Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Biofizyka

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Biofizyka trwają 6 semestrów (3 lata), kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata biofizyki. Pierwsze cztery semestry studiów są wspólne dla wszystkich specjalności. Pod koniec czwartego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności: bioelektronika, biofizyka molekularna Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach tzw. przedmiotów podstawowych: z matematyki wyższej (elementy analizy matematycznej, algebry i geometrii), fizyki doświadczalnej (mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii), chemii nieorganicznej, fizycznej i organicznej, gdzie szczególny nacisk jest położony na chemię białek i procesy biochemiczne oraz z biologii: podstawy procesów życiowych, struktura, funkcje, rozwój i bioróżnorodność. Na dalszym etapie studiów studenci kierunku Biofizyka uczestniczyć będą i zaliczą takie przedmioty jak: biofizyka molekularna, termodynamika procesów biologicznych, krystalochemia, chemia kwantowa, procesy nieliniowe w układach biologicznych, modelowanie procesów na poziomie molekularnym, a także mikrobiologia, immunologia czy genetyka molekularna.

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Pierwsze dwa semestry studiów są wspólne dla wszystkich specjalności. Pod koniec pierwszego semestru studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności: biofizyka leków, biofizyka molekularna, optometria.

Podczas studiów studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: z zaawansowanej matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego, w tym pracowni modelowania komputerowego, biofizyki molekularnej. Uzyskują wiedzę z anatomii człowieka, wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe oraz naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych zastosowaniach nanomateriałów w biologii i medycynie czy o fizyce biomateriałów.

Specjaliści z zakresu biofizyki mogą podjąć pracę w placówkach farmaceutycznych, instytutach naukowych,   przedsiębiorstwach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, a także w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, okulistyką czy optometrią. Studia są zorganizowane w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

return to top