Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Przeniesienia z innych uczelni

Student innej uczelni może ubiegać się o przeniesienie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W tym celu należy:

  • złożyć wniosek o przeniesienie z uzasadnieniem do odpowiedniego organu uczelni macierzystej z prośbą o zaopiniowanie wniosku;
  • przedłożyć zaopiniowany wniosek Prodziekanowi ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Prawa i Administracji;
  • dołączyć do wniosku, stosowną dokumentację poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów (kserokopię indeksu, kartę przebiegu studiów, kartę okresowych osiągnięć studenta itp.).

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, działający na podstawie upoważnienia Dziekana, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia w tym trybie, określi szczegółowe warunki przeniesienia, m.in.: na który semestr student zostaje wpisany, jakie różnice programowe i w jakim czasie będzie zobowiązany wyrównać. 

Szczegółowe warunki przeniesienia określa: Uchwała Nr  222 / 2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 listopada 2015 r.

return to top