Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4EU | Zostań studenckim ambasadorem

13.06.2022 - 16:25 aktualizacja 17.06.2022 - 11:29
Redakcja: MK
Uśmiechnięta studentka

TRANSFORM4EUROPE:
ZOSTAŃ STUDENCKIM AMBASADOREM

ZGŁOSZENIA DO 27 CZERWCA 2022 ROKU

DRODZY STUDENCI!

W ramach realizowanego na naszej uczelni projektu Transform4Europe poszukujemy studentów, którzy podejmą się roli Studenckiego Ambasadora (Buddy). Rolą Buddy’ich będzie pomoc zagranicznym studentom z uczelni należących do sojuszu T4EU w pierwszych dniach ich pobytu na Uniwersytecie Śląskim.

W rekrutacji wyłonionych zostanie 10 studentów, których rolą będzie wsparcie zagranicznych studentów planujących swój przyjazd na naszą uczelnię w roku akademickim 2022/23 (semestr zimowy i letni).

Uśmiechnięta studentka

ZADANIA STUDENCKIEGO AMBASADORA

Do zadań Studenckiego Ambasadora należeć będzie m.in. pomoc logistyczna oraz administracyjna związana z organizacją pobytu na uczelni oraz w mieście tj.:

 • powitanie przyjeżdżających studentów Transform4Europe;
 • odbiór studentów z lotniska/dworca;
 • oprowadzenie studentów po mieście, w tym: wskazanie przychodni lekarskiej, posterunku policji, najbliższych sklepów, udzielenie informacji o możliwości uprawiania sportu, zasadach funkcjonowania transportu miejskiego;
 • wsparcie w kwestiach administracyjnych i akademickich, w tym: pomoc w wyborze zajęć i przygotowaniu learning agreement (porozumienia o programie zajęć), jak również przy znalezieniu zakwaterowania poza uczelnianym akademikiem (jeśli dotyczy), oraz przy legalizacji pobytu w urzędach;
 • wypełnienie kwestionariusza ewaluacyjnego po zrealizowaniu zadania.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Wszyscy studenci, którzy zostaną wybrani do pełnienia roli Studenckich Ambasadorów Transform4Europe, za swoje zaangażowanie otrzymają certyfikat wydany przez Dział Współpracy z Zagranicą, który będą mogli uwzględnić w swoim CV. Informacja o udziale w programie zostanie uwzględniona w suplemencie do dyplomu.

Studenci, szczególnie ci z ograniczoną zdolnością do podróżowania, np. z powodu niepełnosprawności fizycznej lub ograniczeń finansowych, będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie bez potrzeby opuszczania kraju (internationalization at home).

Ambasadorzy z wszystkich uczelni będących członkami sojuszu Transform4Europe będą połączeni ze sobą poprzez Wirtualną Sieć Ambasadorów Transform4Europe (Transform4Europe Ambassadors Virtual Network), która pozwoli im wspierać się nawzajem, wymieniać najlepsze praktyki, rozmawiać o swoich doświadczeniach i rozwiązywać wszelkie problemy, jakie mogą napotkać podczas pełnienia swojej roli Ambasadorów.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STUDENCKIM AMBASADOREM TRANSFORM4EUROPE?

Warunki konieczne

Studenccy Ambasadorzy muszą:

 • być studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na studiach I, II lub III stopnia
 • posiadać dobrą znajomość co najmniej jednego z miast, w których mieści się kampus Uniwersytetu tj. Katowic, Sosnowca, Cieszyna lub Chorzowa
 • posiadać szeroką wiedzę na temat uczelni
 • posiadać dobrą znajomość procedur obowiązujących na uczelni

Kryteria wyboru i punktacja:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie (CEFR B1: 1 pkt, B2: 1,5 pkt, C1: 2 pkt, C2: 2,5 pkt)
 • znajomość języka którejkolwiek z uczelni partnerskich sojuszu Transform4Europe (1 pkt)
 • ograniczona zdolność do podróżowania, np. ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenia finansowe (1 punkt)
 • zainteresowanie sprawami międzynarodowymi lub wcześniejsze doświadczenie międzynarodowe (1 punkt)
 • wcześniejszy udział w międzynarodowej wymianie w dowolnej uczelni Transform4Europe (2 punkty)
 • zaangażowanie społeczne/wolontariat (2 punkty)

Spełnienie w/w kryteriów będzie weryfikowane na podstawie dostarczonych przez studentów dokumentów tj.

 • certyfikatów językowych*
 • certyfikatów uczestnictwa w wymianie międzynarodowej i/lub aktywnego udziału w wydarzeniu o charakterze międzynarodowym organizowanym w kraju,
 • potwierdzenia udziału w wolontariacie lub innego zaangażowania społecznego,
 • decyzji Dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym termin aktualnej rekrutacji.

Przyznanie dodatkowego punktu ze względu na niepełnosprawność nastąpi na podstawie twierdzącej odpowiedzi studenta na pytanie znajdujące się w formularzu aplikacyjnym. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest obligatoryjne.

Osoby, które udzielą odpowiedzi twierdzącej, mogą zostać poproszone o przedstawienie do wglądu zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, celem weryfikacji tej informacji.

Komisja weryfikująca

W skład komisji weryfikującej treść przesłanych dokumentów oraz informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym wejdą przedstawiciele Dział Współpracy z Zagranicą w składzie:

 • kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej
 • przedstawiciel Virtual Office w projekcie Transform4Europe
 • ekspert ds. Studenckich Ambasadorów w projekcie Transform4Europe

Do udziału w programie zaproszeni zostaną studenci z największą liczbą punktów.

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez studentów o zakwalifikowaniu do programie Studenckich Ambasadorów Transform4Europe zadecyduje bardziej przekonujące uzasadnienie chęci uczestnictwa w programie oraz wiedza kandydata nt. sojuszu Transform4Europe (pytania od 16 do 19 w formularzu aplikacyjnym).

*Poświadczony certyfikat językowy lub zaświadczenie o udziale w kursie języka obcego (lektoracie) na uczelni wyższej, pozwalające jednoznacznie określić poziom zaawansowania zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (skala CEFR). W przypadku braku certyfikatu lub zaświadczenia student może przystąpić do testu kwalifikacyjnego za pomocą narzędzia internetowego https://dialangweb.lancaster.ac.uk/. W przypadku studentów, którzy wzięli udział w programie Erasmus+, akceptowany będzie również wynik testu językowego na platformie OLS.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU STUDENCCY AMBASADORZY TRANSFORM4EUROPE?

W terminie do 27 czerwca 2022 należy wypełnić formularz aplikacyjny w j. angielskim dostępny w linku: https://forms.office.com/r/BMNFQY9zHf oraz przesłać dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru w formie skanów .pdf na adres: monika.ostrowska@us.edu.pl

Załącznik:

 

return to top