Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Fizyka - studia I stopnia

Podstawowym zadaniem fizyki jest zrozumienie, jak działa otaczający nas świat, od otwieraczy do puszek, żarówek i telefonów komórkowych po mięśnie, płuca i mózgi; od farb i piruetów po aparaty fotograficzne, samochody i budynki; od trzęsień ziemi, tsunami i huraganów po kwarki, DNA i czarne dziury. Celem ostatecznym fizyki jest sformułowanie kilku kompleksowych zasad, które łączą i wyjaśniają wszystkie tak rozbieżne zjawiska. A po drodze do tego celu fizyka i fizycy odkrywają takie użyteczne rzeczy jak WWW, telefonie komórkową czy GPS. W rezultacie zajmując się fizyką bardzo często stykamy się z innymi naukami takimi jak matematyka, chemia czy informatyka.

Na kierunku fizyka rozpoczynamy edukację od przyjrzenia się fizyce w kontekście przedmiotów i procesów codziennego użytku oraz przedstawienia zasady i metody fizyki, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów, rozumowaniu ilościowym i takich pojęciach, jak mechanika Newtona, szczególna teoria względności, grawitacja, fale i termodynamika. Następnie studenci wprowadzani są do świata bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z astrofizyką (?), biofizyką, fizyką materii skondensowanej, fizyką jądrową i fizyką cząstek elementach.

Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii, np. informatycznej.  Absolwent zostaje przygotowany do pracy w sektorach nie tylko związanych z fizyką,  ale również z nowoczesnymi technologiami, informatyką czy prowadzeniem badań (R&D).  Absolwenci Fizycy wykazują wyjątkową zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów, niezwykle cenioną przez pracodawców. A realizowane w trakcie studiów badania dotyczą tak pozornie niezwiązanych z fizyką tematów jak technologia nowoczesnych leków czy wytwarzanie nowych materiałów syntetycznych.

O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku fizyka na dwóch stopniach kształcenia:

 • I stopień – studia licencjackie
  6 semestrów = 3 lata
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)
Specjalności Specjalności

Na studiach I stopnia nie proponujemy specjalności. Wynika to głównie z szerokiego profilu kształcenia oraz konieczności wykształcenia u przyszłych absolwentów umiejętności podejmowania różnych, wyspecjalizowanych działań i projektów w ramach pracy zawodowej czy w ramach studiów magisterskich.

Po ukończeniu studiów I stopnia – będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów magisterskich na dwóch specjalnościach: Nanophysics oraz Fundamental and applied physics, prowadzonych w języku angielskim. Obie specjalności umożliwiają dalszą edukację zgodnie z zainteresowaniami (w ramach Fundamental and applied physics blisko 70% przedmiotów wybierzesz sam). A jak wskazują nazwy specjalności, dają one szansę rozwoju tak dla osób czujących się lepiej jako eksperymentatorzy jak i dla teoretyków.

Ważne! Już od pierwszego roku studiów możesz brać udział w prowadzonych w Instytucie Fizyki pracach badawczych!

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Uniwersytet Śląski jest największą w województwie śląskim uczelnią akademicką i jedną z największych w Polsce. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego to jedno z najlepszych w Polsce miejsc do prowadzenia badań i edukacji w dziedzinie fizyki. Od lat zajmujemy jedno z najwyższych miejsc w rankingach naukowych polskich uczelni w dyscyplinie fizyka.

Nasi wykładowcy są nagradzani wieloma nagrodami, zarówno za działalność naukową jak i edukacyjną. Od prawie 50ciu lat jesteśmy także źródłem innowacji w nauczaniu fizyki.

Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, pozwalające mu na błyskawiczny rozwój w interesującym go kierunku badań. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie już od pierwszych lat studiów.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Duże możliwości rozwoju.
 • Dobre programy nauczania i programy wsparcia.
 • Zajęcia laboratoryjne w doskonale wyposażonych pracowniach
 • Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.
 • Indywidualne kształcenie nastawione na rozwiązywanie problemów oraz realizację projektów badawczych.
 • Kształcenie otwiera możliwości zawodowe w wielu dziedzinach przemysłu czy nauki, co potwierdzają różnorodne ścieżki kariery naszych absolwentów.
 • Nasi absolwenci są bardzo zadowoleni z wyboru studiów.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Lubimy uczyć. Jesteśmy pasjonatami fizyki, i w czasie studiów staramy się tę pasję Wam przekazać.
 • Wspieramy i pomagamy studentom na każdym etapie kształcenia.
 • Uczymy samodzielnego myślenia oraz rozwijamy praktyczne umiejętności.
 • Uczymy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów i kierowania projektami.
 • Kładziemy duży nacisk na technologie informatyczne.
 • Zajęcia prowadzimy w małych grupach zajęciowych.
 • Wdrażamy nowoczesne formy kształcenia.
 • Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku fizyka będziesz przede wszystkim uczyć się fizyki. Aby jednak ten cel osiągnąć studenci są przygotowywaniu również w zakresie matematyki, chemii, programowania, elektroniki i automatyki. Zajęcia prowadzone są w formie klasycznych wykładów i konwersatoriów, ale nie tylko. W ramach studiów student pracuje/uczy się w laboratoriach naukowych wykonując eksperymenty pozwalające zrozumieć wiele opisywanych teoretycznie zjawisk.

Dodatkowo w trakcie studiów będziesz brał udział w kursie języka angielskiego, w zajęciach z nauk humanistycznych i społecznych, poznasz podstawy przedsiębiorczości oraz formalne aspekty ochrony własności intelektualnej, w ramach praktyk zawodowych poznasz specyfikę pracy w wybranych przedsiębiorstwach.

Już od pierwszego roku będziesz miał możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych w ramach działających w Instytucie Fizyki grup badawczych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i tworzenie nowych technologii.

Dodatkowo, aby dalej się rozwijać, możesz włączyć się w życie Uczelni w ramach pracy w organizacjach studenckich oraz korzystać z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet.

Poznaj kilku naszych wykładowców, posłuchaj wybranych wykładów:

 1. Czas, przestrzeń, próżnia i przyszłe akceleratory wysokich energii – prof. dr hab. Janusz Gluza
 2. Czy warto badać neutrina? – prof. dr hab. Jan Kisiel
 3. We and Universe – before and after 2020 – prof. Martiros Khurhsudyan
 4. Synchrotron SOLARIS – największe polskie narzędzie badawcze – prof. dr hab. Jacek Szade
 5. Okiem fizyka na problem słabej biodostępności farmaceutyków – prof. dr hab. Marian Paluch
 6. Neutrina – “najmniejsze cząstki rzeczywistości jakie człowiek mógł sobie wyobrazić” – dr hab. Arkadiusz Bubak, prof. UŚ

Zapraszamy Cię także do obejrzenia relacji z Dni otwartych w 2020 r., które obyły się 26 lutego, tuż przed rozpoczęciem pandemii.

 1. Dzień otwarty Instytutu Fizyki
Czego chcemy cię nauczyć? Czego chcemy cię nauczyć?

Absolwenci kierunku Fizyka posiadają wiedzę z zakresu fizyki i jej zastosowań m.in. w biofizyce, chemii czy informatyce. Na studiach na kierunku Fizyka przygotowywani są wykwalifikowani specjaliści na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego.

Absolwenci kierunku fizyka:

 • potrafią zastosować treści fizyczne żeby postawić właściwe pytania i dzięki temu określić problem, przy rozwiązywaniu problemów i przy realizacji projektów,
 • posiadają umiejętności samodzielnego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • uzyskują przygotowanie do pracy w firmach z branży IT oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości nowoczesnych technologii m.in. medycznych i biotechnologicznych, w branży R&D,
 • potrafią wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, a także nowoczesne narzędzia badawcze i nowoczesną aparaturę pomiarową,
 • mają opanowane techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku fizyka i kierunkach pokrewnych.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Po 4 semestrach studiów czeka Cię 120 godzin praktyk zawodowych. Praktyka zawodowa na kierunku fizyka ma umożliwić pogłębienie wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technologii, technik badawczych i pomiarowych, głównie w szeroko rozumianym przemyśle oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Praktyki przygotuję Cię do pracy m.in. w laboratoriach naukowych i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu oraz w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych.

Gdzie prowadzone są zajęcia? Gdzie prowadzone są zajęcia?

Zajęcia na kierunku fizyka odbywają się na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych SMCEiBI w Chorzowie. W skład chorzowskiego kampusu poza salami wykładowymi wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i pokazują jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Po studiach pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w sektorze edukacyjnym, ale przede wszystkim w laboratoriach naukowych uczelni wyższych, placówkach PAN i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu, w działach R&D firm, ośrodkach medycznych wykorzystujących nowoczesną aparaturę badawczą, firmach farmaceutycznych, firmach IT, itp. Dzięki posiadanej umiejętności samodzielnego rozpoznawanie problemów, określanie ich przyczyn oraz rozwiązań, są wyjątkowo poszukiwanymi pracownikami w wielu dziedzinach gospodarki. W rezultacie absolwentów „fizyki na Śląskim” spotkać można na wysokich stanowiskach np. w bankowości. Sprzyja temu również nabyta w trakcie studiów umiejętność tworzenia i realizacji projektów badawczych.

Dla kogo? Dla kogo?

Szukamy kandydatów zainteresowanych otaczającym ich światem i mechanizmami nim rządzącymi – zainteresowanych fizyką i jej zastosowaniami oraz chcących rozwiązywać konkretne problemy badawcze i technologiczne. Studia adresowane są dla osób ambitnych, ciekawych świata, nastawionych są na rozwój umiejętności i rozwiązywania problemów.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr hab. Jerzy Kubacki – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Rafał Lorenc – dziekanat

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/11.

Zapraszamy!

 

return to top