Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mikro i nanotechnologia - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy - polski

Fascynują Cię obiekty niewidoczne gołym okiem? A może chcesz napisać książkę science-fiction, której nikt nie mógłby zarzucić, że jest niezgodna z wiedzą naukową? Studia na kierunku mikro i nanotechnologia powinny Ci się spodobać!
Mikrotechnologia to potoczna nazwa technologii systemów mikro. Pozwala ona na zaprojektowanie i wykonanie układów w skali mikro, a także zastosowania technik komputerowych we współczesnej mikrotechnologii. Natomiast nanotechnologia zajmuje się obserwowalnymi obiektami, czyli materiałami i urządzeniami o strukturze zaprojektowanej w nanoskali, a także procesami zdolnymi do manipulowania pojedynczymi atomami lub blokami w ultraprecyzyjnej skali.

W trakcie studiów będziemy skupiać się na zjawiskach, które nie występują w makroskali, a których zrozumienie pozwala na masową produkcję nano i mikrourządzeń o użytecznych i unikalnych właściwościach (np. powłoki, mikrosensory, tranzystory). Ponadto przybliżone zostaną zagadnienia związane z mikroelektroniką, technikami projektowania CAD, sterowaniem urządzeń CNC oraz innymi metodami modelowania mikrostruktur.

Podczas studiów I i II stopnia zdobędziesz okazję do rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Te umiejętności przydadzą Ci się również w dziedzinach pokrewnych, jak informatyka czy inżynieria materiałowa. A do Twojej powieści sci-fi nikt się nie przyczepi.

img

Ostatni nabór na studia I stopnia odbył się w roku akademickim 2022/2023.

Zapisz się na studia II stopnia, 3 semestry (po studiach inżynierskich)

(rekrutacja rozpoczyna się w grudniu 2024 r.)

O kierunku mikro i nanotechnologia O kierunku mikro i nanotechnologia

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku mikro i nanotechnologia na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3.5 letnie
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry = 1,5 roku (po studiach inżynierskich)

Trochę informacji formalnych.
Technologia systemów mikro (potocznie Mikrotechnologia) to zbiór technik pozwalających na zaprojektowanie i wykonanie układów w skali mikro a także zastosowania technik komputerowych we współczesnej mikrotechnologii. Nanotechnologia zajmuje się obserwowalnymi obiektami, czyli materiałami i urządzeniami o zaprojektowanej strukturze w nanoskali, a także procesami zdolnymi do manipulowania pojedynczymi atomami lub blokami w ultraprecyzyjnej skali.
Na kierunku mikro i nanotechnologia skupiamy się na zjawiskach, które nie występują w makroskali, a których zrozumienie pozwala na masową produkcję nano i mikrourządzeń o użytecznych i unikalnych właściwościach (np. powłoki, mikrosensory, tranzystory). Student pozna również teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z mikroelektroniką, technikami projektowania CAD, sterowaniem urządzeń CNC oraz innymi metodami modelowania mikrostruktur.
Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach o profilu nanotechnologicznym i związanym z mikroelektroniką. Umiejętności, które absolwenci posiądą w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak informatyka czy inżynieria materiałowa.

Specjalności na kierunku mikro i nanotechnologia Specjalności na kierunku mikro i nanotechnologia

Na studiach I stopnia nie proponujemy specjalności. Wynika to głównie z szerokiego profilu kierunku i chęci wykształcenia absolwentów tak aby mogli podjąć pracę w jednostkach naukowych czy firmach o profilu mikro i nanotechnologicznym obejmujących rożne sektory gospodarki.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować studia na drugim stopniu studiów. Program studiów magisterskich łączy dwa profile kształcenia. Jeden z nich ukierunkowany jest na nanotechnologię ze szczególnym uwzględnieniem fizycznych podstaw wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów. Alternatywna ścieżką jest mikrotechnologia, w której główny nacisk położony jest na komputerowe techniki projektowania mikrosystemów (CAD, CNC, modelowanie FEM). Wyboru profilu kształcenia dokonuje student poprzez występujące w siatce studiów modułów do wyboru. Więcej o II stopniu kształcenia na stronie:

Dlaczego warto u nas studiować mikro i nanotechnologię? Dlaczego warto u nas studiować mikro i nanotechnologię?

Uniwersytet Śląski jest największą w województwie śląskim uczelnią akademicką i jedną z największych w Polsce. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Jeden z priorytetowych obszarów badawczych uczelni „Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje” jest aktywnie rozwijany na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych.
Realizowane badania wpisują się w aktualne światowe trendy, są interdyscyplinarne i łączą w sobie zagadnienia z zakresu: chemii, fizyki, nauki o materiałach i technologii informatycznych.

Widząc oczekiwania społeczeństwa w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, w tym rosnące zainteresowanie pracodawców naszego regionu specjalistami w zakresie innowacji technologicznych, bazując na doświadczeniu badawczym kadry Wydziału, w roku 2018 poszerzyliśmy ofertę dydaktyczną Wydziału o kierunek mikro i nanotechnologia.

Posiadamy doświadczenie, znamy potrzeby rynku pracy, chcemy wspierać rozwój regionu poprzez badania naukowe i kształcenie specjalistów. Specjalistów, którzy w przyszłości będą tworzyć nowe produkty, wdrażać nowe technologie czy wprowadzać innowacje technologiczne.

Atuty kierunku mikro i nanotechnologia Atuty kierunku mikro i nanotechnologia
 • Program kształcenia oparty o analizę rynku i wzorce kształcenia stosowane na prestiżowych zagranicznych uczelniach.
 • Wprowadzony od pierwszego semestru wykład „Wstęp do mikro i nanotechnologii”, pozwala studentom na szybkie zapoznanie się z specyfiką kierunku.
 • Program kierunku uwzględnia wiele przedmiotów zwiększających umiejętności informatyczne studentów.
 • Nowoczesne pracownie studenckie, ale także realizacja zajęć w pracowniach typowo badawczych.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Fizyki i Instytutu Inżynierii Materiałowej.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz bogate doświadczenie dydaktyczne.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Lubimy uczyć. Staramy się zapewnić studentom optymalne warunki do nauki, wspieramy i pomagamy, bo wiemy, że czasem jest ciężko.
 • Uczymy praktycznych umiejętności.
 • Uczymy interdyscyplinarnego podejścia rozwiązywania problemów.
 • Kładziemy duży nacisk na technologie informatyczne.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzimy w małych grupach zajęciowych.
 • Wdrażamy nowoczesne formy kształcenia (nauczanie projektowe).
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku mikro i nano(...) Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku mikro i nanotechnologia?

Jako student kierunku mikro i nanotechnologia będziesz przede wszystkim uczyć się o technologiach systemów mikro i nano, ale też:

 • matematyki, fizyki, chemii, programowania, elektroniki i automatyki – te dyscypliny pozwolą ci w pełni zrozumieć metody charakteryzacji nanomateriałów, procesy zachodzące trakcie formowania się ultra cienkiej warstwy, czy działanie mikrosensorów,
 • 1/3 wszystkich zajęć na pierwszym stopniu studiów to zajęcia laboratoryjne, poznasz pracownie wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, pracownie elektroniki i automatyki, druku 3D i wiele innych,
 • na drugim stopniu studiów będziesz mieć możliwość wyboru przedmiotów specjalistycznych zgodnie z swoimi zainteresowaniami,
 • ostatni semestr studiów przeznaczysz na przygotowanie pracy inżynierskiej.
 • ostatni semestr studiów przeznaczysz na przygotowanie pracy inżynierskiej.

Dodatkowo w trakcie studiów:

 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • poznasz podstawy przedsiębiorczości oraz formalne aspekty ochrony własności intelektualnej,
 • temat pracy magisterskiej wybierzesz już w trakcie pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, a w kolejnych semestrach, w ramach modułu „Pracownia Magisterska”, będziesz realizować badania zgodne z wybraną tematyką pracy.

A po godzinach:

 • włącz się w życie uczelni działając w organizacjach studenckich,
 • skorzystaj z wydarzeń kulturalnych uczelni.
Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?

Podstawowy cel nauczania na pierwszym stopniu studiów na kierunku mikro i nanotechnologia to przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu podstaw nanotechnologii i technologii systemów mikro oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy.

Dla kierunku mikro i nanotechnologia zdefiniowaliśmy konkretne efekty uczenia. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych efektów uczenia odnoszących się do wiedzy, kompetencji lub umiejętności jakie student zdobywać będzie w trakcie studiów.

Absolwent:

 • umie wyjaśnić na gruncie praw fizyki działanie podstawowych urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, krytycznie analizować ich wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie
 • potrafi wybrać właściwą metodę pomiarową dla konkretnego problemu i oczekiwanego efektu, zaplanować działanie inżynierskie z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych,
 • zna podstawy grafiki inżynierskiej i cyfrowej analizy obrazu,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Na pierwszym i drugim stopniu studiów będziesz musiał zrealizować po 120 godzin praktyk w firmach o profilach technologicznych. Staże realizowane są w wymiarze 60 godzin po piątym semestrze oraz 60 godzin po 6 semestrze studiów na pierwszym stopniu studiów oraz po drugim semestrze w wymiarze 120 godzin na drugim stopniu studiów. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy współpracujących z nami firm.

Praktyka zawodowa ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technik badawczych i pomiarowych, głównie w szeroko rozumianym przemyśle. Na Śląsku praktyki zawodowe studenci odbywają przede wszystkim w firmach związanych z przemysłem nanotechnologicznym, ale nie tylko. Obowiązuje w tym przypadku dość duża swoboda w wyborze placówki, co daje studentom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i wykazania się u potencjalnych pracodawców z wielu branż od techniki po ochronę środowiska.

Ponadto, gdy będziesz zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia na kierunku fizyka odbywają się na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych SMCEiBI w Chorzowie. W skład chorzowskiego kampusu poza salami wykładowymi wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i pokazują jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie.

aparatura naukowa Zobacz film „
Powierzchnia i układy niskowymiarowe – jak je badać?
” – autorstwa dr Katarzyny Balin. To właśnie w prezentowanych w filmie laboratoriach realizować będziesz wybrane przedmioty na kierunku mikro i nanotechnologia. Materiał został nagrany w czerwcu 2020 r. z okazji wirtualnych dni otwartych na Uniwersytecie Śląskim.

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku mikro i nanot(...) Co po studiach i co robią absolwenci kierunku mikro i nanotechnologia?

Po studiach pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia o profilu nanotechnologicznym lub pokrewnych takich jak inżynieria materiałowa, nanofizyka czy informatyka.

Absolwent kierunku studiów mikro i nanotechnologia posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczesnej nanotechnologii. Ponadto, absolwent zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN.

Dla kogo? Dla kogo?

Szukamy kandydatów zainteresowanych zdobyciem wykształcenia inżynieryjnego w zakresie nowoczesnych technologii. Studia adresowane są dla osób ambitnych, ciekawych świata, nastawionych są na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów i potrafiących odnaleźć się interdyscyplinarnym myśleniu.

Jeśli ciekawi Cię jak wytworzyć nanomateriały, albo jak działa mikrosensor a do tego masz uzdolnienia matematyczno-fizyczne to ten kierunek jest dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Kamil Wójcik – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Rafał Lorenc – dziekanat

Jak zacząć?

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/11.

Zapraszamy!

return to top