Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z 2022 roku

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zasad sporządzania protokołów z posiedzeń komisji powołanych do przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w roku akademickim 2021/2022 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość

Załącznik do zarządzenia nr 2/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 3/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Kształcenia i Studentów

Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rady Dydaktycznej kierunku Prawo

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rady Dydaktycznej kierunku Administracja, Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem oraz International Business Law and Arbitration

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu przeprowadzania obrad i podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w trybie obiegowym przez kolegia, komisje, rady i inne organy kolegialne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 12 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie liczebności grup zajęciowych.

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji efektów uczenia się studentów uczelni działających na terytorium Ukrainy ubiegających się o przyjecie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i ustalenia sposobu takiej weryfikacji.

Zarządzenie nr 10/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji zajęć z przedmiotów (modułów) fakultatywnych.

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Prawa i Administracji

Zarządzenie nr 12/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych oraz  określenie terminu i sposobu  głosowania dotyczącego udzielenia poparcia kandydatom na dyrektora instytutu na kadencję 2022-2026.

return to top