Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Europejska Karta Naukowca na Uniwersytecie Śląskim

W 2017 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Tym samym uczelnia znalazła się w elitarnym gronie instytucji, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju: przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery.
img
Strategia HRS4R Strategia HRS4R

Strategia HR dla badaczy (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) to 5-etapowy proces, dzięki któremu instytucje mogą dostosować swoją politykę kadrową do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca (EKN) i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (K&K). Celem HRS4R jest udoskonalenie i zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych wpierających poprawę jakości badań naukowych.

Najważniejszymi celami wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA

określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich zatrudniających oraz organizacji finansujących badania naukowe. Znajdują się w niej zapisy dotyczące m.in. oferowanych warunków pracy, rozwoju kariery naukowej oraz mobilności międzynarodowej.

KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

opisuje zasady rekrutacji, zapewniające równe traktowanie wszystkich badaczy w Europie. Odnosi się do sposobu informowania o procedurach konkursowych, zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, a także realizacji zasad niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język czy wyznanie.

→ Informacje na temat Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

→ Tekst Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (dokument pdf w języku polskim)

 

OTM-R – rekrutacja naukowców OTM-R – rekrutacja naukowców

Otwarta, przejrzysta i merytoryczna rekrutacja naukowców (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R) jest ważnym elementem Strategii HR dla badaczy, filarem Europejskiej Karty Naukowca, a w szczególności Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wprowadzenie polityki OTM-R zapewnia dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej. Umożliwia instytucjom wybór najlepszego kandydata, a osobom, które starają się o zatrudnienie, gwarantuje równe szanse w procesie rekrutacji. Wspiera również mobilność, współpracę i konkurencyjność, co ułatwia rozwój zawodowy i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności kariery naukowej. Stosowanie zasad OTM-R przekładać ma się ostatecznie na wysoką jakość badań naukowych.

→ Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R) (dokument pdf w języku angielskim)

Październik 2020 roku
wprowadzenie Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Śląskim zawierającego Politykę Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wyróżnienie HR Excellence in Research Wyróżnienie HR Excellence in Research
left img

Wyróżnienie (dawniej logo) Human Resources Excellence in Research jest przyznawane przez Komisję Europejską w ramach Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), której celem jest zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Instytucje, które otrzymały wyróżnienie są promowane przez Komisję Europejską wśród międzynarodowych organizacji i naukowców.

Korzyści dla uczelni:

 • prestiż i wyróżnienie dla instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami,
 • znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni stwarzającej przyjazne warunki pracy naukowej i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,
 • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji,
 • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, także w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research 19 maja 2017 roku.

Działania UŚ Działania UŚ

październik 2022 roku 

  • formalna akceptacja raportu
  • wysłanie raportu Internal Review for Renewal Assessment

wrzesień 2022 roku

następna ocena wewnętrzna (Internal Review for Renewal  Assessment) stopnia wdrożenia strategii HRS4

wrzesień 2019 roku

ocena zewnętrzna (Eksperci Euraxess) etapu wstępnego wdrożenia strategii HRS4R

  • potwierdzenie wdrożenia strategii HRS4R
  • przyjęcie bez zastrzeżeń planu działania na lata 2019–2021
  • rekomendacje w zakresie kontynuowania procesu wdrożenia zasad Karty i Kodeksu Naukowca w procesie rekrutacji
   pozytywna ocena dotychczasowych działań dotyczących wdrożenia strategii HRS4R
  • zaprojektowanie działań w kolejnym etapie (renewal phase)

maj 2019 roku

ocena wewnętrzna (Interim Assessment ) etapu wstępnego wdrożenia strategii HRS4R

20 maja 2019 roku

ocena okresowa (Internal Review)

2019 rok

prace nad Strategią:

  • analiza SWOT
  • audyt obszaru kadrowego
  • rekomendacje do Strategii UŚ

2018 rok

  • powołanie Biura ds. Rozwoju Kadr, do którego zadań należy m.in. koordynowanie działań i monitorowanie procesu wdrażania HRS4R
  • rozpoczęcie prac nad nowym Statutem UŚ

2017 rok

wdrażanie Planu działania 2016–2018 (formalne przyjęcie wewnętrznych zarządzeń

19 maja 2017 roku

przyznanie Uniwersytetowi Śląskiemu wyróżnienia HR Excellence in Research

2016 rok

  • wniosek do Komisji Europejskiej o przyznanie wyróżnienia HR Excellence in Research
  • opracowanie wewnętrznej analizy braków oraz planu działania na lata 2016–2018
  • deklaracja poparcia zasad EKN
  • ankieta dla pracowników NA dotycząca warunków pracy w uczelni
  • powołanie zespołu ds. wdrożenia zasad K&K

 

Euraxess Euraxess
left img

Instytucje, które otrzymały wyróżnienie HR Excellence in Research, mają prawo do korzystania z platformy internetowej europejskiej sieci Euraxess, która wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców.

Do dyspozycji badaczy są informacje na temat grantów i stypendiów zagranicznych, a także baza ofert pracy, zawierająca kilkaset ogłoszeń z różnych europejskich instytucji, uniwersytetów, instytutów badawczych i firm prywatnych.

→ Polska sieć EURAXESS

→ Europejska sieć EURAXESS

Dokumenty Dokumenty

WEWNĘTRZNE

Ocena okresowa 2022 (Internal Review for Award Renewal) w wersji anglojęzycznej dostępna jest na stronie: European Charter for Researchers at the University of Silesia

Ocena okresowa 2019 (Internal Review)

Plan działania 2019–2021

Lista kontrolna OTM-R

Wewnętrzna analiza braków w regulacjach wewnętrznych

Plan działania 2016–2018

 

ZEWNĘTRZNE

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pdf, 870 kB)

OTM-R – Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers  (pdf, 680 kB)

 

return to top