Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Fizyka medyczna - studia I stopnia

Na studiach I stopnia na kierunku fizyka medyczna student zdobywa podstawową wiedzę z przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z zakresu biologii i medycyny.
Absolwent kierunku fizyka medyczna dysponuje wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, które czynią go przygotowanym do pracy w interdyscyplinarnych zespołach medycznych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników), wykonywania pomiarów dozymetrycznych oraz pełnienia roli eksperta systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną. Może podjąć pracę w zawodach takich jak: fizyk, inżynier medyczny, technik elektroradiolog, młodszy asystent elektroradiologii. Stwarza to możliwość uzupełnienia kadry placówek medycznych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych, diagnostycznych, przemysłowych i ochrony środowiska o personel posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki medycznej

O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku fizyka medyczna na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry = 1,5 roku
Specjalności Specjalności

Na studiach I stopnia proponujemy 2 specjalności. Pierwsze cztery semestry studiów są wspólne dla obu specjalności, a pod koniec czwartego semestru wybierzesz jedną z poniższych:

Dozymetria kliniczna
Specjalność dozymetria kliniczna będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych (kliniki, szpitale), placówkach rozwojowo-badawczych, podmiotach świadczących usługi dozymetryczne oraz ochrony radiologicznej, jak również przy instalacji i dystrybucji sprzętu medycznego. Będzie specjalistą potrafiącym na bazie wiedzy fizycznej i medycznej wykorzystać najnowsze osiągnięcia diagnostyczno-terapeutyczne i aparaturowe w ochronie zdrowia. Absolwent posiada znajomość zasad i sposobów stosowania przepisów ochrony radiologicznej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Elektroradiologia
Specjalność elektroradiologia jest przygotowany do obsługi aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej oraz elektromedycznej. Będzie mógł podjąć pracę m.in. w placówkach radioterapii, zakładach radiologii, medycyny nuklearnej, pracowniach, EEG, EMG, EKG, audiologicznych, fizjologii klinicznej, inspekcji ochrony radiologicznej. Posiada umiejętności i uprawnienia do pracy na stanowisku technika elektroradiologii.

Absolwent kierunku fizyka medyczna posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, chemii i technologii informatycznych oraz umiejętność rozumienia i stosowania ścisłych metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach fizyki medycznej i nauk pokrewnych. Potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Obie specjalności przygotowują do zdawania egzaminu na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w zakresie IOR-3,

Jeżeli będziesz chciał się dalej kształcić zachęcamy do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia z fizyki medycznej. Oferujemy dwie specjalności:

 • dozymetria kliniczna
 • diagnostyka i obrazowanie medyczne

Wybór specjalności następuje po I semestrze studiów II stopnia.

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Studia I stopnia z fizyki medycznej uruchomiono po raz pierwszy w roku akademickim 1993/1994 na kierunku fizyka w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rosnąca liczba studentów oraz akta prawne wchodzące w życie z wejściem Polski do UE i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. i 25.08.2005 r. uzasadniały przekształcenie specjalności w kierunek fizyka medyczna. 23 lipca 2008 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało autorski projekt kierunku fizyka medyczna na Uniwersytecie Śląskim, w ramach którego realizowane są studia inżynierskie I stopnia oraz studia magisterskie II stopnia. Do roku 2019 kierunek fizyka medyczna prowadzony był na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a od roku 2019 na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Program kształcenia jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań i wymagań pracodawców na polu fizyki medycznej.

Oferujemy studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna o dwóch różnych specjalnościach (dozymetria kliniczna i elektroradiologia), po których będziesz mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub rozpocząć pracę zawodową. Istotnym zadaniem kształcenia na kierunku fizyka medyczna jest przygotowanie absolwentów do roli, jaką będą pełnić w interdyscyplinarnych zespołach, m.in. roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, jakością techniczną procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk ścisłych w odniesieniu do zastosowań biologiczno-medycznych na studiach kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki medycznej.
 • Modernizując program kształcenia zasięgaliśmy opinii współpracujących z nami pracodawców (kliniki, instytuty naukowo-badawcze oraz podmioty gospodarcze), współpracowaliśmy ze studentami oraz absolwentami uwzględniając potrzeby rynku pracy.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz duże doświadczenie i pasję dydaktyczną.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Kształcenie studentów wzmocnione jest zajęciami praktycznymi w wiodących ośrodkach medycznych m.in. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach jak również w wielu innych ośrodkach klinicznych na terenie Śląska.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione jest realizacją praktyk zawodowych w ośrodkach medycznych.
 • Studia i praktyki w ramach wymiany studenckiej z innymi Europejskimi Uczelniami – program Erasmus.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Szerokie przygotowanie w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i prawnych przy jednoczesnym ukierunkowaniu wiedzy fizyczno-matematycznej w stronę nauk biomedycznych
 • Uzyskanie tytułu inżyniera fizyki medycznej.
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowym i pasją dydaktyczną.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, co warunkuje wysokie kompetencje zawodowe.
 • Studenci szlifują praktyczne umiejętności w najlepszych ośrodkach medycznych i naukowo-badawczych: szpitalach, klinikach i instytutach onkologicznych w regionie.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co zwiększa szanse na rynku pracy.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.Już od trzeciego roku studiów można należeć do oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, który od 10 lat organizuje dwa razy do roku spotkania i konferencje naukowe, na których spotykają się fizycy medyczni z całego kraju i prezentują swoje doświadczenia naukowo-zawodowe. Dzięki temu staniesz się członkiem ogromnej społeczności fizyków medycznych i specjalistów ze spokrewnionych dziedzin, mając dostęp do aktualnych informacji o ofertach pracy, naborach na specjalizację z fizyki medycznej, konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych ciekawych wydarzeniach.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku fizyka medyczna przede wszystkim będziesz uczył się:

 • podstaw matematyczno-przyrodniczych niezbędnych do zrozumienia i stosowania wiedzy z zakresu fizyki medycznej w praktyce,
 • przedmiotów z bloku matematyczno-fizycznego z laboratoriami,
 • przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z zakresu medycyny i biologii z ukierunkowaniem na radioterapię, diagnostykę obrazową, medycynę nuklearną,
 • przedmiotów inżynierskich, w tym analizy sygnałów biomedycznych, analizy obrazów, aparatury medycznej, grafiki inżynierskiej,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę praktyczną,
 • jako student specjalności elektroradiologia zdobędziesz wiedzę dającą uprawnienia technika elektroradiologii,
 • Na trzecim roku wybierzesz temat pracy inżynierskiej, którą zrealizujesz pod czujnym okiem promotora,
 • języka angielskiego,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych.
Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Fizyki medycznej – zarówno podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.
 • Posługiwania się narzędziami informatycznymi i inżynierskimi niezbędnymi dla inżyniera fizyki medycznej.
 • Profesjonalnego planowania i organizacji pracy inżyniera fizyki medycznej.
 • Rozumienia cywilizacyjnego znaczenia fizyki medycznej jako interdyscyplinarnej nauki pełniącej istotną rolę we współczesnej medycynie.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Wybierając specjalność:

 • dozymetria kliniczna – będziesz miał do zrealizowania 60 godzin praktyk po VI semestrze studiów,
 • elektroradiologia – będziesz miał do zrealizowania 250 godzin praktyk (100 po semestrze IV i 150 po semestrze VI).

Praktyki mają na celu zdobycie umiejętności praktycznego wykonywania zawodu. Praktyka zawodowa na kierunku fizyka medyczna ma służyć pogłębieniu umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury medycznej oraz praktycznemu poznaniu nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w klinikach akademickich i innych specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia. W ramach praktyk studenci poznają obsługę, funkcjonowanie i kalibrację urządzeń oraz pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk wykonują określone czynności, włączając się w pracę zespołu. Studenci odbywając praktykę w państwowych placówkach klinicznych, prywatnych klinikach lub mniejszych pracowniach, zapoznają się z kilkoma różnymi technikami diagnostycznymi lub terapeutycznymi z zakresu fizyki medycznej.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Jako student studiów I stopnia kierunku fizyka medyczna będziesz korzystał z:

 • naszych laboratoriów zlokalizowanych w ŚMCEBI – Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnychjednym z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Odległość pomiędzy budynkami w Katowicach i Chorzowie wynosi ok. 10 km,
 • Katedr i Zakładów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,
 • szpitali i klinik oraz podmiotów gospodarczych działających w zakresie medycyny i fizyki medycznej współpracujących od lat z Uniwersytetem Śląskim wspierając kierunek fizyka medyczna
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?
 • Zdecydowana większość absolwentów kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Pracują w zespołach interdyscyplinarnych (złożonych z lekarzy, biologów, chemików, techników).
 • Po uzyskaniu uprawnień pracują jako inspektorzy ochrony radiologicznej w ośrodkach medycznych lub przemysłowych.
 • Pracują jako specjaliści w laboratoriach środowiskowych i specjalistycznych, np. ośrodkach radioizotopów.
 • Pełnią rolę ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakością w dziedzinach związanych z fizyką medyczną, systemów zarządzania jakością, procedur obrazowych, przygotowaniem i obsługą procedur niestandardowych.
 • Pracują jako aplikanci w firmach produkujących sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.
 • Kontynuują nauką na II stopniu studiów na kierunku fizyka medyczna.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli:

 • jesteś ambitny,
 • lubisz nauki matematyczno-fizyczne i medyczne,
 • marzysz o ciekawej pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • chcesz poprawiać jakość życia naszego społeczeństwa, będąc częścią świata medycznego i okołomedycznego,
 • interesuje Cię, jak funkcjonuje organizm człowieka i dzięki tej wiedzy chcesz odkrywać jego tajemnice i rozwijać nowoczesne techniki biomedyczne,
 • nie boisz się nowych wyzwań,

to zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Anna Milejska – dziekanat

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/11.

Zapraszamy!

return to top