Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | Zostań studenckim ambasadorem

14.10.2021 - 10:58 aktualizacja 14.10.2021 - 11:33
Redakcja: MK
Tagi: ambasadorzy, buddies, studenci, t4e
A smiling girl

TRANSFORM4EUROPE:
ZOSTAŃ STUDENCKIM AMBASADOREM

DRODZY STUDENCI!

W ramach realizowanego na naszej uczelni projektu „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” poszukujemy studentów, którzy podejmą się roli studenckiego ambasadora (ang. buddy). Rolą ambasadorów będzie pomoc zagranicznym studentom z uczelni należących do sojuszu Transform4Europe w pierwszych dniach ich pobytu na Uniwersytecie Śląskim.

W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie 5 studentów, których rolą będzie wsparcie zagranicznych studentów planujących swój przyjazd na naszą uczelnię w semestrze letnim 2022 (luty–czerwiec).

A smiling girl

ZADANIA STUDENCKIEGO AMBASADORA

Do zadań studenckiego ambasadora należeć będzie m.in. pomoc logistyczna oraz administracyjna związana z organizacją pobytu na uczelni oraz w mieście, tj.:
• powitanie przyjeżdżających studentów Transform4Europe;
• odbiór studentów z lotniska/dworca;
• oprowadzenie studentów po mieście, w tym: pokazanie najbliższych sklepów, udzielenie informacji o możliwości uprawiania sportu, wskazanie przychodni lekarskiej, posterunku policji oraz wyjaśnienie zasad funkcjonowania transportu miejskiego;
• wsparcie w kwestiach administracyjnych i akademickich, w tym: pomoc w wyborze zajęć i przygotowaniu learning agreement (porozumienia o programie zajęć), jak również przy znalezieniu zakwaterowania poza uczelnianym akademikiem (jeśli dotyczy) oraz przy legalizacji pobytu w urzędach;
• wypełnienie kwestionariusza ewaluacyjnego po zrealizowaniu zadania.

Jak zgłosić się do programu „Studenccy ambasadorzy Transform4Europe”?

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
31 października 2021 roku

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Wszyscy studenci, którzy zostaną wybrani do pełnienia roli studenckich ambasadorów Transform4Europe, za swoje zaangażowanie otrzymają certyfikat wydany przez Dział Współpracy z Zagranicą, który będą mogli uwzględnić w swoim CV. Informacja o udziale w programie zostanie zawarta w suplemencie do dyplomu.

Studenci, szczególnie ci z ograniczoną zdolnością do podróżowania, np. z powodu niepełnosprawności fizycznej lub ograniczeń finansowych, będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie bez potrzeby opuszczania kraju (internationalization at home).

Ambasadorzy ze wszystkich uczelni będących członkami sojuszu Transform4Europe będą połączeni ze sobą poprzez Wirtualną Sieć Ambasadorów Transform4Europe (Transform4Europe Ambassadors Virtual Network), która pozwoli im wspierać się nawzajem, wymieniać najlepsze praktyki, rozmawiać o swoich doświadczeniach i rozwiązywać wszelkie problemy, jakie mogą napotkać podczas pełnienia swojej roli ambasadorów.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STUDENCKIM AMBASADOREM TRANSFORM4EUROPE?

Studenccy ambasadorzy powinni:

 • być studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na studiach I, II lub doktorantami szkół dosktrokich UŚ;
 • dobrze znać co najmniej jedno z miast, w których mieści się kampus Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, Sosnowiec, Cieszyn i/lub Chorzów;
 • wiedzieć, jak funkcjonuje nasza uczelnia.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących wymaganych dokumentów czy obowiązujących procedur oferujemy wsparcie merytoryczne. Pomoc i odpowiedzi na dodatkowe pytania będzie można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą (dane kontaktowe zostaną udostępnione uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w programie).

Kryteria wyboru i punktacja:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie (CEFR B1: 1 pkt, B2: 1,5 pkt, C1: 2 pkt, C2: 2,5 pkt);
 • znajomość języka którejkolwiek z uczelni partnerskich sojuszu Transform4Europe (1 pkt);
 • ograniczona zdolność do podróżowania, np. ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenia finansowe (1 punkt);
 • zainteresowanie sprawami międzynarodowymi lub wcześniejsze doświadczenie międzynarodowe (1 punkt);
 • wcześniejszy udział w międzynarodowej wymianie w dowolnej uczelni Transform4Europe (2 punkty);
 • zaangażowanie społeczne lub wolontariat (2 punkty).

Spełnienie ww. kryteriów będzie weryfikowane na podstawie dostarczonych przez studentów dokumentów, tj.:

 • certyfikatów językowych – poświadczony certyfikat językowy lub zaświadczenie o udziale w kursie języka obcego (lektoracie) na uczelni, pozwalające jednoznacznie określić poziom zaawansowania zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (skala CEFR). W przypadku braku certyfikatu lub zaświadczenia student może przystąpić do testu kwalifikacyjnego za pomocą narzędzia internetowego: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/. W przypadku studentów, którzy wzięli udział w programie Erasmus+, akceptowany będzie również wynik testu językowego na platformie OLS;
 • certyfikatów uczestnictwa w wymianie międzynarodowej i/lub aktywnego udziału w wydarzeniu o charakterze międzynarodowym, organizowanym w kraju;
 • potwierdzenia udziału w wolontariacie lub innego zaangażowania społecznego;
 • decyzji dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym termin aktualnej rekrutacji.

Przyznanie dodatkowego punktu ze względu na niepełnosprawność nastąpi na podstawie twierdzącej odpowiedzi studenta na pytanie znajdujące się w formularzu aplikacyjnym. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest obligatoryjne.

Osoby, które udzielą odpowiedzi twierdzącej, mogą zostać poproszone o przedstawienie do wglądu zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, celem weryfikacji tej informacji.

Komisja weryfikująca

W skład komisji weryfikującej treść przesłanych dokumentów oraz informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym wejdą przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą w składzie:

 • kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej;
 • przedstawiciel Virtual Office w projekcie Transform4Europe;
 • ekspert ds. studenckich ambasadorów w projekcie Transform4Europe.

Do udziału w programie zaproszeni zostaną studenci z największą liczbą punktów.

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez studentów o zakwalifikowaniu do programu studenckich ambasadorów Transform4Europe zadecyduje bardziej przekonujące uzasadnienie chęci uczestnictwa w programie oraz wiedza kandydata nt. sojuszu Transform4Europe (pytania od 16 do 19 w formularzu aplikacyjnym).

Załączniki:

Dowiedz się więcej na stronie sojuszu Transform4Europe.
Pozostańmy w kontakcie, śledź nas na Facebooku.

return to top