Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Ochrona środowiska
I stopnia stacjonarne

Charakterystyka kierunku:

Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska przygotowuje absolwenta posługującego się wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii; umiejętnościami zastosowania technik i technologii w pracy zawodowej oraz kompetencjami społecznymi pozwalającymi na pracę w zespole, samodzielne pogłębianie wiedzy i prezentowanie jej efektów zainteresowanym stronom. Podczas pierwszych dwóch lat studiów odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku. Są to wykłady, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii oraz zajęcia realizowane, jako zajęcia terenowe z botaniki, geobotaniki, zoologii, ekologii, geografii i geologii. Na trzecim roku studiów student realizuje studia według jednej z wybranych ścieżek, które nawiązują do specjalizacji na studiach magisterskich uzupełniających, a mianowicie:

 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ) – realizowany w IBBiOŚ.
 • Geoekologia (GEO) – realizowany w INoZ;
 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ). Realizowany w ICh lub IF.

Studenci dokonują wyboru problemu badawczego i przygotowują pracę licencjacką, pod opieką promotora. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta poprzez odbycie praktyk zawodowych. Indywidualne zainteresowania rozwijane są w ramach przedmiotów do wyboru, proponowanych przez Wydziały tworzące kierunek. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych.

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Ochrona środowiska (us.edu.pl)

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Ochrona środowiska po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • analizy i diagnozowania procesów oraz zjawisk występujących w środowisku przyrodniczy pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej jak i problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska;
 • projektowania i podejmowania racjonalnych działań służących ochronie środowiska naturalnego z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami innych dyscyplin;
 • gromadzenia, przetwarzania, pisemnego i ustnego przekazywania informacji oraz pracy zespołowej;
 • sprawnego poruszania się w zagadnieniach z pogranicza technologii i współczesnych metod stosowanych w ochronie środowiska oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin;
 • łączenia wiedzy zdobytej w zakresie biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii z elementami innych dyscyplin, w tym nauk technicznych i ekonomii;
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Ochrony środowiska na podejmowanie pracy między innymi w:

 • urzędach i jednostkach samorządowych;
 • laboratoriach;
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych;
 • firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych;
 • w przedsiębiorstwach wymagających pracy laboratoryjnej;
 • w instytucjach pracujących nad racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym.

Studia licencjackie są pierwszym etapem do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska, a także na kierunkach pokrewnych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:  Na kierunku realizowana jest stała współpraca z pracodawcami, reprezentującymi profil związany z szeroko pojętą ochroną środowiska, jednostkami administracji państwowej różnego szczebla, instytutami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez program obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci mogą uczestniczyć w kursach specjalistycznych: „Zarządzanie ochroną środowiska”, który daje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001, oraz „Sprawozdawczość środowiskowa”. Kierunek oferuje również szkolenie dotyczące ekonomicznych i prawnych podstaw prowadzenia małej firmy, podnosząc mobilność na przyszłym rynku pracy.

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów kierunku Ochrona środowiska w wymianie międzynarodowej i studiach w UE oraz poszukiwanie zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia.

return to top