Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

Usługi oferowane przez zespół:

Ocena stanu środowiska przyrodniczego:

· kompleksowa diagnoza stanu mikro i makrobioty środowisk lądowych, wodnych i powietrznych – inwentaryzacja siedlisk, określenie kierunków odtwarzania, rekomendacja postępowania z gatunkami inwazyjnymi;
· ocena stanu abiotycznych parametrów środowiska przyrodniczego (stopień zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza);
· biotesty;
· ocena usług ekosystemowych przez analizę funkcjonalności układów przyrodniczych i wskazanie możliwości ich optymalizacji.

Usługi eksperckie:
· ocena stanu i opracowanie programów oczyszczania gleby i wody metodami biologicznymi i fizycznymi, w tym rekultywacja gleb;
· ocena różnorodności biologicznej ekosystemów lądowych i wodnych na podstawie identyfikacji flory i fauny, w tym gatunków obcych oraz inwazyjnych;
· projekty rozwiązań dotyczące przywracania funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych przez analizę przyczynowo – skutkową stanu środowiska opartą na metodyce DPSIR.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym – edukacja ekologiczna:
· edukacja dla zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz rewitalizacji trenów zdegradowanych;
· propagowanie oceny wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze metodą śladu węglowego;
· przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów terenowych i laboratoryjnych dotyczących oceny stanu/potencjału ekologicznego środowiska przyrodniczego;
· udział w konsultacjach społecznych w zakresie prezentacji możliwych efektów rewitalizacji środowiskowej.


Koordynator zespołu:

dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ
European Brownfields Manager
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28

edyta.sierka@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3317-4552

Merytoryczny koordynator:
dr hab. Izabella Franiel
Wydział Nauk Przyrodniczych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9

izabella.franiel@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2383-6850


Członkowie zespołu:

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

dr hab. Izabella Franiel
dr hab. Alina Kafel, prof. UŚ
dr hab. Mariola Krodkiewska, prof. UŚ
dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ
dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ
dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ
dr Sławomir Sułowicz
prof. dr hab. Jacek Gorczyca
prof. dr hab. Piotr Skubała
prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ


Wydział Nauk Stosowanych, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej:
dr hab. Joanna Kurowska-Pyszprof. AWSB

Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska ATH:
prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek, Dziekan WIMBIS ATH
dr inż. Janusz Kozak
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
dr inż. Monika Wierzbińska
dr inż. Beata Sładkowska-Rybka


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

return to top