Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Ważny komunikat dla absolwentów

Absolwenci, którzy nie posiadają indywidualnego numeru konta studenta dokonują wpłat na następujący numer rachunku Uniwersytetu Śląskiego: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Generowanie nowego numeru rachunku bankowego Generowanie nowego numeru rachunku bankowego

Wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji są zobowiązani do wygenerowania NOWEGO NUMERU indywidualnego rachunku bankowego właściwego do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.    

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych, właściwych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. 

Nowe numery indywidualnych rachunków bankowych udostępnione zostaną w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH → Konta bankowe. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby przed dokonaniem płatności sprawdzić w USOSweb aktualnie obowiązujący, indywidualny numer rachunku bankowego.

Środki finansowe, które będą kierowane na stare, zamknięte numery rachunków będą automatycznie zwracane przez bank na konto, z którego zlecono przelew. 

Opłaty w roku akademickim 2019/2020 Opłaty w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. poniżej zostały zamieszczone tabele opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 związane z:

 • kształceniem na studiach niestacjonarnych;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym także po wznowieniu studiów;
 • zajęciami nieobjętymi programem studiów, w tym: kształceniem na drugiej i kolejnej specjalności oraz zajęciami wyrównawczymi;
 • kształceniem na kierunkach studiów prowadzonych w języku obcym
 • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

Termin wniesienia opłat Termin wniesienia opłat

Student zobowiązany jest wnieść opłatę za usługi edukacyjne w następujących terminach:

opłatę jednorazową:

 • do 5 października za semestr zimowy,
 • do 5 marca za semestr letni;

opłatę w trzech częściach:

 1. a) za semestr zimowy:
 • do 15 października pierwszą część,
 • do 15 listopada drugą część,
 • do 15 grudnia trzecią część,
 1. b) za semestr letni:
 • do 15 marca pierwszą cześć,
 • do 15 kwietnia drugą część,
 • do 15 maja trzecią część.

W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że Student wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeżeli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 150 zł od opłaty wnoszonej w częściach.

Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.

Opłaty za legitymację studencką i indeks oraz za wydanie (...) Opłaty za legitymację studencką i indeks oraz za wydanie innych dokumentów związanych z tokiem studiów

Opłaty dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

 • 1.22 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
 • 4 zł – za wydanie indeksu;
 • 20 zł;
  a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy (tj. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta –ich odpis w języku obcym)
  –  dyplom ukończenia studiów w języku obcym,
  – suplement do dyplomu w języku obcym,
  b) za wydanie duplikatu:
  – dyplomu ukończenia studiów,
  – suplementu do dyplomu,
 • 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
  Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
Opłaty dla studentów przyjętych na studia przed rokiem ak(...) Opłaty dla studentów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020
 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł,
 • za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta – 17 zł,
 • za wydanie indeksu – 4 zł,
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
 • za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł,
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 
 • Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego za granicą – informacja na stronie MNiSzW

Wszystkie informacje dotyczące pobierania opłat za studia oraz warunków i trybu zwalniana z opłat za usługi edukacyjne oraz sporządzania informacji PIT 11 zostały zawarte w zarządzeniu nr 86 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 zamieszczonym poniżej.

zarz201986.pdf

Zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia nr 90 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 lipca 2019 r. zapoznanie się z jego treścią jest obligatoryjne.

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

http://kandydat.us.edu.pl/node/7

Opłaty za usługi edukacyjne dla cudzoziemców przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020

http://dwz.us.edu.pl/cudzoziemcy-akty-prawne

Wystawienie faktury VAT Wystawienie faktury VAT

Na podstawie Art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług
(Dz. U. z 2014 r. poz. 312) Uczelnia jest zobowiązana na  wniosek studenta wystawić mu fakturę VAT za usługi edukacyjne.

PIT – oświadczenie

Podanie do kwestury UŚ

Podanie o zwolnienie z opłat

Wniosek o wystawienie faktury

Wniosek_zwrot_oplaty_2016-cudzoziemcy

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

return to top