Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Pedagogika

STUDIA

STACJONARNE I stopnia, II stopnia,
NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
 • pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (NOWOŚĆ)
 • pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – (NOWOŚĆ)

Specjalności na studiach II stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturowej
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

STUDIA I stopnia

Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym, do stawiania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia do zaplanowania programu naprawczego, optymalnej strategii wychowawczej, projektowania programów korekcyjnych i profilaktycznych oraz ścieżki wsparcia rozwoju jednostek z rodzin dysfunkcyjnych i ze środowisk społecznie zmarginalizowanych. Na studiach prowadzi się kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie na jego pierwszym etapie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni:

 • jako nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – absolwenci osiągają efekty uczenia się odpowiadające wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania w szkole podstawowej;
 • jako pedagodzy szkolni;
 • na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach;
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (interwencyjnych, socjalizacyjnych) oraz rodzinnych formach opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą;
 • w placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu;
 • w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, organizacjach pozarządowych działających na rzecz wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży;
 • w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty).

 

Studia I stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia I stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA (NOWOŚĆ)

STUDIA I stopnia

Studenci nabywają podstawowe kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym, osobami w trudnych życiowych sytuacjach, osobami wchodzącymi w konflikt z prawem. Studia przygotowują w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności rozumienia, diagnozowania i zastosowania adekwatnych metod pracy w odniesieniu do: dewiacji społecznych; procesu resocjalizacji; diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji; uwarunkowań prawno-społecznych procesu resocjalizacji; sytuacji edukacyjnej uczniów, nauczycieli, rodziców z perspektywy zjawisk niepożądanych w kontekście nieprawidłowej socjalizacji; zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży; instytucji o charakterze zamkniętym takich jak zakłady karne, placówki o charakterze resocjalizacyjnym; probacji; interwencji kryzysowej; uzależnień i ich skutków. Ponadto przygotowują w zakresie umiejętności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni jako:

 • pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta w placówkach i instytucjach poza oświatowych,
 • nauczyciel w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • nauczyciel, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 • pedagog w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach terapii uzależnień dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • wychowawca w jednostkach penitencjarnych,
 • kurator sądowy.

 

Studia I stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia I stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) – (NOWOŚĆ)

STUDIA I stopnia

Studia wyposażają studenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się) i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także umożliwiają zdobycie kompetencji umożliwiających stworzenie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwent nabędzie również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni:

 • w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych,
 • w placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w zakresie: planowania i przeprowadzania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i trudności w uczeniu się; projektowania terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wspierających rozwój ucznia.

Studia I stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia I stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

STUDIA II stopnia

Studenci poszerzają swą wiedzę w zakresie organizacji opieki, pomocy, wsparcia społecznego, aktywizowania społeczności lokalnej, pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Podczas warsztatów i praktyk nabywają umiejętności w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, umiejętności interpersonalne i wychowawcze.

To oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, działań o charakterze pedagogicznym, usprawniających rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych wychowanków oraz ukierunkowanych na niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w charakterze opiekuna dziennego, pedagoga szkolnego;
 • w placówkach opieki i wychowania małego dziecka (żłobki, kluby malucha);
 • w placówkach wspierających rodzinę w środowisku lokalnym (domy pomocy społecznej, centra pomocy dziecku i rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej w charakterze asystenta rodziny, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych);
 • w placówkach wsparcia dziennego (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, streetworker);
 • w placówkach pieczy zastępczej (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, pogotowia opiekuńcze, rodzinne pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej, interwencyjne ośrodki preadopcyjne).

Studia II stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia II stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

STUDIA II stopnia

Studia wdrażają nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i trenerów na co dzień zajmujących się opieka i wychowaniem dzieci i młodzieży. Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów – wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych. Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu.

 

Perspektywy zawodowe:

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, ogniska wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, placówki resocjalizacyjne.

Studia II stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia II stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

STUDIA II stopnia

Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki obejmuje zarówno zakres idei w odniesieniu do ideałów, norm i powinności, jak i praktyki społecznej. Treści pedagogiki obejmują pogłębioną teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się oraz w obszarze nauk społecznych teorii i praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych, ich roli ii wartości w rozwoju człowieka.

 

Studia na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne są adresowane tylko do absolwentów studiów I stopnia w zakresie pedagogiki przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Jest to zgodne z § 39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 06.08. 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów.

 

Perspektywy zawodowe:

 • w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,
 • pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia II stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia II stopnia - niestacjonarne

Zapisz się
return to top