Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Biotechnologia

Opis kierunku.

Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz podstawową wiedzą technologiczną w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. Na trzecim roku studenci kierowani są do poszczególnych zespołów badawczych, w których przygotowują pracę licencjacką. Studia licencjackie są pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach i zakładach związanych z przemysłem spożywczym, farmaceutycznym, lecznictwem i ochroną zdrowia, hodowlą roślin, zwalczaniem szkodników, ochroną środowiska, ochroną przyrody i pokrewnymi działami gospodarki i nauki.

W trakcie studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru określonej specjalności i wybierając określony temat badawczy uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych oraz współtworzenia nauki. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Student zdobywa wiedzę z szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji, zasad organizacji produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia oferowane są także liczne przedmioty fakultatywne. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy współczesnego biotechnologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej.

Znacząca część studiów i prac dyplomowych, uwagi ze względu na potencjał naukowy Wydziału, zakresie wpisuje się w zakres biotechnologii roślin oraz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych oraz mikroorganizmów.

Program studiów, zgodny ze standardami nauczania, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej i studiowanie na zagranicznych uczelniach, a także poszukiwania pracy za granicą. Szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kole naukowym. W trakcie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w zakładach pracy.

Specjalności (studia II stopnia):

  • biotechnologia roślin
  • biotechnologia środowiska

return to top