Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | misja

Tworząc konsorcjum Transfrom4Europe, zobowiązujemy się do systematycznego wdrażania przekształcającego podejścia we wszystkich obszarach naszych instytucji. Będziemy wykorzystywać nasze zróżnicowane, a jednocześnie komplementarne specjalizacje, stanowiące cenną kombinację podejść badawczych i ekspertyz, aby dokonać pozytywnej przemiany i transformacji we wszechstronny i innowacyjny sposób, co nie byłoby wykonalne dla pojedynczych członków konsorcjum. Dzięki potencjałowi naszego wspólnego podejścia dla wzmocnienia Europy i transferowalności przewidywanych rezultatów naszej współpracy do innych uniwersytetów i regionów, konsorcjum Transform4Europe ma zamiar stać się głównym graczem i wzorem do naśladowania w Europejskim Obszarze Edukacyjnym do 2025 roku.

Osiągniemy ten cel poprzez:

  • przekształcanie i stopniowe integrowanie naszych uniwersytetów w jeden zrównoważony europejski uniwersytet ze wspólnym systemem zarządzania i strukturami wsparcia oraz usługami, który będzie widoczny na arenie międzynarodowej i uznawany za wzorzec do naśladowania, będący istotną siłą napędową zmian. Ten europejski uniwersytet będzie realizował podejście pedagogiczne skoncentrowane na studentach, a także partycypacyjne i współtworzone zasady zarządzania,
  • udostępnienie mobilności wewnątrz konsorcjum dla wszystkich członków społeczności akademickiej: udoskonalone, elastyczne i włączające ramowe warunki i dostępne opcje, razem z systemem motywacyjnym i ulepszonymi formatami nauczania języków obcych, ustanowi mobilność jako normę zarówno dla studentów jak i dla kadry naszego uniwersytetu europejskiego,
  • stworzenie europejskiego uniwersytetu obejmującego wiele kampusów, gdzie będzie toczyło się włączające życie akademickie, pozwalające studentom i kadrze poczuć się częścią jednej uczelni o silnej europejskiej tożsamości. Będzie ono uwzględniać dostosowane do potrzeb studenta transdyscyplinarne programy nauczania i dodatkowe szkolenia dla kadry akademickiej,
  • włączenie przekształcającej perspektywy przedsiębiorczości opartej na wiedzy do wszystkich programów kształcenia i szkolenia, a także ustanowienie jej kluczowym pojęciem dla aktywnego europejskiego członkostwa: Będziemy kształcić i szkolić przyszłych europejskich przedsiębiorców wiedzy, wyposażając ich w konieczne kreatywne przedsiębiorcze podejście, kompetencje międzykulturowe i umiejętności językowe,
  • stawanie się głównymi siłami sprawczymi regionalnej transformacji poprzez ustanowienie ustrukturyzowanych partnerstw z regionalnymi interesariuszami: będziemy przyczyniać się do prac badawczych i innowacyjnych dla regionów i przy ich udziale, wdrażając innowacyjne modele współtworzenia zasobów wiedzy, będące wzorami do naśladowania. Ten proces na poziomie lokalnym oraz partnerstw, które każdy z uniwersytetów zawiązał na poziomie regionalnym, rozpocznie szerszy proces ukierunkowany na stworzenie europejskiej sieci ekosystemów wiedzy i innowacji,
  • stanie się istotnym aktorem w konsolidacji Europejskiego Obszaru Edukacji oraz projektu europejskiego jako całości.

Logo T4E

return to top