Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Współpraca

Współpraca badawcza z otoczeniem

 

Proponowana Państwu oferta obejmuje badania i opracowania eksperckie dotyczące sytuacji, zjawisk, problemów i zagrożeń, a także ich uwarunkowań i możliwości oddziaływań w zakresie edukacji przedszkolnej, szkolnej, pozaszkolnej; edukacji dorosłych, seniorów oraz całożyciowej; wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz socjalnej; profilaktyki społecznej, zdrowotnej; poprawy dobrostanu psychospołecznego jednostek, grup społecznych i zawodowych oraz społeczności; rozwoju inkluzji, partycypacji oraz równości traktowania i dostępu. Projekty mogą dotyczyć różnych kategorii wieku, płci, niepełnosprawności, a także różnorodności kulturowych, etnicznych i religijnych czy innych odmienności.
Państwa propozycje badań mogą być kierowane do różnych instytucji, organizacji i środowisk: placówek i instytucji oświatowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturalno-oświatowych, instytucji pomocowych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych; organizacji pozarządowych, środowisk lokalnych, gmin, powiatów oraz regionu.

 

 

Zasoby kadrowe Instytutu Pedagogiki

 

– pedagodzy

– pedagodzy specjalni

– socjolodzy

– andragodzy

– gerontolodzy

 

 Nasze doświadczenie

 

 • Kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego to zespół profesjonalistów, którzy mają bogate doświadczenia w realizacji zadań eksperckich realizowanych dla:

– Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministerstwa Rodziny,

– Ministerstwa Edukacji Narodowej,

– Krajowej Rady Kuratorów,

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Biura Rzecznika Praw Dziecka,

– Ministerstwa Sprawiedliwości,

– Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 

 

 • Nasi pracownicy kierowali projektami i pracowali w zespołach badawczych realizując granty krajowe i międzynarodowe:

– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

– Ministerstwa Edukacji Narodowej

– Europejskiego Funduszu Społecznego

– Open Society Institute

– Instytutu Spraw Publicznych

– Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

– Beskidzka Izba Lekarska

– Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

– Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

– Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Publisher-Innowacje

 

 

 • Bardzo wartościowym i uczącym doświadczeniem jest współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, do których należą:

Fundacja LaZebra · Caritas Diecezji Sandomierskiej · Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach · Helsińska Fundacja Praw Człowieka · Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności · Forum Obywatelskiego Rozwoju · Fundacja im. Stefana Batorego · Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich · Fundacja IMAGO · Fundacja Widzialni · Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” · Open Society Fundation · Fundacja Fundusz Współpracy · Fundacja Edukacji Polonijnej · Polski Instytut Przedszkoli Leśnych · Fundacja „Czas na las”
· Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BYĆ RAZEM” ·  Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie ·  Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” ·  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie · Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

Stała współpraca

 

Do instytucji, z którymi nasi pracownicy podejmują regularną współpracę należą:

– Polskie Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (Centrum sociální služeb Český Těšín, příspěvková organizacje)

– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce,

– Fundacja Nowoczesna Polska,

– Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

– Uniwersytety Trzeciego Wieku

– Biuro Rzecznika Praw Dziecka

– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Nasza oferta badawcza

 

Nasza kadra jest przygotowana do opracowania:

 • raportów
 • diagnoz
 • strategii
 • ekspertyz
 • programów edukacyjnych
 • programów „naprawczych”
 • zaprojektowania i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych po realizacji programów, projektów, formułowania rekomendacji i zaleceń po realizacji projektów

  

Obszary badawcze

 

 1. Edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych

 

Polityka oświatowa, reforma edukacji.
Współpraca środowiska rodzinnego i szkolnego.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – pomoc, wsparcie społeczne.

Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych.

Edukacja medialna, wychowanie do mediów, rozwijanie kompetencji cyfrowo-medialnych.

Aktywizujące metody i innowacyjne technologie we współczesnej edukacji.

Edukacja muzyczna – miejsce, rola i funkcje muzyki w psychofizycznym rozwoju dziecka.

Edukacja plastyczna – wartościowanie dziecięcych wytworów plastycznych.

Edukacji kulturalna i jej znaczenie dla osobistego rozwoju człowieka.

Kultura i sztuka w procesie edukacyjno-wychowawczym.

Edukacyjne przygotowanie do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kultura języka w przestrzeni edukacyjnej.

Edukacja religijna; edukacja ekologiczna; edukacja artystyczna.

Zakres zadań pedagoga szkolnego oraz organizacja pomocy
pedagogicznej.

Kształcenie nauczycieli; doskonalenie zawodowe pedagogów.

  

 1. Problemy i przemiany społeczne

Współczesne procesy migracyjne.

Problematyka wielokulturowości – pedagogika wielo- i międzykulturowa. Kompetencje do komunikacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Problematyka nierówności społecznych. Marginalizacja, wykluczenie, ubóstwo.

Kompleksowa analiza potrzeb środowiska lokalnego.  Animacja społeczności lokalnych. Animowanie i wdrażanie działań partycypacyjnych.

Praca resocjalizacyjna w środowisku otwartym (kuratela sądowa).

Praca resocjalizacyjna w środowisku zamkniętym (zwłaszcza programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce).

Problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Profilaktyka społeczna wobec współczesnych zagrożeń społecznych.

Przemoc wobec dzieci – uwarunkowania, prewencja, interwencja, prawa dziecka.

 

 • Wsparcie rozwoju człowieka

Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna.

Badanie dobrostanu psychospołecznego dzieci i młodzieży.

Jakość życia młodzieży i młodych dorosłych.

Współczesne uwarunkowania i zagrożenia zdrowia i rozwoju człowieka.

Rodzina z dzieckiem chorym, z niepełnosprawnością – formy wsparcia.

Współczesna rodzina polska i specyfika jej funkcjonowania.

Rodzina dysfunkcjonalna – formy jej wspierania; pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Pedagogika specjalna z uwzględnieniem mechanizmów inkluzji wobec osób z niepełnosprawnościami.

Diagnoza i terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (metody pracy).

Edukacja dorosłych, uczenie się przez całe życie.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu starzenia się,

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY

return to top