Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Prawa i Administracji

Praktyki - Prawo i Administracja

UWAGA

Nowe adresy email, na które należy przesyłać dokumentację dotyczącą chęci odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych w formacie „PDF”:

Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

 

 1. Dyżury dotyczące praktyk studenckich odbywają się dwa razy w tygodniu:

 • Pan dr Mateusz Zeifert – dyżur czwartek w godzinach od 17:15 do 18:45 w pokoju 3.8
 • Pani mgr Magdalena Stryja – dyżur we wtorek w godz. 13.00 – 14.00 pokój 2.4

W związku z obowiązującym obecnie w UŚ statusem zabezpieczeń COVID-19 zaleca się kontakt elektroniczny:

Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

 

2. Wymiar praktyk

Minimalny czas praktyki wynosi dla studentów:

Prawo Stacjonarne i Niestacjonarne 75 godzin

Administracja I stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 75 godzin

Administracja II stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 60 godzin

Student może odbyć jedną lub więcej praktyk w dowolnym wybranym przez siebie czasie studiów z wyłączeniem pierwszego roku.

 

3. WAŻNA INFORMACJA!

Studenci mogą wnioskować o wydanie lub składać komplet dokumentów:

– inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie),

– potwierdzających odbycie praktyki (sprawozdanie),

– w celu zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zakres obowiązków):

– u Koordynatorów w godzinach dyżurów,

– w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.24 (I piętro)
w godzinach urzędowania, lub

elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

Składanie uzupełnionych indeksów nie jest obowiązkowe.

 

4. Dokumentacja inicjująca lub potwierdzająca odbycie praktyki, złożona u Koordynatora lub w pokoju 1.24 będzie do odbioru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia.
Dokument podpisany przez Koordynatora, zatwierdzający praktyki należy następnie złożyć
w dziekanacie.

 

5. Komplet złożonych dokumentów w Dziekanacie zostanie odnotowany w systemie USOS. W przypadku braków Studenci zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę (sąd, prokuratura, kancelaria, urząd lub instytucja publiczna, przedsiębiorstwo etc.).
 2. Ustal terminu odbycia praktyki w wybranej instytucji
 3. Pobierz niezbędne dokumenty – link na dole strony
 • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
 • skierowanie na praktykę
 • oświadczenie

a następnie :

WYDRUKUJ,

UZUPEŁNIJ i

PRZEŚLIJ (dotyczy: porozumienia i skierowania)

a następnie wydrukuj, uzupełnij i prześlij w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

w celu uzyskania podpisu koordynatora.

 1. Skan w formacie „PDF”podpisanych przez Koordynatorkę dokumentów zostanie odesłany drogą elektroniczną lub będzie do odbioru w Biurze ds. Finansów pok. 1.24
 2. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami staw się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
 3. Po zakończeniu praktyki przygotuj z niej raport (druk do pobrania). Pamiętaj, że raport powinien zostać podpisany także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana.

Kompletny raport z odbytej praktyki prześlij następnie w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

lub zgłoś się na dyżur do Koordynatora lub do Biura w celu uzyskania zatwierdzenia odbycia praktyki.

Jeśli chcesz także uzyskać wpis w indeksie (nieobowiązkowe) – uzupełnij go na stronie 82 i złóż u Koordynatora, w Biurze lub dziekanacie.

 1. Uczysz się i jednocześnie pracujesz?

Zgodnie z § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 22 czerwca 2020r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim praktyk zawodowych studenta, Opiekun akademicki praktyki zawodowej może zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta, udziału w obozie naukowo-badawczym lub w innym przypadku, zgodnej z profilem kształcenia na kierunku studiów lub specjalności, jeżeli stwierdzi że zostały osiągnięte wymagane efekty uczenia się. W celu zaliczenia praktyki zawodowej, student składa do właściwego opiekuna akademickiego praktyki, wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6, z zastrzeżeniem ust.4.

By skorzystać z tej możliwości należy złożyć:

 • podanie o zaliczenie pracy zawodowej (do pobrania poniżej)
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zawierające informacje o okresie zatrudnienia,
 • zakres obowiązków

– u Koordynatorów w godzinach dyżurów,

– w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.24 (I piętro)
w godzinach urzędowania, lub

elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres:

 

Oferta Praktyk oraz Pracy dotyczy wszystkich Studentów.  Link

 

Zarządzenia rektora

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz202092.pdf

 

porozumeniepraktykiADMIIst.

porozumeniepraktykiADMIst.

porozumeniepraktykiPRAWO

raportzprzebiegupraktyki

SKIEROWANIEAdmI

SKIEROWANIEAdmII

SKIEROWANIEPRAWO

zaliczeniepracyzawodowej

oświadczeniepraktyki

return to top