Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Physics - studia stacjonarne II stopnia

język wykładowy: angielski

Fascynuje Cię otaczający nas świat? Chcesz zgłębić prawa natury i znaleźć praktyczne zastosowania obserwowanych zjawisk? A może interesuje Cię odkrywanie nowych zjawisk i materiałów czy opracowanie nowych teorii i technologii? Jeśli tak, to najlepszym kierunkiem dla ciebie będzie fizyka.

Fizyka to jeden z najważniejszych obszarów badawczych współczesnej nauki. Fizyka łączy zaawansowane eksperymenty, obliczenia i rozważania teoretyczne, aby opisać to, co nieznane.  Odkrycia nowych zjawisk, pogłębianie wiedzy o budowie materii i powiązanych z nią oddziaływaniach oraz zrozumienie w konsekwencji praw przyrody i teorii naukowych prowadzą do zmian w otaczającym nas świecie. Rozwój fizyki skutkuje nowymi technologiami, które są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w sektorach energetyki, zdrowia czy ochrony środowiska.

Studia magisterskie z fizyki są ściśle związane z działalnością naukową Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego. Studenci aktywnie uczestniczą w działalności Instytutu; realizują projekty badawcze, biorą udział w regularnych seminariach, kolokwiach i warsztatach z udziałem fizyków z całego świata. Program studiów i badania naukowe są realizowane na kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz częściowo w ramach działań opartych na współpracy Instytutu Fizyki z wieloma prestiżowymi instytucjami na całym świecie. Programy studiów magisterskich, w ramach dwóch proponowanych specjalności, pozwalają pogłębiać wiedzę z fizyki na najwyższym poziomie oraz rozwijać ogólne umiejętności z zakresu badań teoretycznych i eksperymentalnych, metod komputerowych oraz analizy danych.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku physics O kierunku physics

Prowadzimy studia stacjonarne o kierunku physics na II stopniu kształcenia

 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)

Trochę informacji formalnych.
Na kierunku fizyka rozpoczynamy edukację od przyjrzenia się fizyce w kontekście przedmiotów i procesów codziennego użytku oraz przedstawienia zasady i metody fizyki, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów, rozumowaniu ilościowym i takich pojęciach, jak mechanika Newtona, szczególna teoria względności, grawitacja, fale i termodynamika. Następnie studenci wprowadzani są do świata bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z astrofizyką, biofizyką, fizyką materii skondensowanej, fizyką jądrową i fizyką cząstek elementach.

Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii, np. informatycznej.  Absolwent zostaje przygotowany do pracy w sektorach nie tylko związanych z fizyką,  ale również z nowoczesnymi technologiami, informatyką czy prowadzeniem badań (R&D).  Absolwenci Fizycy wykazują wyjątkową zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów, niezwykle cenioną przez pracodawców. A realizowane w trakcie studiów badania dotyczą tak pozornie niezwiązanych z fizyką tematów jak technologia nowoczesnych leków czy wytwarzanie nowych materiałów syntetycznych.

 

Specjalności na kierunku physics Specjalności na kierunku physics

Kształcenie na kierunku Physics na drugim stopniu studiów (2 letnie studia magisterskie) realizowane jest w języku angielskim i jest spójne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025, wpisuje się w strategię rozwojową Polski (Polska 2030) oraz służy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Specjalizacje

 1. Fundamental and Applied Physics (Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana)

  Kształcenie w ramach specjalności Fundamental and Applied Physics  realizowane jest poprzez angażowanie studentów w prace badawcze funkcjonujących zespołów badawczych oraz indywidualizację kształcenia. Proces kształcenia realizowany jest w środowisku sprzyjającym zdobyciu wiedzy w oparciu o aktualne trendy kształcenia (moduł dyplomowy główną osią kształcenia, możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta), metody dydaktyczne (kształcenie projektowo-problemowe, zajęcia w niewielkich grupach, internetowe i mieszane formy kształcenia zwiększające elastyczność i stopień interakcji między nauczycielem i studentem) i aparaturę naukowo-badawczą.

  Studia oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących wszystkie główne zagadnienia współczesnej fizyki. Program studiów obejmuje niewielką liczbę podstawowych przedmiotów obowiązkowych oraz dużą grupę modułów dyplomowych, których wybór należy do studenta i jego promotora. Taka organizacja procesu kształcenia pozwala na jego dostosowanie do zainteresowań studentów i tematyki pracy dyplomowej. Proponowany wachlarz kursów jest rozległy i dotyczy m.in.: fizyki cząstek elementarnych, fizyki atomowej, molekularnej, fazy skondensowanej, jądrowej, astrofizyki i kosmologii, a także kursów z zagadnień na pograniczu tych gałęzi fizyki oraz zastosowań fizyki w różnych dziedzinach. W programie studiów uwzględniono również przedmioty umożliwiające zwiększenie umiejętności informatycznych.

 2. Nanophysics and Mesoscopic Materials – modelling and applications (Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie) – studia w Polsce i we Francji z podwójnym dyplomem

  Specjalność Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie realizowany na 2 poziomie kształcenia bardzo dobrze wpisuje się w cztery strategiczne cele określone w Obszarze Kształcenia w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 2020-2025. Są to: Modyfikacja oferty edukacyjnej w celu ściślejszego powiązania jej z działalnością badawczą z uwzględnieniem kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, Umiędzynarodowienie kształcenia, Indywidualizacja kształcenia i edukacja problemowo-projektowa, Nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii interaktywnych. Studia polsko – francuskie są prowadzone od roku akademickiego 2007/2008 wspólnie z Uniwersytetem Le Mans (Francja) i trwają 4 semestry. Program studiów uzgodniony pomiędzy uczelniami partnerskimi jest realizowany na podstawie Umowy o Międzynarodowej Współpracy Akademickiej a jego efektem jest możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Realizacja polsko-francuskich studiów wzmacnia dotychczasową długofalową współpracę międzynarodową i przyczynia się do realizacji strategii rozwoju obu partnerskich uczelni jako nowoczesnych europejskich ośrodków naukowo-dydaktycznych. Więcej o historii polsko-francuskiej specjalności możesz przeczytać na stronie: https://cutt.ly/HistoriaSpecjalosci

  W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra dwóch partnerskich uczelni, która prowadzi badania naukowe są na światowym poziomie nad otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości fizycznych układów niskowymiarowych m.in. nanocząstek i nanokompozytów magnetycznych, cienkich warstw, nanomateriałów węglowych oraz innych obiektów o rozmiarach nano. Studenci są intensywnie włączani w prowadzone prace eksperymentalne oraz symulacje numeryczne obiektów niskowymiarowych a wyniki ich prac są często publikowane jako efekt współpracy międzynarodowej Instytutu Fizyki UŚ z Uniwerstetem w Le Mans.

  Ta specjalność wyróżnia się nie tylko zwiększonym naciskiem na moduły podstawowe, takie jak m.in. Nanofizyka, Fizyka fazy skondensowanej, Fizyka kwantowa itp., ale przede wszystkim kładzie nacisk na moduły, które wymagają nakładu pracy własnej studenta. Warunkiem otrzymania podwójnego dyplomu jest realizacja w semestrze IV modułu Praktyka (Internship) na uczelni partnerskiej. W trakcie pobytu we Francji student prowadzi badania naukowe w ramach pracy magisterskiej w zakresie wybranego tematu z nanofizki pod kierunkiem opiekuna naukowego z Francji (Uniwersytet Le Mans) i Polski (Uniwersytet Śląski). Dodatkowo w semestrze II studenci mają możliwość zaliczenia modułu Pracownia fizyczna (Laboratory training) w języku angielskim na Uniwersytecie w Le Mans. W trakcie zajęć studenci poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach. Zatem kształcenie na specjalności szczególnie podkreśla udział studentów w projektach naukowych realizowanych w ramach tych dwóch modułów, które są zorientowane na nauczanie projektowe (Projects Based Learning). Wyniki badań naukowych prowadzonych przez studentów są często publikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, co również wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni w zakresie umiędzynarodowienia badań naukowych.

  Praca magisterska przygotowywana jest przez studentów w języku angielskim. Podobnie jej obrona i egzamin magisterski przeprowadzane w tym samym języku przez wspólną komisję polsko-francuską. Wyjazdy zagraniczne studentów są realizowane dzięki finansowemu wsparciu m.in. Ambasady Francji w Polsce oraz funduszy europejskich (program Erasmus +).

  Absolwenci specjalności Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie mają możliwość kontynuacji badań naukowych na studiach doktoranckich we współpracy z uczelnią francuską, w tym także studiach w trybie co – tutelle. Dzięki realizacji podwójnego programu studiów absolwenci uzyskują nie tylko niezbędne umiejętności w dalszej karierze akademickiej, ale również są dobrze przygotowani do pracy w innowacyjnych firmach o profilu nanotechnologicznym.

Obie specjalności prowadzone są w języku angielskim. Obie umożliwiają dalszą edukację zgodnie z zainteresowaniami (w ramach Fundamental and applied physics blisko 70% przedmiotów wybierzesz sam). A jak wskazują nazwy specjalności, dają one szansę rozwoju tak dla osób czujących się lepiej jako eksperymentatorzy, jak i dla teoretyków. Znaczny wpływ na kształt programu studiów będą miały Twoje zainteresowania badawcze. Proponowany wachlarz kursów jest rozległy i dotyczy m.in.: fizyki atomowej, molekularnej, jądrowej, astrofizyki i kosmologii. Sam wybierasz, czy skoncentrujesz się na szerokim, czy na wąskim polu tematycznym. Warto mieć na uwadze, że w ramach polepszania jakości zajęć, współpracujemy z partnerami zagranicznymi.

Ważne! Już od pierwszego roku studiów możesz brać udział w prowadzonych w Instytucie Fizyki pracach badawczych!

Magdalena Gorczyńska | Nanofizyka i materiały mezoskopowe – o międzynarodowej specjalności

 

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku physics II stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować physics? Dlaczego warto u nas studiować physics?

Uniwersytet Śląski jest największą w województwie śląskim uczelnią akademicką i jedną z największych w Polsce. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego to jedno z najlepszych w Polsce miejsc do prowadzenia badań i edukacji w dziedzinie fizyki. Od lat zajmujemy jedno z najwyższych miejsc w rankingach naukowych polskich uczelni w dyscyplinie fizyka.

Nasi wykładowcy są nagradzani wieloma nagrodami, zarówno za działalność naukową jak i edukacyjną. Od prawie 50ciu lat jesteśmy także źródłem innowacji w nauczaniu fizyki.

Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, pozwalające mu na błyskawiczny rozwój w interesującym go kierunku badań. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie już od pierwszych lat studiów.

Atuty kierunku physics Atuty kierunku physics
 • Duże możliwości rozwoju,
 • Dobre programy nauczania i programy wsparcia,
 • Zajęcia laboratoryjne w doskonale wyposażonych pracowniach,
 • Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii,
 • Indywidualne kształcenie nastawione na rozwiązywanie problemów oraz realizację projektów badawczych,
 • Kształcenie otwiera możliwości zawodowe w wielu dziedzinach przemysłu czy nauki, co potwierdzają różnorodne ścieżki kariery naszych absolwentów,
 • Nasi absolwenci są bardzo zadowoleni z wyboru studiów.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Lubimy uczyć. Jesteśmy pasjonatami fizyki, i w czasie studiów staramy się tę pasję Wam przekazać.
 • Wspieramy i pomagamy studentom na każdym etapie kształcenia.
 • Uczymy samodzielnego myślenia oraz rozwijamy praktyczne umiejętności.
 • Uczymy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów i kierowania projektami.
 • Kładziemy duży nacisk na technologie informatyczne.
 • Zajęcia prowadzimy w małych grupach zajęciowych.
 • Wdrażamy nowoczesne formy kształcenia.
 • Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku physics? Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku physics?

Jako student kierunku fizyka będziesz przede wszystkim uczyć się fizyki. Aby jednak ten cel osiągnąć studenci są przygotowywaniu również w zakresie matematyki, chemii, programowania, elektroniki i automatyki. Zajęcia prowadzone są w formie klasycznych wykładów i konwersatoriów, ale nie tylko. W ramach studiów student pracuje/uczy się w laboratoriach naukowych wykonując eksperymenty pozwalające zrozumieć wiele opisywanych teoretycznie zjawisk.

Dodatkowo w trakcie studiów będziesz brał udział w kursie języka angielskiego, w zajęciach z nauk humanistycznych i społecznych, poznasz podstawy przedsiębiorczości oraz formalne aspekty ochrony własności intelektualnej, w ramach praktyk zawodowych poznasz specyfikę pracy w wybranych przedsiębiorstwach.

Już od pierwszego roku będziesz miał możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych w ramach działających w Instytucie Fizyki zespołów badawczych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.

Dodatkowo, aby dalej się rozwijać, możesz włączyć się w życie Uczelni w ramach pracy w organizacjach studenckich oraz korzystać z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet.

Poznaj kilku naszych wykładowców, posłuchaj wybranych wykładów:

Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science (wykłady w ramach 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema: 9.12.2021 r.)

 1. Nie tylko Solaris: w poszukiwaniu planet poza układem słonecznym – dr Aleksandra Piórkowska-Kurpas
 2. Uczenie maszynowe, wczoraj Fiction, dziś Science – dr Katarzyna Schmidt, prof. UŚ

XV Święto Liczby Pi 15.03.2021

 1. Podróż w głąb świata nano czyli krótka historia o tym, jak nanotechnologia zmieniła świat – dr hab. Anna bajorek, prof. UŚ

Rok 2020 rokiem Fizyki

 1. Czas, przestrzeń, próżnia i przyszłe akceleratory wysokich energii – prof. dr hab. Janusz Gluza
 2. Czy warto badać neutrina? – prof. dr hab. Jan Kisiel
 3. Synchrotron SOLARIS – największe polskie narzędzie badawcze – prof. dr hab. Jacek Szade
 4. Okiem fizyka na problem słabej biodostępności farmaceutyków – prof. dr hab. Marian Paluch
 5. Neutrina – “najmniejsze cząstki rzeczywistości jakie człowiek mógł sobie wyobrazić” – dr hab. Arkadiusz Bubak, prof. UŚ

Zapraszamy Cię także do obejrzenia relacji z Dni otwartych 2020 r., które obyły się 26 lutego, tuż przed rozpoczęciem pandemii.

 1. Dzień otwarty Instytutu Fizyki
Czego chcemy cię nauczyć na kierunku physics? Czego chcemy cię nauczyć na kierunku physics?

Absolwenci kierunku fizyka posiadają wiedzę z zakresu fizyki i jej zastosowań m.in. w biofizyce, chemii czy informatyce. Na studiach na kierunku fizyka przygotowywani są wykwalifikowani specjaliści na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego.

Absolwenci kierunku fizyka:

 • potrafią zastosować treści fizyczne żeby postawić właściwe pytania i dzięki temu określić problem, przy rozwiązywaniu problemów i przy realizacji projektów,
 • posiadają umiejętności samodzielnego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • uzyskują przygotowanie do pracy w firmach z branży IT oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości nowoczesnych technologii m.in. medycznych i biotechnologicznych, w branży R&D,
 • potrafią wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, a także nowoczesne narzędzia badawcze i nowoczesną aparaturę pomiarową,
 • mają opanowane techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku fizyka i kierunkach pokrewnych.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Po 4 semestrach studiów i stopnia czeka Cię 120 godzin praktyk zawodowych. Praktyka zawodowa na kierunku fizyka ma umożliwić pogłębienie wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technologii, technik badawczych i pomiarowych, głównie w szeroko rozumianym przemyśle oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Praktyki przygotuję Cię do pracy m.in. w laboratoriach naukowych i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu oraz w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych.

Gdzie prowadzone są zajęcia? Gdzie prowadzone są zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Zajęcia na kierunku fizyka odbywają się na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych SMCEiBI w Chorzowie. W skład chorzowskiego kampusu poza salami wykładowymi wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i pokazują jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzowie

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku physics? Co po studiach i co robią absolwenci kierunku physics?

Absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w sektorze edukacyjnym, ale przede wszystkim w laboratoriach naukowych uczelni wyższych, placówkach PAN i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu, w działach R&D firm, ośrodkach medycznych wykorzystujących nowoczesną aparaturę badawczą, firmach farmaceutycznych, firmach IT, itp. Dzięki posiadanej umiejętności samodzielnego rozpoznawanie problemów, określanie ich przyczyn oraz rozwiązań, są wyjątkowo poszukiwanymi pracownikami w wielu dziedzinach gospodarki. W rezultacie absolwentów „fizyki na Śląskim” spotkać można na wysokich stanowiskach np. w bankowości. Sprzyja temu również nabyta w trakcie studiów umiejętność tworzenia i realizacji projektów badawczych.

Absolwenci mogą także kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej.

Dla kogo? Dla kogo?

Szukamy kandydatów zainteresowanych otaczającym ich światem i mechanizmami nim rządzącymi – zainteresowanych fizyką i jej zastosowaniami oraz chcących rozwiązywać konkretne problemy badawcze i technologiczne. Studia adresowane są dla osób ambitnych, ciekawych świata, nastawionych są na rozwój umiejętności i rozwiązywania problemów.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Jankowska – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1a
41-500 Chorzów

return to top