Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Terminy egzaminów/zaliczeń

Komunikaty
Finanse i prawo finansowe - prof. dr hab. Jadwiga Glumińska(...) Finanse i prawo finansowe - prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Szanowni Państwo,

 

termin egzaminu z przedmiotu Finanse i prawo finansowe dla IV roku stacjonarnego Prawa dla Studentów, którzy uzyskali zgodę na przywrócenie terminu egzaminu PTE odbędzie się w piątek 18 marca o godz. 17:30 zdalnie na platformie MS Teams.

Egzaminy poprawkowe - sem. zim. - prof. dr hab. Anna Łabno Egzaminy poprawkowe - sem. zim. - prof. dr hab. Anna Łabno

Szanowni Państwo,

informujemy, że terminy egzaminów poprawkowych znajdują się na stronie Wydziału pod ścieżką sprawy studenckie/Harmonogramy/Harmonogram sesji/Harmonogram ZIMOWEJ sesji egzaminacyjnej 2021/2022 https://us.edu.pl/wydzial/wpia/sprawy-studenckie/harmonogramy/harmonogram-sesji/

ADMINISTRACJA – System polityczny państwa 11 marca godz. 17:00 – kod do zespołu: 4f3nu4b

Prawne i ustrojowe uwarunkowania polityki regionalnej 11 marca godz. 17:00 – kod do zespołu: 6puacqh

 

PRAWO – Nauka o polityce 11 marca godz. 18:00 – kod do zespołu: b5jblwq

 

Zobowiązania - II rok Prawa niestac. gr. I - zagadnienia - (...) Zobowiązania - II rok Prawa niestac. gr. I - zagadnienia - dr hab. M.Fras

Literatura: Repetytoria Becka. Zobowiązania. Pytania, kazusy, tablice, testy. 4 wydanie, Warszawa 2020

ZOBOWIĄZANIA
Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku Prawo studia niestacjonarne (II rok)
Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje dwa pytania z podanego
poniżej zakresu, na które należy odpowiedzieć w stopniu co najmniej dostatecznym
oraz rozwiązanie krótkiego kazusu.

1. Źródła zobowiązań
2. Odpowiedzialność osobista i jej ograniczenia
3. Odpowiedzialność osobista a odpowiedzialność rzeczowa
4. Dług a odpowiedzialność
5. Zobowiązania naturalne
6. Elementu stosunku zobowiązaniowego
7. Względny charakter zobowiązania a rozszerzona skuteczność wierzytelności
8. Pojęcie świadczenia i rodzaje świadczeń
9. Wielość wierzycieli i dłużników
10. Solidarność bierna
11. Solidarność czynna
12. Pojęcie umowy i rodzaje umów
13. Zawarcie umowy
14. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
15. Umowa o spełnienia świadczenia przez osobę trzecią
16. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia
17. Zasada swobody umówi i ograniczenia swobody stron w kształtowaniu treści
umowy
18. Wzorce umowne; inkorporacja do umowy; kolizja wzorców
19. Niedozwolone postanowienia umowne; szczególna ochrona konsumenta
20. Kara umowna
21. Zadatek
22. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
23. Umowne prawo odstąpienia
24. Odstępne
25. Odstąpienie a wypowiedzenie
26. Umowa przedwstępna
27. Culpa in contrahendo
28. Bezpodstawne wzbogacenie
29. Nienależne świadczenie
30. Zasady wykonania zobowiązania
31. Zasada pacta sunt servanda i wyjątki od niej
32. Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonaniu zobowiązania i
konsekwencje jego naruszenia
33. Sposób wykonania zobowiązania
34. Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania
35. Miejsce wykonania zobowiązania
36. Czas wykonania zobowiązania
37. Umowy wzajemne
38. Wykonanie zobowiązań wynikających z umów wzajemnych
39. Wyzysk
40. Clausula rebus sic stantibus
41. Waloryzacja sądowa
42. Waloryzacja umowna
43. Niemożliwość świadczenia: pojęcie niemożliwości, jej rodzaje i skutki
44. Actio pauliana
45. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej
46. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
47. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu; rozkład ciężaru
dowodu
48. Pojęcie szkody; rodzaje szkód, sposób ich naprawienia i obliczania; okoliczności
wpływające na wysokość szkody
49. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania
50. Związek przyczynowy
51. Odpowiedzialność kontraktowa na zasadzie winy i niezależna od winy
52. Skutki niewykonania zobowiązania wzajemnego
53. Opóźnienie wykonania zobowiązania (pojęcie skutki)
54. Zwłoka wykonania zobowiązania (pojęcie skutki)
55. Wykonanie zastępcze
56. Odpowiedzialność za casus mixtus
57. Odstąpienie od umowy przez wierzyciela w przypadku zwłoki dłużnika
58. Roszczenie o wykonanie umowy
59. Uprawnienie do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego
60. Prawo zatrzymania
61. Zwłoka wierzyciela
62. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej
63. Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie winy
64. Odpowiedzialność deliktowa za czyn własny
65. Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie winy w nadzorze lub winy w wyborze
66. Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie ryzyka
67. Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie słuszności
68. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wyrzuceniem, wylaniem
lub wypadnięciem przedmiotu z pomieszczenia
69. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zawaleniem się budowli
lub oderwaniem się jej części
70. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
71. Odpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy publicznej
72. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, nad którymi sprawuje się
nadzór
73. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzono
wykonanie czynności
74. Odpowiedzialność zwierzchnika za szkody wyrządzone przez podwładnego
75. Odpowiedzialność za szkody związane z ruchem pojazdów mechanicznych
76. Odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
77. Przesłanki egzoneracyjne i ich znaczenie
78. Egzoneracja a ekskulpacja w kontekście zasad odpowiedzialności
79. Odpowiedzialność za produkt
80. Wygaśnięcie zobowiązania
81. Potrącenie
82. Odnowienie
83. Świadczenie w miejsce wypełnienia
84. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
85. Zwolnienie z długu
86. Przelew wierzytelności
87. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela
88. Przejęcie długu
89. Sprzedaż (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron
umowy)
90. Szczególne rodzaje sprzedaży
91. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej
92. Gwarancja przy sprzedaży
93. Darowizna (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron
umowy)
94. Najem (przedmiot umowy i jej charakter prawny; prawa i obowiązki stron umowy)
95. Dzierżawa
96. Leasing
97. Zlecenie
98. Umowa o dzieło
99. Umowa o roboty budowlane
100. Umowa dożywocia
101. Poręczenie
102.Umowy nienazwane (charakterystyka, przykłady)

Przykładowe kazusy zostaną studentom przekazane podczas wykładu

Egzamin - przedtermin - z Zasad opodatkowania działalności(...) Egzamin - przedtermin - z Zasad opodatkowania działalności gospodarczej - dr Sławomir Owczarczuk

Szanowni Państwo,

informujemy, iż przedtermin egzaminu dla studentów III roku Przedsiębiorczości stacjonarnej z Zasad opodatkowania działalności gospodarczej u dra Sławomira Owczarczuka został wyznaczony na 8 grudnia (środa), godz. 9:45, w auli nr 5.

Egzaminy poprawkowe - kody - prof. dr hab. Anna Łabno Egzaminy poprawkowe - kody - prof. dr hab. Anna Łabno

Szanowni Państwo

informujemy o kodach do zbliżających się egzaminów poprawkowych na platformie MS Teams:

1) sasitdr – kod do zespołu II termin prawo konstytucyjne, studia stacjonarne i zaoczne

2) yovowxj – kod do zespołu II termin prawo konstytucyjne państw UE stacjonarna administracja II stopień I rok

return to top