Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe Chair Exchange | Poprowadź zajęcia w jednej z uczelni sojuszu

08.12.2021 - 12:16 aktualizacja 23.12.2021 - 08:53
Redakcja: MK
Tagi: chair exchange, inicjatywa, initiative, t4e
Transform4Europe Chair Exchange

TRANSFORM4EUROPE
CHAIR EXCHANGE

NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO 15 STYCZNIA 2022 ROKU

SEMESTR LETNI 2021/2022

ZAPROSZENIE

Inicjatywa Transform4Europe Chair Exchange ma na celu zwiększenie intensywności i poprawę organizacji mobilności nauczycieli akademickich. Transform4Europe Chair Exchange to działanie w obszarze dydaktyki, odnoszące się do priorytetowych obszarów tematycznych sojuszu, czyli:

 • transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja;
 • transformacja cyfrowa i inteligentne regiony;
 • transformacja środowiskowa oraz zrównoważony rozwój.

Wymiana przewiduje zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe aktywności wyszczególnione przez uniwersytety partnerskie. Działania te będą opierać się na wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania, wniosą różnorodność i elastyczność do procesów badawczych oraz zainicjują współpracę w obszarach badawczych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania instytucji wysyłającej, goszczącej oraz całego sojuszu.

Warunki uczestnictwa w programie

Kandydaci powinni:

 • być zatrudnieni na stanowisku badawczym/dydaktycznym przez jeden z uniwersytetów uczestniczących w projekcie Transform4Europe i posiadać co najmniej stopień doktora;
 • mieć odpowiednie doświadczenie dydaktyczne i badawcze w zakresie obszarów priorytetowych Transform4Europe ogłoszonych przez uczelnię przyjmującą;
 • posiadać odpowiednie doświadczenie w komunikacji międzykulturowej;
 • znać język angielski i/lub inny język (języki), zgodnie z warunkami uniwersytetu przyjmującego;
 • posiadać ogólną umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi oraz konkretne umiejętności w tym zakresie, zgodnie z wymaganiami danej uczelni przyjmującej;
 • cechować się postawą przedsiębiorczą opartą na wiedzy, charakteryzującą się określonymi kompetencjami, które pozwalają na identyfikowanie i wykorzystywanie pojawiających się pomysłów oraz przekształcanie ich w zasoby o wartości społecznej, kulturowej lub użytkowej.

Czas trwania wymiany to jeden semestr łączący w sobie mobilność fizyczną i wirtualną.

Uczestnicy wyłonieni w drodze rekrutacji są zobowiązani do:

 • przeprowadzenia minimalnej liczby zajęć w uczelni przyjmującej. Liczbę tę określają warunki szczegółowe ustalone przez każdą uczelnię;
 • przeprowadzenia zajęć dodatkowych w wymiarze co najmniej 10 godzin dydaktycznych, tj. wykładów publicznych, konsultacji dla studentów i doktorantów; współkierowanie prac magisterskich, spotkania z interesariuszami, wkład w badania naukowe, udział w warsztatach oraz konferencjach itd., zgodnie z warunkami danej uczelni przyjmującej.

Uczestnicy otrzymają dofinansowanie z programu Erasmus + na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia  zajęć dydaktycznych (w skrócie: mobilność dydaktyczna – STA) od ich uczelni macierzystej. Dofinansowanie pokryje koszty podróży oraz utrzymania, pod warunkiem, że uczestnicy inicjatywy spełnią wymagania uczelni macierzystej.

Nauczyciele akademiccy są uprawnieni do otrzymania dodatkowych funduszy od uczelni przyjmującej w celu uzupełnienia wysokości wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i badawczą wykonaną w uczelni przyjmującej, określonych w warunkach szczegółowych.

Nauczyciele akademiccy ubiegający się o stanowisko Profesora Transform4Europe muszą złożyć internetowy formularz zgłoszeniowy zarówno na uczelni macierzystej, jak i przyjmującej.

Wybór kandydatów będzie dokonywany na podstawie określonych kryteriów oceny przez Wspólną Komisję Rekrutacyjną, której przewodniczy kolejno każda z uczelni.

Nazwiska nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających będą publikowane na stronie internetowej sojuszu Transform4Europe oraz na stronach każdego z jego członków.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Jakość

30 pkt

 • Innowacyjne i interdyscyplinarne podejście.
 • Cele proponowanego projektu dydaktycznego.
 • Możliwość zaangażowania innych starszych stażem i początkujących badaczy.
Wkład w realizację celów Transform4Europe

30 pkt

 • Zdolność do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy między członkami sojuszu Transform4Europe w perspektywie długoterminowej.
Wpływ

20 pkt

 • Zdolność dotarcia do różnych grup uczniów.
 • Udział we wspólnych badaniach i obszarach priorytetowych Transform4Europe.
 • Zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy.
 • Zdolność pozyskiwania zewnętrznych funduszy.
Realizacja

20 pkt

 • Jakość planu prac.
 • Integracja ze środowiskiem akademickim instytucji przyjmującej.

WAŻNE DATY

Proces rekrutacyjny potrwa do 15 STYCZNIA 2022 roku.

KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Więcej informacji na temat ofert stanowisk w ramach Transform4Europe można znaleźć na stronach:

SZCZEGÓLNE WARUNKI

UNIWERSYTET KRAJU SAARY

  • Czas trwania wymiany: Semestr letni potrwa od 1.04.2022 do 30.09.2022. Wykłady będą się odbywać od 11.04.2022 do 22.07.2022.
  • Tryb prowadzenia zajęć: Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub hybrydowo: w połączeniu z wykładami online. Rzeczywisty stosunek wykładów stacjonarnych i online będzie ustalany indywidualnie. Możliwe jest również prowadzenie blokowych wykładów stacjonarnych w Saarbrücken oraz wykładów online z kraju ojczystego.
  • Główny zakres dydaktyczny Preferowane obszary priorytetowe w Transform4Europe: transformacja cyfrowa i smart regions (inteligentne regiony), transformacja środowiskowa i zrównoważony rozwój, transformacja społeczna i włączenie społeczne
  • Wymagany język angielski
  • Uniwersytet Kraju Saary zapewnia: Zakwaterowanie: mieszkanie w uniwersyteckim domu gościnnym. Możliwe dostosowanie zakwaterowania dla rodzin. Prosimy o jak najszybszą rezerwację miejsc.
  • Wynagrodzenie: Możliwość podpisania umowy na odpłatną pracę dydaktyczną.

  Dodatkowe informacje: Goście będą mieli zapewnione wszelkie niezbędne wyposażenie oraz sprzęt biurowy i podstawowe narzędzia do pracy na terenie kampusu (stanowisko pracy, dostęp do komputera, internetu, drukarki, biblioteki itp.)

  Aplikuj tutaj: www.uni-saarland.de

UNIWERSYTET W ALICANTE

  • Czas trwania wymiany: Kalendarz akademicki: 31.01.2022-24.05.2022 (egzaminy: 27.05-18.06) (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
  • Tryb prowadzenia zajęć: Pobyt stacjonarny: do 14 dni, pozostała część semestru online (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
  • Główny zakres dydaktyczny: Brak specjalnych wymagań
  • Zajęcia dodatkowe: Brak dodatkowych wymagań (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
  • Wymagane języki: angielski lub hiszpański (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
  • Uniwersytet w Alicante oferuje dodatkowe stypendium dla wybranego kandydata wyjeżdżającego (dla maksymalnie 1 nauczyciela akademickiego) w wysokości 500 € (ryczałt)
  • Uniwersytet w Alicante zapewnia (dla maksymalnie 1 nauczyciela akademickiego):
  • Zakwaterowanie w Villa Universitaria lub w miejscu o podobnym standardzie. Uniwersytet w Alicante zapewnia bezpłatne zakwaterowanie kandydata na pobyt fizyczny nieobjęty programem Erasmus+ KA131 z instytucji wysyłającej. Obejmuje łącznie maksymalnie 14 dni pobytu fizycznego
  • Dodatkowe stypendium: pełne wyżywienie w Villa Universitaria tylko w okresie nieobjętym stypendium Erasmus+ KA131 z instytucji wysyłającej, łącznie maksymalnie 14 dni pobytu stacjonarnego.
  • Stanowisko pracy: w odpowiednim wydziale/instytucie badawczym

  Aplikuj tutaj: https://cvnet.cpd.ua.es

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

  • Czas trwania wymiany: 02.2021 – 30.06.2021
  • Tryb prowadzenia zajęć: 8 godzin zajęć stacjonarnych (kontaktowych), 22 godziny zajęć online
  • Główny zakres dydaktyczny: (W RAMACH OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH TRANSFORM4EUROPE) – Transformacja cyfrowa (preferowany obszar: Informatyka)
  • Zajęcia dodatkowe: (TJ. ROZPOCZĘCIE WSPÓLNYCH BADAŃ,
   PROWADZENIE WYKŁADÓW PUBLICZNYCH, ITP.)
   Jeden wykład publiczny dla społeczności akademickiej.
   2. Warsztaty dotyczące wspólnych możliwości badawczych.
   3. Warsztaty dla doktorantów.
  • Uniwersytet Śląski zapewnia:
  • Zakwaterowanie w mieszkaniu uniwersyteckim podczas pobytu w Katowicach.
   2. Dodatkowe wynagrodzenie: 2000 PLN (około 430 euro).
   3. Stanowisko pracy na wydziale goszczącym.
  • Dodatkowe wymagania: (BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW INNYCH NIŻ ANGIELSKI / PUBLIKACJE Z ZAKRESU WYBRANEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ ITP.)
   Języki:
   – angielski – na poziomie co najmniej B2
   – polski – na poziomie co najmniej B2

  Aplikuj tutaj: https://t4echair.systemcoffee.pl/

UNIWERSYTET SOFIJSKI IM. ŚW. KLEMENSA Z OCHRYDY

  • Czas trwania wymiany: Semestr letni rozpoczyna się 21.02.2022 i kończy 10.06.2022, sesja egzaminacyjna zaczyna się 13.06.2022 i trwa do 08.07.2022.
  • Tryb prowadzenia zajęć: Minimum 10 dni zajęć stacjonarnych na Uniwersytecie Sofijskim. Rzeczywisty stosunek wykładów stacjonarnych i online będzie ustalany indywidualnie. Możliwe jest również prowadzenie blokowych wykładów stacjonarnych w Sofii oraz wykładów online z kraju ojczystego.
  • Główny zakres dydaktyczny: Minimum 12 godzin dydaktycznych w ramach obszarów priorytetowych Transform4Europe
  • Zajęcia dodatkowe: minimum 10 godzin zajęć dodatkowych tj. prowadzenie wykładów publicznych, udział w warsztatach/konferencjach, inicjowanie wspólnych badań itp.
  • Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy zapewnia: zakwaterowanie w jednym z mieszkań uniwersyteckich; wynagrodzenie za przepracowane godziny dydaktyczne i zajęcia dodatkowe wyszczególnione w umowie o dofinansowanie z programu Erasmus + na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych podpisanej przez Przedstawiciela w swojej instytucji rodzimej.

  Aplikuj tutaj: https://forms.office.com/r/QuKcNQWVt4

UNIWERSYTET W TRIEŚCIE (WŁOCHY)

  • Czas trwania wymiany: Na Uniwersytecie w Trieście, semestr letni w roku akademickim 2021/2022 trwa od 1.03.2022 do 31.05.2022. Wykłady na uniwersytecie będą odbywały się w okresie od 1.03.2022 do 27.05.2022.
  • WYJEŻDŻAJĄCY: maksymalnie 5 dni, dodatkowo 1-2 dni przewidziane na podróż
  • PRZYJEŻDŻAJĄCY: czas trwania zostanie ustalony między aplikującym wykładowcą, a nauczycielem na Uniwersytecie w Trieście
  • Tryb prowadzenia zajęć: Wykłady na Uniwersytecie w Trieście będą odbywały się stacjonarnie i/lub zdalnie, zależnie od kryteriów naboru.
  • Główny zakres dydaktyczny: Rzeczywisty stosunek pracy stacjonarnej i zdalnej będzie ustalany indywidualnie na podstawie sytuacji pandemicznej oraz przepisów finansowych. Możliwe jest również prowadzenie blokowych wykładów stacjonarnych w Trieście oraz wykładów online z kraju ojczystego.
  • Zajęcia dodatkowe: Spotkania ze studentami (zdalnie lub stacjonarnie, zależnie od sytuacji pandemicznej), dyskusje dot. wspólnych badań w przyszłości, publiczne wykłady lub warsztaty, itd.
  • Uniwersytet w Trieście zapewnia:

  Finansowanie:

  Mobilność pracowników będzie odbywała się zgodnie z umową ERASMUS pomiędzy Uniwersytetem w Trieście a instytucją goszczącą.

  • WYJEŻDŻAJĄCY: nauczyciele akademiccy otrzymają dofinansowanie z programu Erasmus + na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, który będzie pokrywać koszty podróży oraz utrzymania, pod warunkiem, że spełniają wymagania uniwersytetu rodzimego. Uniwersytet w Trieście pokryje koszty wyłącznie jednego (1) nauczyciela akademickiego wyłonionego na podstawie wewnętrznego naboru ERASMUS+ na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia  zajęć dydaktycznych  w roku akademickim 2021/2022 na następujące wydatki:

  – Czas trwania: maksymalnie 5 dni, dodatkowo 1-2 dni przewidziane na podróż.

  – Podróż zostanie obliczona wg kalkulatora mobilności ERASMUS+.

  – Wsparcie indywidualne na pokrycie wydatków kwalifikowanych.

  Wyłącznie wykładowcy Uniwersytetu w Trieście, którzy aktywnie biorą udział w             projekcie Transform4Europe mogą wziąć udział w naborze.

  • PRZYJEŻDŻAJĄCY: Goście będą mieli do dyspozycji:
  • stanowisko pracy w instytucie goszczącym;
  • dostęp do zasobów komputerowych i bibliotek Uczelni;
  • informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej związanej z prowadzoną działalnością (np. odpowiedzialność osoby trzeciej, dostęp do laboratoriów, używanie wyposażenia, itd.);
  • wsparcie w zakresie zakwaterowania. Uniwersytet w Trieście nie posiada obiektów uniwersyteckich przeznaczonych do zakwaterowania gości. Będzie zatem starał się ułatwić znalezienie zakwaterowania dla przyjeżdżających nauczycieli, wskazując hotele lub inne obiekty noclegowe;
  • informacje dotyczące zagrożeń w miejscu pracy i środków zapobiegawczych, które należy podjąć w związku z działaniami, a także o godzinach otwarcia budynków uniwersyteckich.

  Aplikuj tutaj: https://forms.gle/za645TQdn2DkipJ87

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO W KOWNIE (LITWA)

 • Czas trwania wymiany: Semestr letni trwa od 1.02.2022 do 30.06.2022. Wykłady będą się odbywać od 1.02.2022 do 20.05.2022.
 • Tryb prowadzenia zajęć: Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub hybrydowo (w połączeniu z wykładami online). Rzeczywisty stosunek wykładów stacjonarnych i online będzie ustalany indywidualnie, ale ilość pracy nie może być mniejsza niż ta przewidziana w wymaganiach w ramach projektu Erasmus+ dla wizytujących nauczycieli. Prowadzenie wyłącznie zajęć online jest niedopuszczalne.
 • Główny zakres dydaktyczny: Preferowany zakres dydaktyczny to jeden kurs (najlepiej na poziomie magisterskim lub doktorskim) oraz konsultacje, a dodatkowo jeden wykład publiczny dla społeczności akademickiej na istotny temat badawczy. Łącznie ok. 40-60 godzin.
  Preferowane obszary priorytetowe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony, zmiany środowiskowe i zrównoważony rozwój, zmiany społeczne i inkluzja.
 • Zajęcia dodatkowe: Potencjalna współpraca i wspólne publikacje, projekty badawcze, wspólne programy nauczania itd.
 • Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie zapewnia: Zakwaterowanie, przestrzeń biurową, dostęp do bibliotek oraz innych obiektów infrastruktury. Wynagrodzenie: możliwość podpisania umowy na odpłatną pracę dydaktyczną.
 • Dodatkowe wymagania: dobra znajomość języka angielskiego, dyplom ze stopniem doktora.

Aplikuj tutaj: https://forms.office.com/

return to top