Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykaz indywidualnych tematów badawczych

Bernasiewicz Maciej Badanie predyktorów i przejawów przestępczości oraz instytucjonalnych form oddziaływań resocjalizacyjnych oraz studia nad rodziną
Bielska Ewa Interdyscyplinarna perspektywa w studiach nad traumą
Bobik Bogumiła Aksjologia pedagogiczna jako element: profilaktyki społecznej, podnoszenia poziomu jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wychowawczym oraz rozwoju teorii naukowych
Borowiec Ewa Edukacyjne przygotowanie studentów do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Brosch Anna Samoujawnianie na portalu społecznościowym Facebook i Twitter świetle teorii penetracji społecznej.
Brosch Anna Zjawisko sharenting w opinii użytkowników portali społecznościowych Facebook i Twitter.
Budniak Alina Wychowanie ku miłości ojczyzny uczniów klas początkowych
Burczyk Irena Muzyka w przestrzeni edukacyjnej, kulturowej i społecznej jako obszar oddziaływań pedagogicznych
Cabała Agata Treści kulturowe w rozwoju osobistym młodzieży. Studium na podstawie wywiadów narracyjnych
Charzyńska Edyta Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny: zmienność, predyktory i konsekwencje
Chojnacka-Synaszko Barbara Zaangażowanie (się) rodziców w podjęcie z nauczycielem działań w zakresie uwrażliwiania kulturowego dzieci w młodszym wieku szkolnym
Dworak Alina Bezpieczeństwo zdrowotne pokolenia XXI wieku
Frania Monika Znaczenie mediów i technologii w edukacji w kontekście sytuacji kryzysowej
Gajdzica Zenon W zawieszeniu między inkluzją rekonstrukcyjną a dekonstrukcyjną – o sytuacji ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
Gajdzica Zenon Diagnoza edukacyjna osób z niepełnosprawnością słuchu-aspekty edukacyjne i społeczne.
Gancarz Aleksandra Motywy wyboru szkoły z polskim językiem nauczania przez rodziców z Zaolzia
Górnikowska-Zwolak Polityka edukacyjna w Polsce po transformacji ustrojowej – pytanie o równość i różnorodność. Z perspektywy pedagogiki społecznej wrażliwej na płeć kulturową.
Góźdź Joanna Przygotowanie narzędzi do badania poznawczej gotowości szkolnej
Grabowska Barbara Wsparcie i pomoc rodzinie – porównanie systemów Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej
Hetmańczyk Hewilia Zawód nauczyciela przedszkola w oczach przyszłych przedstawicieli tej profesji
Hristo Kyuchukov Problemy edukacyjne Romów w Europie i na całym świecie.
Hruzd-Matuszczyk Alicja Rodzina (małżeństwa mieszane) w społecznościach zróżnicowanych kulturowo.
Huk Tomasz Smartfon w szkole – (nie)ograniczone korzyści. Badania edukacyjne w perspektywie teorii użytkowania i gratyfikacji
Jarosz Ewa Partycypacja społeczna dzieci i młodzieży w perspektywie udziału
w badaniach – horyzont możliwości i barier
Jas Katarzyna Postawy studentów wobec osób starszych
Kasperek Andrzej „Rewolucja uważności” w kulturze i życiu społecznym
Kawiak Ewelina Wspieranie rozwoju umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych
Kisiel Mirosław Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń w muzycznej edukacji wczesnoszkolnej
Klajmon-Lech Urszula Rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – formy społecznego wsparcia
Kocurek Danuta Szkolnictwo zawodowe i dokształcające w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnienie Górnego Śląska
Konieczny-Pizoń Kinga Szkoła w narracjach dzieci z układu ryzyka
Kopczyński Tomasz Przekrojowa analiza narzędzi do zdalnego nauczania i gromadzenia treści
Krasoń Katarzyna Twórczość, estetyka, sztuka i kultura współczesna w wychowaniu, edukacji integralnej i arteterapii: sztuki wizualne, film, teatr
Kruszelnicki Wojciech Henry A. Giroux: teoria krytyczna dla pedagogiki i edukacji
Kwadrans Łukasz Ośrodki kuratorskie – charakterystyka systemu, diagnoza, programy, metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej, propozycje rozwoju
Leksy Karina Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna
Lewko Agnieszka Lokalny system wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna
Marek Elżbieta Kreatywność kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji
Marekwia Magdalena Zastosowanie uczenia się rówieśniczego w kształtowaniu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych przez uczniów ed. Wczesnoszkolnej
Michalski Łukasz Przemiany teorii historiografii wychowania
Moczia Krystyna Sytuacja społeczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną niskorosłością
Mrózek Sebastian Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych – analiza zapisów
i działań w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej
Nieduziak Edyta Kultura i niepełnosprawność, niepełnosprawność w kulturze
Niemiec Marta Komunikacja niewerbalna u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – rodzaje i możliwości wczesnych oddziaływań terapeutycznych.
Noszczyk Bernasiewicz Monika Badanie predyktorów i przejawów przestępczości oraz instytucjonalnych form oddziaływań resocjalizacyjnych.
Nowak Anna Wykluczanie społeczne osób z niepełnosprawnościami i zjawiska z nim związane dyskryminacja i stygmatyzacja
Oelszlaeger-Kosturek Beata Uczenie uczenia się
Ogrodzka-Mazur Ewa Kapitał kulturowy społeczności szkół z polskim językiem nauczania
w Europie i na świecie
Pawlik Sabina Doświadczenia biograficzne a kształtowanie się i rekonstrukcja tożsamości kobiet ze spektrum autyzmu zdiagnozowanych w dorosłości
Penczek Mateusz Aksjologia pedagogiczna jako element: profilaktyki społecznej, podnoszenia poziomu jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wychowawczym oraz rozwoju teorii naukowych
Polewczyk Irena Percepcja słuchowa. Niwelowanie hałasu w szkole.
Porczyńska-Cieszwska Anna Doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia jako czynniki determinujące pozytywne
radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Prysak Dorota Oswajanie z dorosłością osób z niepełnosprawnościami
Przybylska Irena Kultura emocjonalna i edukacja – obszary zmiany/kryzysu i możliwości rozwoju w aspekcie jednostkowym oraz społecznym
Pyrzyk-Kuta Aleksandra Wspieranie komunikacji między dziećmi słyszącymi a niesłyszącymi poprzez sztuki wizualne i naukę języka migowego
Raszka Renata Teoria i praktyka edukacji (dla) przedsiębiorczości
Rembierz Marek Źródła, idee i kategorii edukacji międzykulturowej
Rodek Violetta Pasja jako najwyższa forma zaangażowania i aktywnego tworzenia własnej biografii – ujęcie pedagogiczne
Różańska Aniela Religijność jako element dobrostanu jednostki i dobra wspólnego w zróżnicowanym kulturowo i wyznaniowo środowisku
Ruman Natalia Zrównoważony rozwój w edukacji. Przykładowe narzędzia do pracy nauczycieli szkół podstawowych w Polsce i w Austrii
Ryszawy Sylwia Aktywność sportowa kobiet w dyscyplinie piłki nożnej i jej uwarunkowania w opiniach zawodniczek, trenerów i kibiców. Studium socjopedagogiczne
Rzymełka-Frąckiewicz Agata Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji
Samborska Iwona Aksjologia pedagogiczna jako element: profilaktyki społecznej, podnoszenia poziomu jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wychowawczym oraz rozwoju teorii naukowych
Skotnicka Beata Strategie oświatowe gmin a uczestnictwo środowiska lokalnego w tworzeniu edukacji włączającej
Smyrnowa-Trybulska Eugenia Ewolucja E-learning we współczesnym uniwersytecie w dobie wyzwań i zmieniającym się świecie
Sorokowicz Anastazja Wychowanie we współczesnej rodzinie a zasady życia społecznego wskazywane przez katolicką naukę społeczną (zasady: dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności)
Suchodolska Jolanta Wybrane obszary poczucia jakości życia młodzieży akademickiej
Sulik Monika Badania biograficzne w przestrzeni andragogicznej
Syrek Ewa Dobrostan psychospołeczny uczniów – edukacja, wsparcie społeczne, pomoc – wieloaspektowa charakterystyka problemu
Szafrańska Anida Środowisko rodzinne i szkolne osób ze spektrum autyzmu
Szafrańska Anna Reforma w szkole czy reforma szkoły?
Szczurek-Boruta Alina Młodzież i szkoła – w poszukiwaniu nowego modelu edukacji
Szuścik Urszula Kształtowanie percepcji wzrokowej stymulatorem twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym
Szymik Eugeniusz Projekt wdrażania innowacyjnej metody dramy w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
Tomas Iwona Dziecięca i młodzieżowa wizja organizacji przestrzeni szkolnej
Trzcionka-Wieczorek Anna Ćwiczenia śródlekcyjne (przy muzyce) w kształceniu zintegrowanym
Węsierska Katarzyna Badanie i zmiana postaw wobec jąkania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Widawska Edyta Zapobieganie zakażeniom HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko) w Polsce
Wilk Teresa Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze kultury
Wysocka Ewa Zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży: przejawy, czynniki, korelaty i mechanizmy zaburzeń relacji z nowymi mediami (cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu) dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Zalewska-Bujak Małgorzata Rzeczywistość zawodowa nauczycieli – z perspektywy indywidualnych nauczycielskich doświadczeń
Zormanova Lucie Zainteresowanie zawodem nauczyciela
Żywczok Alicja Aksjologia pedagogiczna jako element: profilaktyki społecznej, podnoszenia poziomu jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wychowawczym oraz rozwoju teorii naukowych

return to top