Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Prawo

Studia prawnicze to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wysoki poziom zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne, pozwalają naszym absolwentom (w zależności od wyboru ścieżki kariery zawodowej) zarówno na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich, jak i pozyskiwanie uprawnień w ramach aplikacji, a także rozpoczynanie samodzielnej pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych.

W toku studiów student uzyskuje znajomość podstawowych dziedzin prawa polskiego, prawa stanowionego przez Unię Europejską oraz fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego. Wiedza z zakresu poszczególnych gałęzi prawa jest uzupełniona o przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni. Proces kształcenia tak jest skonstruowany by nauczyć studenta samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem przy konstruowaniu stanowiska w konkretnej sprawie.

Studenci mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych angażując się w działalność kół naukowych, studenckiej poradni prawnej oraz w trakcie odbywania obowiązkowych praktyk.

img
O kierunku O kierunku

– jednolite studia magisterskie
– 5 lat (10 semestrów)
– stacjonarne
– niestacjonarne

Specjalności Specjalności

brak specjalności

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości działalności naukowej i badawczo–rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

• Otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej.

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jako jedyny w Polsce otrzymał GLOBAL LEADERSHIP AWARD przyznaną w trakcie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 25 w Madrycie, za zasługi i wkład na polu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

• W 2021 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z zakresu stosowania prawa unijnego. W szkoleniach w ramach Projektu Unijnego TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law uczestniczyli adwokaci, komornicy i notariusze.

• Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Na liście naszych partnerów w ramach Erasmus+ znajduje się ponad siedemdziesiąt uczelnii z państw Unii Europejskiej i spoza (m.in. Turcji).

• Współpraca z uczelniami z Chin daje studentom możliwość wyjazdu i nauki także na uczelniach partnerskich w państwie środka.

• Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty.
• Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego oraz z językiem hiszpańskim – prawa hiszpańskiego i praw krajów Ameryki Łacińskiej. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego kraju.

• Studenci współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) w zespołach kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału. Owocem zaangażowania studentów jest m.in. publikacja E-sport. Prawne aspekty, w której studenci są autorami wszystkich rozdziałów!

• Studenci mają możliwość doskonalenia praktycznej umiejętności stosowania prawa w ramach kół naukowych (na wydziale działa ponad 30!), Studenckiej Poradni Prawnej oraz poprzez program praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

• Prace dyplomowe naszych absolwentów są nagradzane w wielu krajowych konkursach. Min. pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

• Wydziałowe drużyny regularnie biorą udział i zdobywają najwyższe laury w międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują najlepsze zespoły z całego świata biorąc udział w symulowanych postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, zwykle polegających na sporządzaniu pism i uczestniczeniu w wystąpieniach ustnych. W 2021 roku nasi studenci wywalczyli nagrodę Best Oralist for Respondent na 1st Lviv Pre-Moot oraz drugie miejsce w Ljubljanie na konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court””.
• W siedzibie naszego Wydziału położonej w centrum Katowic (wystarczy 10 minut spaceru, by znaleźć się na Rynku, ulicy Mariackiej albo przed siedzibą NOPR lub Spodkiem!) znajduje się szereg udogodnień:
• Windy umożliwiające dotarcie na każde piętro budynku
• Świetnie wyposażona Biblioteka Prawnicza z dostępem do 150 tys. książek (także obcojęzycznych), 200 tytułów prasy oraz baz prawniczych.
• Księgarnia specjalistyczna, gdzie każdy może zaopatrzyć się w podręczniki, skrypty i komentarze.
• Punkt ksero.
• Kafejki oferujące napoje i posiłki.
• Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom. Koniecznie musisz też zobaczyć kultową kładkę rozpiętą nad holem na wysokości II piętra!

Kryteria kwalifikacji 2023/2024 Kryteria kwalifikacji 2023/2024

Prawo

Stacjonarne studia jednolite magisterskie
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.
• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1.
• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika będzie korzystniejszy dla kandydata.
• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.
• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3; Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%).
• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z przedmiotów maturalnych.

Niestacjonarne studia jednolite magisterskie
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się (oraz ich procentowy udział w kształceniu): nauki prawne (dziedzina nauk społecznych) [dyscyplina wiodąca]: 100%

Tytuł zawodowy: magister

Przedmioty na kierunku prawo można podzielic na dwa typy:
1) przedmioty ogólne obrazujące społeczeństwo i jego ewolucję (tu zaliczyć trzeba historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię doktryn polityczno-prawnych, socjologię, ekonomię, naukę o polityce)
2) przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni (m.in. prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie cywilne, prawo podatkowe, prawo handlowe, kryminalistyka).
Ponadto atrakyjną ofertę dla studentów stanowią przedmioty fakultatywne o rożnorodnej tematyce, które studenci wybieraja na poszczególnych latach studiów, do których zaliczyć należy: wykłady monograficzne, konwersatoria, przedmioty interdyscyplinarne, warsztay.

Student będzie miał możliwość nauki nastepujących lektoratów:
ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI ,ROSYJSKI, HISZPAŃSKI. Dodatkowo lektorat z języka chińskiego.

Dalsze studia – możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Wydział posiada podpisane porozumienie w sprawie odbywania praktyk z:

· Okręgową Radą Adwokacka w Katowicach,
· Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Katowicach,
· Sądem Rejonowym Katowice – Zachód,
· Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach,
· Śląską Izba Lekarską w Katowicach – praktyki dla studentów w Okręgowym Sadzie Lekarskim oraz w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Katowicach
· WATCHDOG siecią obywatelską organizacją działającą na rzecz jawności przestrzeni prawnej,
· Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
· Festiwalem Filmowym OFF w Krakowie,
· Fundacją Court Watch Polska w Toruniu.

Ponadto Studenci Wydziału Prawa i Administracji w okresie 2019 – 2021 przy wsparciu wydziałowych opiekunów praktyk odbywają praktyki studenckie m.in. w takich miejscach jak:
· Biuro Poselskie
· Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
· banki
· Narodowy Fundusz Zdrowia-Warszawa,
· Urzędy Skarbowe
· Sądy i kancelarie
· Ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne,
· Kancelaria Sejmu,
· Kancelaria Prezydenta,
· Ministerstwo Finansów.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent dysponuje nie tylko znajomością norm prawnych, ale – dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu procesu dydaktycznego – cechuje go zaawansowana umiejętność ich odnoszenia do stanów faktycznych, budowania argumentacji na rzecz uzasadnienia określonego stanowiska, formułowania ocen tyczących jakości stanu prawnego.
Należycie posługuje się językiem prawnym i prawniczym. Uzyskuje znajomość podstawowych dziedzin prawa polskiego, prawa stanowionego przez Unię Europejską oraz fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego.

Absolwent kończy studia uzyskując biegłość na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego języka, czemu towarzyszy znajomość terminów prawniczych w tym języku.

Wśród naszych absolwentów są nie tylko posłowie, prezydenci i burmistrzowie miast, czy przedstawiciele krajowej administracji rządowej, ale także wielu pracowników międzynarodowych korporacji prawniczych oraz urzędników unijnych. W 2021 roku dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ponownie został wybrany na stanowisko pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Leokadia Magosz
tel.: 32 359 1819
e-mail: leokadia.magosz@us.edu.pl

mgr Ewa Niedurny
tel.: 32 359 2065
e-mail: ewa.niedurny@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wola
tel.: 32 359 1756
e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl

mgr inż. Beata Kasprowicz
tel.: 32 359 2069
e-mail: beata.kasprowicz@us.edu.pl

mgr Olga Przybysz
tel.: 32 359 2101
e-mail: olga.przybysz@us.edu.pl

mgr Monika Świątkiewicz-Ozygała
tel.: 32 359 2066
e-mail: monika.swiatkiewicz-ozygala@us.edu.pl

return to top