Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Biologia

Opis kierunku.

Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia

Celem studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, jej publicznego prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Oprócz modułów stanowiących podstawę kształcenia oferowane są także liczne zajęcia fakultatywne. Absolwent jest przygotowany do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych, jak również do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Ważnym elementem studiów jest nabycie umiejętności korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących podstawą pracy współczesnego biologa.

Proponowane formy kształcenia obejmują wykłady, seminaria, pracownie licencjackie, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne, a także zajęcia terenowe. Program studiów jest zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych. W czasie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach pracy. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci mają możliwość wyboru katedry, w której przygotowują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach opieki zdrowotnej, w przemyśle, administracji oraz instytucjach ochrony przyrody.

W toku studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów biologicznych w ramach wybranych specjalności: biologii ogólnej i eksperymentalnej, ekologii i ochrony przyrody lub waloryzacji zasobów przyrody.

Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z kierunkiem badań wybranego przez studenta promotora. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1. rok) oraz magisterskiej (2. rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1. rok) oraz magisterskie (2. rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego.

Ponadto każdy student zdobywa wiedzę z zakresu dyscyplin związanych z daną specjalnością, jak na przykład filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt, wybrane działy ekologii, botanika i zoologia konserwatorska czy bioetyka. Ważnym, obowiązkowym elementem studiów jest także zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Student uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i umiejętności publicznego prezentowania zagadnień przyrodniczych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii w gospodarce i zarządzaniu. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia oferowane są liczne przedmioty fakultatywne. Przedstawioną ofertę dopełnia bogaty wybór przedmiotów spoza kierunku.

Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych ram kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej i studiowanie na zagranicznej uczelni, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana.

Specjalności (studia II stopnia):

  • biologia ogólna i eksperymentalna
  • ekologia i ochrona przyrody
  • waloryzacja zasobów przyrody

return to top