na formularzu porozumienia o organizacji praktyki zawodowej (załącznik nr 1 do Rozporządzenia JM Rektora*). Przedstawiony do podpisu formularz powinien zawierać dane instytucji lub firmy, w której student będzie odbywał praktykę, oraz określony datami czas trwania praktyki. W miarę możności dokument powinien być już podpisany i opieczętowany przez zewnętrznego partnera.
  3. Po przedstawieniu opiekunowi praktyk formularza porozumienia podpisanego przez dyrektora ds. dydaktycznych INoLP**, jak też przez reprezentanta podmiotu zewnętrznego – student uzyskuje podpis opiekuna (wraz z pieczęcią INoLP) na skierowaniu na praktykę (załącznik nr 4 do Rozporządzenia JM Rektora).
  4. W wypadku odbywania praktyki w instytucji lub firmie, która wcześnie podpisała z Wydziałem umowę o współpracy w ramach specjalności, student jest zwolniony z przedstawienia osobnego formularza porozumienia o organizacji praktyki (student otrzymuje od razu skierowanie).
  5. Po zakończeniu praktyki student przedstawia dyrektorowi ds. dydaktycznych INoLP, koordynatorowi właściwej specjalności lub opiekunowi praktyk w ramach właściwej specjalności końcowy raport z przebiegu praktyki (wg wzoru ustalonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia JM Rektora). Po zapoznaniu się z raportem dyrektor ds. dydaktycznych INoLP lub IJP, koordynator specjalności lub opiekun praktyk zalicza odbytą praktykę poprzez wpis w indeksie studenta. Raport zostaje następnie dołączony do akt studenta i uwzględniony w suplemencie do dyplomu.
  6. Student może aplikować o zaliczenie praktyki bez jej odbycia na podstawie dokumentów potwierdzających jego staż pracy (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa o wolontariacie lub stażu zawodowym) w instytucji lub firmie zbliżonej profilem swej działalności do zakresu problemowo-tematycznego właściwej specjalności specjalności. Odpowiedni dokument w tej sprawie (załącznik nr 3 do Rozporządzenia JM Rektora) wraz z dokumentacją należy przedłożyć dyrektorowi ds. dydaktycznych INoLP.
  7. Każdy student w dowolnym momencie studiów może aplikować o odbycie dodatkowej (nadobowiązkowej) praktyki. W takim wypadku musi jednak samodzielnie opłacić dodatkowe ubezpieczenie na czas jej trwania. Pozostała procedura przebiega tak samo jak w wypadku praktyk obowiązkowych.

Dokumenty do pobrania

return to top