Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chemia

Na studiach I stopnia na kierunku chemia student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych działów chemii, bez której zrozumienie procesów chemicznych jest niemożliwe. Program obejmuje również przedmioty takie, jak matematyka, fizyka, biochemia czy biologia, co pozwala studentom na poszerzanie horyzontów badawczych i nadaje studiom interdyscyplinarny wymiar. Wśród proponowanych specjalności znajdują się: chemia informatyczna, chemia leków, chemia stosowana, chemia środowiska.

Na studiach licencjackich obok przedmiotów obowiązkowych, typowych dla kierunku, studenci mają możliwość wyboru indywidualnych ścieżek dydaktycznych, w bogatej ofercie zajęć obieralnych znajduje się m.in.: Chemia leków, Chemia organiczna i bioorganiczna, Chemia nieorganiczna i strukturalna, Chemia fizyczna i elektrochemia, Analityka chemiczna, Chemia polimerów i materiałów ceramicznych, Chemia materiałów luminescencyjnych i Chemia obliczeniowa.

Studia II stopnia na kierunku chemia umożliwiają studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijanie własnych zainteresowań w ramach zajęć specjalistycznych. Każdy absolwent będzie posiadał szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach: chemia informatyczna, chemia leków, chemia stosowana, chemia środowiska, chemia sądowa (zajęcia związane z tą specjalnością są prowadzone we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie).

Studia drugiego stopnia prowadzone są także na trwającej 3 semestry specjalności chemia budowlana, która łączy wiedzę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Program kształcenia obejmuje metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Absolwent zna podstawowe metody ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposoby recyklingu wyrobów gotowych, potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie ich badania. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Studenci:

 • mają możliwość wyboru indywidualnego toku studiów oraz udziału w pracach badawczych i projektach naukowych realizowanych w jednostce;
 • mogą uczyć się w nowoczesnych laboratoriach studenckich i badawczych, korzystać z najnowszej aparatury i sprzętu laboratoryjnego;
 • zdobywają praktyczne doświadczenia oraz podnoszą kompetencje zawodowo-społeczne uczestnicząc w zajęciach organizowanych w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak: szkolenia certyfikowane, staże u pracodawców, zagraniczne wizyty studyjne, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii;
 • uczestnicząc w programach ERASMUS+ i MOST mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą;
 • mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Chemików “Aqua Regia”;
 • mają szansę uzyskania kompetencji niezbędnych na rynku pracy odbywając śródroczne praktyki oraz staże zawodowe w instytucjach przemysłowych i naukowo-badawczych;

Absolwent kierunku Chemia dysponuje wiedzą i umiejętnościami zawodowymi umożliwiającymi mu podjęcie pracy w laboratoriach przemysłowych, biochemicznych i fizykochemicznych; w instytucjach zajmujących się ekologią, zarządzaniem chemikaliami, monitoringiem i ochroną środowiska. Posiada kwalifikacje do pracy w laboratoriach zajmujących się prowadzeniem badań kryminalistycznych i środowiskowych. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych i kosmetycznych, w firmach zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Studia są zorganizowana w Katowicach przy ul. Szkolnej 9 oraz w nowoczesnym obiekcie w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

 • wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych;
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych;
 • laboratoriach zajmujących się prowadzeniem badań kryminalistycznych i środowiskowych;
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych;
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska;
 • zakładach przemysłowych produkujących materiały budowlane;
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.
return to top