Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polish
  • English
Foreign Language Teaching Centre

” href=”https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/lektorzy/”>WWW). W kolejnym semestrze obowiązuje również kod dostępu do kolejnego kursu e-learningowego, kod przekazuje lektor.

9. Student zapoznaje się z pozostałymi szczególnymi warunkami zajęć na platformie na stronie konkretnego kursu e-learningowego, do którego uzyskał dostęp.

II. PRACA NA PLATFORMIE

1. Student korzysta z kursu e-learningowego obowiązującego w danym semestrze. Materiał umieszczony na platformie jest podzielony na części, które są dostępne w określonych terminach. W trakcie realizacji materiału na platformie student ma zapewnione wsparcie lektora w różnej formie: synchronicznie, podczas czatów na platformie w wyznaczonym terminie oraz podczas zajęć (plan zajęć na stronie www.wpia.us.edu.pl) i konsultacji (aktualne konsultacje lektorów na stronie www.spnjo.us.edu.pl ), oraz asynchronicznie korzystając z wewnętrznego komunikatora na platformie – „Wiadomości” lub za pomocą poczty elektronicznej (adres poczty w profilu uczestnika kursu na platformie).

2. Wyznaczone przez lektora terminy wykonania zadań lub dostępu do poszczególnych części kursu muszą być przestrzegane.

Studenci, którzy nie zalogują się lub nie wykonają zadań na platformie w wyznaczonych terminach, tracą możliwość zdobycia za nie punktów przed terminem zaliczenia (ostatnie zajęcia w semestrze). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość nadrobienia zaległości (patrz „Warunki zaliczenia” punkt 4 i 5).

3. Pozostałe warunki uczestnictwa w lektoracie określają Zasady uczestnictwa w lektoracie, dostępne na stronie www.spnjo.us.edu.pl .

III. WARUNKI ZALICZENIA

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia modułu jest realizacja kursu e-learningowego w określonym w regulaminie przedziale procentowym, oraz pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (na kierunku Prawo w semestrze 2 – testu egzaminacyjnego).

2. Student otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu minimum 51% wszystkich punktów za realizację kursu e-learningowego na platformie, a także minimum 51% z kolokwium zaliczeniowego w formie testu końcowego (na kierunku Prawo w semestrze 2 – testu egzaminacyjnego) na ostatnich zajęciach. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie nie mniej niż 40% punktów za pracę w ramach kursu e-learningowego. Końcową oceną jest średnia arytmetyczna z obu tych składowych. Sposób ustalania oceny końcowej modułu określa sylabus.

3. W przypadku uzyskania wyniku na poziomie 40-50% za pracę na platformie dopuszcza się możliwość zaliczania zajęć według szczególnych warunków ustalonych przez lektora. Natomiast osoby, które uzyskały wynik poniżej 40%, muszą ponownie przystąpić do zaliczenia materiału kursu e-learningowego oraz test końcowy w czasie sesji poprawkowej na warunkach określonych w punkcie 4 i 5.

4. Niezrealizowanie lub zrealizowanie kursu e-learningowego poniżej wymaganego minimum 40% za pracę na platformie skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z pierwszego terminu zaliczenia. Jednakże na podstawie § 20 p. 4 Regulaminu studiów w UŚ osoba przeprowadzająca weryfikację efektów uczenia się albo dziekan w uzasadnionych przypadkach może przywrócić studentowi termin zaliczenia lub egzaminu.

5. Zarówno student, który uzyskał z pierwszego terminu zaliczenia ocenę niedostateczną, jak i korzystający z przywrócenia terminu przystępuje do ponownego zaliczenia materiału kursu e-learningowego, do którego uzyska dostęp w czasie trwania sesji zaliczeniowej i/lub sesji poprawkowej. Szczegółowy tryb realizacji kursu, w tym szczegóły dotyczące dostępu do kursu, określa lektor.

6. Przepisy Regulaminu Studiów w UŚ dot. egzaminów poprawkowych stosuje się odpowiednio.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]” href=”https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/lektorzy/”>WWW). W kolejnym semestrze obowiązuje również kod dostępu do kolejnego kursu e-learningowego, kod przekazuje lektor.

9. Student zapoznaje się z pozostałymi szczególnymi warunkami zajęć na platformie na stronie konkretnego kursu e-learningowego, do którego uzyskał dostęp.

II. PRACA NA PLATFORMIE

1. Student korzysta z kursu e-learningowego obowiązującego w danym semestrze. Materiał umieszczony na platformie jest podzielony na części, które są dostępne w określonych terminach. W trakcie realizacji materiału na platformie student ma zapewnione wsparcie lektora w różnej formie: synchronicznie, podczas czatów na platformie w wyznaczonym terminie oraz podczas zajęć (plan zajęć na stronie www.wpia.us.edu.pl) i konsultacji (aktualne konsultacje lektorów na stronie www.spnjo.us.edu.pl ), oraz asynchronicznie korzystając z wewnętrznego komunikatora na platformie – „Wiadomości” lub za pomocą poczty elektronicznej (adres poczty w profilu uczestnika kursu na platformie).

2. Wyznaczone przez lektora terminy wykonania zadań lub dostępu do poszczególnych części kursu muszą być przestrzegane.

Studenci, którzy nie zalogują się lub nie wykonają zadań na platformie w wyznaczonych terminach, tracą możliwość zdobycia za nie punktów przed terminem zaliczenia (ostatnie zajęcia w semestrze). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość nadrobienia zaległości (patrz „Warunki zaliczenia” punkt 4 i 5).

3. Pozostałe warunki uczestnictwa w lektoracie określają Zasady uczestnictwa w lektoracie, dostępne na stronie www.spnjo.us.edu.pl .

III. WARUNKI ZALICZENIA

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia modułu jest realizacja kursu e-learningowego w określonym w regulaminie przedziale procentowym, oraz pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (na kierunku Prawo w semestrze 2 – testu egzaminacyjnego).

2. Student otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu minimum 51% wszystkich punktów za realizację kursu e-learningowego na platformie, a także minimum 51% z kolokwium zaliczeniowego w formie testu końcowego (na kierunku Prawo w semestrze 2 – testu egzaminacyjnego) na ostatnich zajęciach. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie nie mniej niż 40% punktów za pracę w ramach kursu e-learningowego. Końcową oceną jest średnia arytmetyczna z obu tych składowych. Sposób ustalania oceny końcowej modułu określa sylabus.

3. W przypadku uzyskania wyniku na poziomie 40-50% za pracę na platformie dopuszcza się możliwość zaliczania zajęć według szczególnych warunków ustalonych przez lektora. Natomiast osoby, które uzyskały wynik poniżej 40%, muszą ponownie przystąpić do zaliczenia materiału kursu e-learningowego oraz test końcowy w czasie sesji poprawkowej na warunkach określonych w punkcie 4 i 5.

4. Niezrealizowanie lub zrealizowanie kursu e-learningowego poniżej wymaganego minimum 40% za pracę na platformie skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z pierwszego terminu zaliczenia. Jednakże na podstawie § 20 p. 4 Regulaminu studiów w UŚ osoba przeprowadzająca weryfikację efektów uczenia się albo dziekan w uzasadnionych przypadkach może przywrócić studentowi termin zaliczenia lub egzaminu.

5. Zarówno student, który uzyskał z pierwszego terminu zaliczenia ocenę niedostateczną, jak i korzystający z przywrócenia terminu przystępuje do ponownego zaliczenia materiału kursu e-learningowego, do którego uzyska dostęp w czasie trwania sesji zaliczeniowej i/lub sesji poprawkowej. Szczegółowy tryb realizacji kursu, w tym szczegóły dotyczące dostępu do kursu, określa lektor.

6. Przepisy Regulaminu Studiów w UŚ dot. egzaminów poprawkowych stosuje się odpowiednio.

return to top