Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Konkurs: 50 esejów na 50lecieWydziału Nauk Społecznych

14.12.2022 - 16:53 aktualizacja 14.12.2022 - 16:53
Redakcja: tomaszhuk

Konkurs: 50 esejów na 50lecieWydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Konkurs został objęty patronatem Pani Prodziekan dr hab. Patrycji Szostok-Nowackiej, prof. UŚ

 

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
Zapraszamy Was serdecznie do udziału w konkursie „50 esejów na 50lecie WNS”. W toku celebracji roku jubileuszowego chciałybyśmy oddać głos również Wam. Podzielcie się Waszym spojrzeniem i opinią niezależnie od kierunku, który studiujecie.
Konkurs będzie trwał 50 dni od daty jego ogłoszenia i w tym czasie będziemy czekać na Wasze krótkie wypowiedzi pisemne (eseje). W drugim etapie konkursu Komitet Organizacyjny wyłoni spośród nadesłanych prac 50 najlepszych i najciekawszych. Laureatów poznamy w semestrze letnim 2022/2023.

 

Temat konkursu
Istotą konkursu jest przygotowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej 3-5 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronę) zwanej dalej esejem, która będzie wyrażeniem opinii, osądu, podzieleniem się emocjami i przeżyciami związanymi ze studiowaniem w czasie pandemii. W odwołaniu się do własnych przemyśleń, źródeł (opcjonalnie), wydarzeń zapraszamy do przygotowania wypowiedzi na temat:

 

Co mi dała, a co mi odebrała technologia w trakcie pandemii Covid-19,
czyli słów kilka w jaki sposób technologia i nowe media miały wpływ na funkcjonowanie moje i mojego dalszego oraz bliższego środowiska podczas sytuacji kryzysowej jaką była/jest pandemia Covid-19

 

Perspektywa i spojrzenie samych uczestników Konkursu są dla nas najważniejsze. Nie ma tutaj ograniczeń, autorzy mogą przyjąć perspektywę lokalną lub globalną. Esencją eseju może być refleksja w kontekście edukacji, funkcjonowania społecznego, albo zupełnie prywatnego. Mamy poczucie, że znaczenie technologii dla każdego będzie odmienne, ocenicie je jako istotne albo też nikłe, pozytywne albo negatywne… Ktoś dostrzeże rewolucję, a ktoś ewolucję… każda opinia jest dla nas istotna. Wasze spojrzenia stanowi ważny głos w dyskusji na ten temat.

 

W związku z tym, że konkurs realizowany jest w kontekście jubileuszu Wydziału Nauk Społecznych, zachęcamy do spojrzenia na proponowany temat zarówno z perspektywy prywatnej, jak i funkcjonowania w ostatnich latach na uczelni i studiowania Waszego kierunku.
Liczy się kreatywność, autentyczność, pomysł. Esej może przybrać formę bardziej naukową, popularnonaukową lub też nie. A może ktoś zaskoczy nas wierszem, poematem, komiksem? Niech wyobraźnia i kreatywność będą jedynym ograniczeniem.

 

Dla kogo?
Konkurs skierowany jest do studentek i studentów wszystkich kierunków i trybów studiów Wydziału Nauk Społecznych, którzy w okresie trwania konkursu dołączą do wskazanego zespołu na MS Teams i prześlą swoją pracę w terminie, używając zakładki Zadania. W konkursie mogą wziąć udział również studenci wymiany międzynarodowej Erasmus, którzy w roku akademickim 2022/2023 odbywają część studiów na Uniwersytecie Śląskim.

 

 

W jaki sposób wziąć udział w konkursie?
Aby wziąć udział w konkursie należy zalogować się do zespołu na MS Teams: Konkurs 50 esejów na 50lecie WNS UŚ używając kodu: bhd9sq7 Po dołączeniu do zespołu dostępne będzie dla uczestników „Zadanie”. Swój esej/pracę pisemną należy przesłać odsyłając ją w „Zadaniu” w określonym w regulaminie Konkursu terminie. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane odręcznie oświadczenie RODO w formie skanu, zdjęcia lub PDF. Tylko zgłoszenia zawierające komplet tych dwóch elementów będą brane pod uwagę. Po upływie terminu prace nie będą przyjmowane. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac, które nie spełniają wymogów formalnych.

 

Ważne daty
Konkurs odbywa się w roku akademickim 2022/2023, a okres przesyłania prac obejmuje 50 kolejnych dni i trwa od 12 grudnia 2022 od godziny 00:01 do 30 stycznia 2023 do godziny 23:59. Prace otrzymane poza tym okresem nie będą brały udziału w konkursie.

 

Wskazówki techniczne i wymogi formalne
Esej/wypowiedź pisemna powinna być wysłana z użyciem zakładki Zadania w określonym kanale MS Teams. Plik należy zapisać w formacie doc. (edytowalny plik MS Word). Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. Maksymalna długość tekstu: 9000 znaków ze spacjami. Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, kierunek i rok studiów, tryb studiów, tytuł oraz tekst właściwy.

 

 

Nagroda i rozstrzygnięcie konkursu
Nagrodą w konkursie jest okolicznościowy list gratulacyjny oraz opublikowanie eseju w publikacji elektronicznej.
W konkursie wyłonimy 50 laureatów, którzy otrzymają listy gratulacyjne, a ich esej zostanie opublikowany w redakcyjnej publikacji elektronicznej, która będzie udostępniona na stronie www Uniwersytetu Śląskiego, w mediach społecznościowych UŚ, w zasobach CINIBA oraz w dostępnie otwartym w innych kanałach. Laureatki i laureatów konkursu poznamy w semestrze letnim 2022/2023. Wszystkie nadesłane w terminie prace pisemne, spełniające wymagania formalne zostaną przekazane do oceny i zaopiniowania Komitetowi Organizacyjnemu, który pochylając się nad każdą nadesłaną pracą wyłoni w drodze głosowania 50 najbardziej oryginalnych, kreatywnych i interesujących. Decyzja Komitetu dotycząca 50 wybranych prac jest decyzją ostateczną. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia drobnych korekt stylistycznych/językowych w pracach zakwalifikowanych do publikacji.
Biorąc udział w konkursie autor pracy pisemnej wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, wydział) zgodnie z zasadami RODO przyjętymi na UŚ na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz udziela całkowitych praw do publikacji tekstu w razie rozstrzygnięcia pozytywnego i włączenia w grono laureatów wraz z podaniem w/w danych osobowych autora. Zgłaszając do konkursu pracę, za pomocą zadania na kanale MS Teams, należy również wysłać tą samą drogą skan podpisanego dokumentu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór dokumentu do podpisu znajduje się w Załączniku 1 do ogłoszenia konkursu.

 

 

Kilka słów o kontekście
Ostatnie kilka lat było wyzwaniem w wielu wymiarach funkcjonowania społecznego jednostek i grup. Dla wielu osób była to sytuacja ekstremalna, którą z czasem oswajaliśmy. W przestrzeni edukacyjnej i społecznej technologia zaczęła niejako nagle odgrywać nieporównywalnie większą rolę niż wcześniej. Ponieważ funkcjonowanie człowieka w sytuacja ekstremalnych oraz relacja człowieka z szeroko rozumianymi mediami to jedne z wielu obszarów, które nas interesują badawczo, postanowiłyśmy zapytać o opinię Was – studentki i studentów! Niektóre osoby spotykamy na zajęciach, niektóre mijamy na korytarzu, z niektórymi nie miałyśmy nigdy okazji się poznać. Wydaje się, że rok jubileuszowy jest wspaniałą okolicznością, aby w formie pisemnej mógł się wypowiedzieć każdy, bez znaczenia jaki kierunek studiuje i w jakim trybie uczęszcza na zajęcia. Oddajemy głos Wam – studentkom i studentom WNS! Podzielcie się Waszym spojrzeniem, zaskoczcie nas kreatywnością. Wasze wypowiedzi będą trzonem wspólnej publikacji elektronicznej, a być może również dalszych poszukiwań naukowych. Wasz głos jest dla nas bardzo ważny.

 

Pomysłodawczynie
dr Monika Frania
dr Agnieszka Skorupa

klauzula_rodo_konkurs_eseje

 

return to top