Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Geologia stosowana

Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne I stopnia – inżynierskie
  • stacjonarne II stopnia

Studia prowadzone są w systemie dwustopniowym. Mają charakter akademicki, kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu inżyniera. Założeniem programowym jest stworzenie studentowi możliwości szerokiego wyboru przedmiotów specjalistycznych z zakresu nauk o Ziemi, dobrze dopasowanych do indywidualnych zainteresowań. Na studiach I stopnia, które trwają 3,5 roku, studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu przedmiotów ogólnych: matematyki, fizyki, chemii, ekonomii i języka angielskiego. Studenci poznają także budowę Ziemi i historię rozwoju geologicznego. Zdobywają umiejętności rozpoznawania skał, tworzenia map, profili oraz prowadzenia geologicznych prac badawczych i dokumentacyjnych. W programie studiów dużą rolę odgrywają przedmioty z zakresu stosowanych nauk geologicznych np. geofizyki, modelowania matematycznego, kartowania i systemów GIS oraz metod, technik i narzędzi używanych w pracy geologa kopalnianego, hydrogeologa oraz w poszukiwaniach złóż surowców.Umiejętności zdobywane są także w trakcie niespełna 500 godzin zajęć terenowych. Dyplom inżynierski umożliwia podejmowanie zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich w przemyśle wydobywczym, zakładach zajmujących się wprowadzaniem rozwiązań technicznych w zakresie OZE, agendach administracji centralnej, wojewódzkiej i samorządowej, przedsiębiorstwach budowlanych, pracujących zwłaszcza w zakresie hydrotechniki, gospodarki komunalnej i szeroko rozumianych instytucjach związanych z ochroną środowiska. Dyplom ten umożliwia również kontynuację nauki na studiach II stopnia na kierunkach geologia stosowana, geofizyka lub innych inżynierskich studiach uzupełniających.

Na studiach II stopnia, które trwają 1,5 roku studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

  • geochemia i mineralogia środowiska,
  • geologia poszukiwawcza,
  • gospodarowanie zasobami surowców mineralnych,
  • hydrogeologia i geologia inżynierska.

W programie studiów przewidziano zajęcia m.in. z przedmiotów ogólnych, takich jak: Podstawy oceny oddziaływania na środowisko, Przedsiębiorczość czy Wybrane problemy restrukturyzacji w Polsce i na świecie. Gros przedmiotów to zajęcia zawodowe, wykłady specjalistyczne, pracownie i seminaria. Przewidziane są także godziny w planie studiów, przeznaczone na przygotowanie pracy dyplomowej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Absolwenci II stopnia mogą podejmować pracę na stanowiskach wymagających samodzielnego działania lub kierowania niewielkimi zespołami w tych wszystkich branżach, które dają zatrudnienie absolwentom studiów I stopnia. Po ukończeniu, w ramach programu studiów, tzw. bloku pedagogicznego, mogą pracować jako nauczyciele w technikach i szkołach zawodowych.

Od kandydatów na studia geologiczne wymagany jest dobry stan zdrowia oraz znaczna sprawność fizyczna (zajęcia terenowe!). Poważne wady wzroku, np. daltonizm oraz lęk przestrzeni, epilepsja, niewydolność serca i dróg oddechowych mogą znacznie utrudnić realizację programu.

return to top