Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  1. Zasady ogólne

1.1. W ramach studiów I. stopnia/ jednolitych magisterskich student ma możliwość realizacji 2 lub 4 modułów „Język obcy” – wersja Język angielski specjalistyczny, Język niemiecki specjalistyczny – prawniczy.

1.2. Moduły realizowane  są na poziomie B2 i C1.

1.3. Każdy moduł obejmuje 30 godzin zajęć + 30 godzin pracy własnej studenta. Semestry 1- 3 kończą się  zaliczeniem, moduł czwarty zaliczeniem i egzaminem.

  1. Warunki rejestracji

Rejestracja do grup języka specjalistycznego odbywa się na zasadach ogólnych.

Grupy języka specjalistycznego oznaczone są kodami B2.1S- B2.4ES oraz C1.1S- C1.4ES.

  1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach

Ogólne zasady dotyczące obowiązku uczestniczenia w zajęciach stosuje się odpowiednio.

  1. Zasady zaliczania modułów

4.1. Na początku cyklu zajęć lektor informuje studentów o zakładanych efektach uczenia się, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskiwania zaliczenia.

4.2. Szczegółowe warunki uzyskiwania zaliczenia semestralnego określa sylabus zamieszczony w serwisie USOSweb.

4.3. Przyjęta w SPNJO skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db ( dobry)

69-74% = dst+ ( dostateczny plus)

60-68% = dst ( dostateczny)

0-59% = ndst ( niedostateczny)

4.4. Ocenę końcową modułu ustala się wg następujących przedziałów:

4,75 – 5,0    = bdb

4,25 – 4,74  = db+

3,75 – 4,24  = db

3,25 – 3,74  = dst+

3,0 –   3,24  = dst

< 3,0           = ndst

Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich określonych w sylabusie form  weryfikacji uprawnia do uzyskania oceny dst (pomimo średniej niższej niż 3,0).

Poprawa ocen ndst odbywa się na konsultacjach (informacje o konsultacjach).

Sposób ustalania oceny końcowej modułu w semestrze zaliczeniowym i  egzaminacyjnym określa sylabus.

4.5. Egzamin końcowy:

1) w przypadku studenta, który zrealizował 4 moduły języka specjalistycznego, egzamin po 4 semestrze obejmuje efekty uczenia się  wszystkich 4 modułów języka specjalistycznego  i  składa się z części pisemnej i części ustnej (ocena końcowa to średnia arytmetyczna obu wymienionych części)

2) w przypadku studenta, który po dwóch semestrach dokonał zmiany grupy z języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego, egzamin po 4 semestrze obejmuje efekty uczenia się  wszystkich 4 modułów na poziomie docelowym języka ogólnego (B2 lub C1). Student zobowiązany jest  do uzyskania efektów uczenia się modułów 1 i 2 we własnym zakresie.

  1. Zmiana grupy językowej

Zmiana grupy języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach Modułu 1 (semestr 1) oraz w ramach rejestracji na Moduł 3 (semestr 3).

Zmiana grupy języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego w ramach rejestracji na Moduł 2 i  4 nie jest możliwa.

Zmiana grupy języka ogólnego na grupę języka specjalistycznego  możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach Modułu 1 (semestr 1).

Zmiana poziomu w ramach modułu języka specjalistycznego możliwa jest po uzyskaniu opinii prowadzącego. Zmiana poziomu dokonywana jest na pisemny wniosek.

Po upływie terminu samodzielnej rejestracji  przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu lektorów na pisemny wniosek.

* W PRZYPADKU REALIZACJI MODUŁU JĘZYK SPECJALISTYCZNY W TRYBIE ON-LINE, ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE OKREŚLAJĄ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY (ZARZĄDZENIA REKTORA). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W LEKTORACIE JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO, OSIĄGANIA I WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ UZYSKIWANIA ZALICZENIA W TRYBIE ZDALNYM OKREŚLA SYLABUS.

We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Dyrektor  SPNJO UŚ.

return to top