Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Inżynieria biomedyczna - studia I stopnia

Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według WHO (World Heath Organization) inżynieria biomedyczna obok inżynierii genetycznej ma największy wpływ na postęp współczesnej medycyny. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: informatyka medyczna, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie obrazów, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego. Absolwentów tego kierunku studiów poszukuje się w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną, a także w szpitalach i klinikach, oraz firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem szablonów chirurgicznych oraz różnego rodzaju implantów implantów. Można podjąć pracę w jednostkach badawczych i naukowych jak również w miejscach, gdzie sprzedaje się aparaturę medyczną. W ramach czterech pierwszych semestrów studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii.

img
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku inżynieria biomedyczna na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów – 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie
  3 semestry – 1,5 roku.
Specjalności Specjalności

Pod koniec drugiego roku I stopnia studiów studenci wybierają specjalności:

Informatyka w obrazowaniu medycznym
W ramach specjalności kształcimy specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która obejmuje między innymi: systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, dedykowane systemy diagnostyki medycznej, specjalistyczne oprogramowanie, komputerowe sieci szpitalne oraz telemedycynę. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych.

Inżynieria biomateriałów
Realizowane w ramach tej specjalności treści kształcenia zorientowane są na specyfikę biomateriałów do zastosowań w medycynie. Wymusza to kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą na rynku lukę pomiędzy producentami biomateriałów, a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.

Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej
Specjalność ta łączy zagadnienia integracji nowoczesnych układów napędowych, układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania. Absolwent tej specjalności ma gruntowną wiedzę inżynierską, zwłaszcza z zakresu konstrukcji medycznych. Jest przygotowany do projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii i rehabilitacji. Posiada umiejętności użytkowania systemów i programów komputerowych w procesach projektowania.

Projektant rozwiązań biomedycznych
Podczas realizacji tej specjalności student nabędzie umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzeń, dobierze metodę obrazowania medycznego do obrazowania zarówno struktur jak i funkcji, wykorzysta poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych, sporządzi specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu biomedycznego, zaprojektuje system biomedyczny.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wynikiem tej reformy jest również dostosowanie naszej oferty studiów na kierunku inżynieria biomedyczna, na którym będziesz miał możliwość zdobycia lub poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko pod okiem Inżynierów Biomedycznych, ale również Informatyków i Inżynierów Materiałoznawstwa.

Oferta dydaktyczna jest ciągle modyfikowane, dostosowując się do zapotrzebowania rynku pracy. Pojawiają się coraz nowe moduły prowadzone w języku angielskim, co pomoże nie tylko utrzymać kontakt z językiem obcym, ale również rozwinąć swoje umiejętności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Modernizując program kształcenia współpracowaliśmy z przedstawicielami przedsiębiorstw orasz szpitali, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach..
 • Prócz typowych rodzajów zajęć, takich jak wykład czy laboratorium, prowadzone są również zajęcia warsztatowe, czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą „learning-by-doing.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą “discovery.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Inżynierii Biomedycznej.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu zgodnym z inżynierią biomedyczną.
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne, tj.: warsztaty, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia specjalistyczne u pracodawców.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.

 

Czego będziesz się uczył? Czego będziesz się uczył?

Jako student kierunku inżynieria biomedyczna w ramach czterech pierwszych semestrów studiów I stopnia będziesz miał możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii. Pod koniec drugiego roku studiów studenci wybierają dalsze kształcenie realizowane w trzech kolejnych semestrach nauki spośród proponowanych specjalności: informatyka w obrazowaniu medycznym, inżynieria biomateriałów, systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej oraz projektant rozwiązań biomedycznych.

Czego chcemy cię nauczyć? Czego chcemy cię nauczyć?

Zawsze na pierwszym planie są oczywiście treści zgodne ze specyfiką kierunku i wybranej specjalności. Treści te budują zdobycie tak zwanych kompetencji twardych, czyli kompetencji zawodowych – zestawu wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, poświadczonych dokumentami, np. dyplom magistra, potwierdzający wiedzę specjalistyczną czy certyfikat CSWA poświadczający umiejętności pracy z SolidWorks.

Nie mniej ważna, również na rynku pracy, jest możliwość nabycia u nas umiejętności miękkich, trudnych do zmierzenia, a jednak bardzo cenionych przez pracodawców, takich jak:

 • asertywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodyscyplina,
 • dobra organizacja pracy.

Wszystkie te kompetencje miękkie nabędziesz u nas, przede wszystkim przez codzienną praktykę, kontakty z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz innymi studentami, obserwowanie i analizowanie reakcji swoich, jak i innych studentów, również w aspektach kontaktów towarzyskich.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 120 godzin praktyk w firmach o profilu zgodnym z inżynierią biomedyczną. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów. W kwestii praktyk zawsze możesz zwrócić się do opiekuna praktyk – specjalnie oddelegowanego pracownika Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni. Aktualne oferty pracy, staży czy praktyk możesz także odnaleźć na stronie internetowej naszego Biura Karier: http://bk.us.edu.pl.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

budynek Instytutu Informatyki budynek Instytutu Informatyki Jako student kierunku inżynieria biomedyczna I stopnia będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 39.

budynek SMCEiBI Będziesz także korzystać z nowoczesnego obiektu zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75. Pułku Piechoty 1A, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Nasi absolwenci

 • zdecydowana większość kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów,
 • analiza komputerowa i poprawa jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, USG itd.),
 • testy radiologiczne, kontrole okresowe aparatury do obrazowania medycznego,
 • tworzenie i administracja baz danych szpitali,
 • obsługa tomografów komputerowych (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) i innych urządzeń medycznych,
 • systemy teleinformatyczne, telemedycyna,
 • obsługa operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe)
 • praca w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa
 • w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp.
 • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących biomateriały
 • praca w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu biomateriałami i aparaturą do ich badania
 • praca w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej
 • wytwarzanie i projektowanie aparatury medycznej
 • szpitalne i laboratoryjne placówki medyczne
 • przedstawicielstwo koncernów wytwarzających sprzęt medyczny
 • kontrola urządzeń pomiarowych i obrazowania medycznego
 • konserwacja aparatury medycznej i obsługa infrastruktury medycznej
 • projektowanie i wytwarzanie implantów
 • realizacja zaopatrzenia ortopedycznego
 • praca w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych
 • możliwość ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe i certyfikaty
 • doradztwo techniczne, obsługa techniczna
 • projektowanie sprzętu do rehabilitacji
 • praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych
 • zakładają własne firmy

 

Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin nie tylko przed komputerem ale i w laboratorium zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul.
Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
32 269 18 46, 32 368 97 33

www: https://us.edu.pl/wydzial/wnst
mail: dziekanat.wnst@us.edu.pl

Jak zacząć? Jak zacząć?

 

 

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu ul. Żytnia 12, P.2.

Zapraszamy!

return to top