Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE

  1. Zasady ogólne

W ramach studiów I. stopnia/ jednolitych magisterskich student ma obowiązek realizacji 4 modułów „Język obcy”. Każdy moduł obejmuje 30 godzin zajęć + 30 godzin pracy własnej studenta. Semestry 1-3 kończą się zaliczeniem, moduł czwarty zaliczeniem i egzaminem.

Studenci rejestrujący się na kolejny semestr lektoratu kontynuują lektorat na  tym samym poziomie docelowym. Wnioski studentów o zmianę na grupę o innym poziomie rozpatruje Dyrektor SPNJO.

  1. Warunki rejestracji
  2. Grupy międzywydziałowe

Do grup międzywydziałowych logują się studenci, którzy ze względu na program studiów nie mają możliwości wyboru innego języka poza wymaganym  przez wydział, a których wynik testu poziomującego przypisuje do grupy o poziomie docelowym niższym niż oferowany na danym kierunku.

Lektorat z języka angielskiego odbywa się na poziomie od B1+ do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na niższych poziomach są grupami dedykowanymi, tzn. przeznaczonymi wyłącznie dla studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym w ramach lektoratu. Dotyczy to Wydziału Nauk Przyrodniczych (kierunki: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska), Wydziału Humanistyczny (kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa), Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (wszystkie kierunki), Wydziału Nauk Społecznych (kierunki: Psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi).

  1. Grupy języka specjalistycznego

W ramach studiów I. stopnia/ jednolitych magisterskich student ma możliwość realizacji 2 lub 4 modułów „Język obcy” – wersja Język angielski specjalistyczny, Język niemiecki specjalistyczny – prawniczy.

Moduły realizowane są na poziomie B2 i C1.

Rejestracja do grup języka specjalistycznego odbywa się na zasadach ogólnych.

Grupy języka specjalistycznego oznaczone są kodami B2.1S- B2.4ES oraz C1.1S- C1.4ES.

Egzamin końcowy w grupach języka specjalistycznego

1) w przypadku studenta, który zrealizował 4 moduły języka specjalistycznego egzamin po 4 semestrze obejmuje efekty uczenia się wszystkich 4 modułów języka specjalistycznego i składa się z części pisemnej i części ustnej (ocena końcowa to średnia arytmetyczna obu wymienionych części).

2) w przypadku studenta, który po dwóch semestrach dokonał zmiany grupy z języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego, egzamin po 4 semestrze obejmuje efekty uczenia się wszystkich 4 modułów na poziomie docelowym języka ogólnego (B2 lub C1).

Zmiana grupy języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach Modułu 1 (semestr 1) oraz w ramach rejestracji na Moduł 3 (semestr 3).

Zmiana grupy języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego w ramach rejestracji na Moduł 2 i  4 nie jest możliwa.

Zmiana grupy języka ogólnego na grupę języka specjalistycznego  możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach Modułu 1 (semestr 1).

Zmiana poziomu w ramach modułu języka specjalistycznego możliwa jest po uzyskaniu opinii prowadzącego. Zmiana poziomu dokonywana jest na pisemny wniosek.

Po upływie terminu samodzielnej rejestracji  przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu lektorów na pisemny wniosek.

  1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach

Obecność studenta na zajęciach  jest obowiązkowa. Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność należy przedłożyć lektorowi w terminie do 2 tygodni od ustania jej przyczyny. Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje otrzymaniem oceny ndst. w pierwszym terminie zaliczenia.

Nieobecności na zajęciach nie odpracowuje się.

W przypadku opuszczenia do 60% zajęć lektoratowych student podchodzi do zaliczenia w II. terminie.

W przypadku 60% i więcej nieobecności na zajęciach student nie uzyskuje zaliczenia i kierowany jest na powtarzanie modułu.

W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, hospitalizacja, udokumentowane przyczyny losowe itp.) student może złożyć wniosek do Dyrektora SPNJO o wyrażenie zgody na zaliczanie modułu w II. terminie. Wniosek musi zawierać opinię lektora oraz dokumentację uzasadniającą jego złożenie.

  1. Zasady uzyskiwania zaliczenia

Na początku cyklu zajęć lektor informuje studentów o zakładanych efektach uczenia się, literaturze obowiązkowej, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia.

Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia semestralnego znajdują się w sylabusie zamieszczonym w serwisie USOSweb.

Przyjęta w SPNJO skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db ( dobry)

69-74% = dst+ ( dostateczny plus)

60-68% = dst ( dostateczny)

0-59% = ndst ( niedostateczny)

Ocenę końcową modułu ustala się wg następujących przedziałów:

4,75 – 5,0  = bdb

4,25 – 4,74 = db+

3,75 – 4,24 = db

3,25 – 3,74 = dst+

3,0 –  3,24 = dst

< 3,0        = ndst

Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich określonych przez lektora form weryfikacji uprawnia do uzyskania oceny dst (pomimo średniej  niższej niż 3,0).

Sylabus określa składowe weryfikacji efektów uczenia się, których zaliczenie na ocenę dst jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Tryb zaliczania ocen uzyskanych z innych form weryfikacji określa lektor.

Poprawa ocen ndst odbywa się na konsultacjach (patrz zakładka Lektorat -> mój lektorat -> konsultacje na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/).

Egzamin końcowy po 4 semestrze obejmuje efekty uczenia się wszystkich 4 modułów i  składa się z 2 części: pisemnej i ustnej (ocena końcowa to średnia arytmetyczna z obydwu części egzaminu).

Sposób ustalania oceny końcowej modułu w semestrze zaliczeniowym i egzaminacyjnym  określa sylabus.

Wszystkie szczegóły dotyczące treści zajęć i warunków zaliczenia znajdują się w sylabusach  w serwisie USOSweb.

  1. Certyfikaty

Posiadanie certyfikatu biegłości językowej zamieszczonego w katalogu certyfikatów określonym przez Rektora zwalnia studenta z obowiązku uczestnictwa w lektoracie. Student ma jednak obowiązek zarejestrowania się w systemie USOSweb do grupy   określonej jako grupa nr 1 przeznaczonej dla osób zwolnionych z lektoratu z oznaczonym poziomem.

Chcąc przedstawić swój certyfikat do weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów określonych dla certyfikatów uprawniających do uznania lektoratu za zaliczony oraz ustalenia oceny końcowej modułu wynikającej z uzyskanego wyniku wypełnij formularz:

https://formularze.us.edu.pl/site/index/504

UWAGA! Dotyczy wyłącznie studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Posiadanie certyfikatu biegłości językowej nie zwalnia z obowiązku uczestnictwa w lektoracie na studiach II stopnia.

return to top