Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
       1. Czy na studiach II stopnia obowiązuje egzamin po lektoracie w takim samym formacie jak na studiach I stopnia?

Nie, obowiązuje forma i zasady ustalone przez prowadzącego w sylabusie

       1. Kiedy student może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu przystępuje student, który uzyskał zaliczenie wszystkich  modułów język obcy na ocenę pozytywną.

       1. Jak wygląda sytuacja w przypadku nieuzyskania zaliczenia z lektoratu w 1. terminie?

Nieuzyskanie zaliczenia z lektoratu w 1. terminie skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu w 1. terminie i jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

       1. Jak wygląda sytuacja studenta, który ma w sesji egzamin a nie uzyskał zaliczenia?

Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia w pierwszym terminie, otrzymuje ocenę 2,0 oraz ocenę 2,0 w pierwszym terminie egzaminu. Chcąc podejść do egzaminu stara się uzyskać zaliczenie w drugim terminie i korzysta z prawa zdawania egzaminu w 2. Terminie. Uzyskuje wówczas ocenę końcową będącą średnią arytmetyczną ocen. Jeśli ocena z egzaminu poprawkowego jest pozytywna, to pomimo średniej poniżej 3,0, student uzyskuje ocenę dostateczną jako OKM.

       1. Jak wygląda sytuacja studenta w przypadku uzyskania oceny ndst podczas egzaminu poprawkowego?

Zgodnie z § 28.1 obowiązującego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim:

„Na umotywowany wniosek studenta, złożony w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia, dziekan  w uzasadnionych przypadkach może zarządzić zaliczenie komisyjne lub egzamin  komisyjny, które winny odbyć się w możliwie najkrótszym terminie.”

return to top