Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Opis kierunku.

Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia

Celem na studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki i geografii oraz podstawową wiedzą technologiczną w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci odbywają zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy kierunku. Są to wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii, pozwalające zdobyć kompetencje niezbędne w dalszym toku kształcenia. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta, między innymi poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru problemu badawczego, przygotowują pracę licencjacką, pod opieką promotora. Studia licencjackie są pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w działach ochrony środowiska, funkcjonujących w zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, jednostkach administracji państwowej oraz pokrewnych działach gospodarki i nauki.

Studia II stopnia (magisterskie), prowadzące do uzyskania tytułu magistra, odbywają się w ramach wybranej przez studenta specjalności. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1. rok) oraz magisterskiej (2. rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1. rok) oraz magisterskie (2. rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, prezentowania i dyskutowania tez pracy magisterskiej. Student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska i współtworzenia nauki. Uzyskane kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych i instytucjach naukowych. Absolwenci kierunku ochrona środowiska to eksperci łączący wiedzę specjalistyczną z szeroką znajomością problematyki m.in. gospodarowania odpadami, oceny oddziaływania na środowisko, planowania przestrzennego czy pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony środowiska

W trakcie studiów na kierunku ochrona środowiska student zdobywa wiedzę z poszczególnych dyscyplin użytecznych w ochronie środowiska, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świat żywego, podstaw botaniki i zoologii, mikrobiologii, biochemii, podstaw genetyki, chemii, ekologii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, analityki chemicznej, prawa, ekonomii oraz zasad bezpieczeństwa. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia oferowane są liczne przedmioty fakultatywne. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z laboratoriów, baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy w ochronie środowiska oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe pozwala zdobyć praktyka odbywana w zakładach pracy, instytutach naukowych i urzędach administracji państwowej.

Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej i studiowanie na zagranicznej uczelni, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana.

return to top