Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Dyrektor Kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dyrektor Kierunku
Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr hab. Dorota Chudy-Hyski

Stanowisko: Profesor Uczelni

dorota.chudy-hyski@us.edu.pl

 

img
Zastępca Dyrektora Kierunku
Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr Agata Hilarowicz

agata.hilarowicz@us.edu.pl

img

OKREŚLENIE KOMPETENCJI DYREKTORÓW I ICH ZASTĘPCÓW

Dyrektor kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi realizuje zadania powierzone przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w zakresie prowadzenia kształcenia na tym Kierunku.

W szczególności Dyrektor Kierunku ZZL współpracuje organizacyjnie z Zastępcą Dyrektora Kierunku ZZL oraz z pracownikami administracji Uczelni.

Dyrektorzy Kierunku ZZL:

 • organizują kształcenie w ramach kierunku ZZL poprzez opracowywanie programów studiów dla nowo tworzonych kierunków, dostosowywanie programów studiów realizowanych do bieżących zmian uregulowań prawnych i inne,
 • wykazują i zabiegają o właściwą jakość kształcenia na kierunku studiów, w  szczególności poprzez realizowanie lub nadzór nad realizacją procedur wskazanych w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • inicjują i koordynują działania w zakresie doskonalenia programu studiów kierunku ZZL,
 • sprawują nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zajęciami dydaktycznymi,
 • sprawują nadzór nad koordynatorami praktyk studenckich na kierunku ZZL,
 • koordynują współpracę dydaktyczną z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi kierunku ZZL,
 • uczestniczą w procesie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów,
 • przewodniczą radzie dydaktycznej kierunku studiów ZZL,
 • przedstawiają dziekanowi propozycje obsady dydaktycznej i indywidualnych przydziałów zajęć dydaktycznych na kierunku ZZL w danym roku akademickim,
 • przygotowują propozycje warunków i trybu rekrutacji na studia, kryteriów kwalifikacji, zasad przyjmowania na I rok laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, a także limitów przyjęć na studia w danym roku akademickim,
 • współpracują z pełnomocnikami dziekana ds. współpracy międzynarodowej oraz ds. kształcenia na odległość,
 • opiniują pod względem merytorycznym rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do studentów wynikające z regulaminu studiów.

return to top