Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Teologiczny

Nauki o rodzinie (Poradnictwo małżeńskie i rodzinne), I stopień

W ramach studiów I stopnia na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Program studiów bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Student zdobywa uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny. Zdobywa również wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka, seksualności i prokreacji, a także umiejętności stosowania metod naturalnego planowania rodziny. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Student osiąga podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (zwłaszcza tych, które wiążą się z funkcjonowaniem rodziny) oraz o relacjach między nimi.

Student ma możliwość uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

Perspektywy zawodowe:

 • asystent rodziny
 • poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
 • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w przedszkolach i szkołach podstawowych;
 • praca w placówkach pomocy społecznej.

Nauki o rodzinie (Mediator i asystent rodziny), II stopień

W ramach studiów II stopnia na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wiedza ta bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Studia pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, szczegółowej wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. W ramach studiów kładzie się nacisk na rozpatrywanie zagadnień dotyczących życia rodzinnego w sposób wszechstronny, wykraczające poza metody jednej tylko dyscypliny naukowej. Złożone cele społeczne, takie jak umocnienie więzi małżeńskiej czy poprawa jakości życia rodziny, wymagają bowiem połączonych sił wielu dyscyplin. Studia umożliwiają zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności, dotyczących istoty i przebiegu mediacji rodzinnej oraz wykonywania zawodu asystenta rodziny. Student zdobywa także pogłębioną wiedzę z zagadnień bioetycznych, a także dotyczącą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

Student ma możliwość, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku: nauki o rodzinie, uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

Perspektywy zawodowe:

 • asystent rodziny;
 • mediacje rodzinne;
 • poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
 • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek;
 • praca w placówkach pomocy społecznej.

return to top