Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | wizja

PRZEOBRAŻANIE EUROPY POPRZEZ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE PRZEDSIĘBIORCÓW WIEDZY

Transformacja na wszystkich poziomach jest zarówno faktem jak i koniecznością, i dlatego niezbędne jest przyjęcie globalnego podejścia, aby móc się z nią zmierzyć. Te złożone procesy wpłyną na wszystkie podmioty, włączając uniwersytety. Ostatecznie, muszą one zdecydować czy będą jedynie widzami i pasywnymi odbiorcami rezultatów tych przekształceń, czy staną się ich integralną częścią, działając proaktywnie i jednocząc siły, tak aby stanowić o kierunkach procesu transformacji jako całości.

Uniwersytety mogą odgrywać ważną rolę w procesach transformacji europejskiej poprzez kształcenie i szkolenie studentów, kadry i interesariuszy z regionów, w których są usytuowane, tworząc nowe zasoby wiedzy, rozwijając badania i dostarczając rozwiązania dla głównych obecnych i przyszłych wyzwań społecznych. Podobnie, regiony, w których funkcjonują uniwersytety stanowią bazę procesów transformacji służąc jako układ odniesienia i środowisko społeczno-ekonomiczne dla wszystkich podmiotów, będąc zarazem łącznikiem między jednostką a poziomem europejskim.

Wierzymy, że uniwersytety mogą uczestniczyć w przekształcaniu Europy poprzez organizowanie się w stałe, ustrukturyzowane i spójne sieci składające się z wielu podmiotów, które przyczyniają się do zmian na poziomie systemowym zgodnie z ich wizją, potrzebami, ambicjami, doświadczeniami i zasobami. W ten sposób mogą stać się aktywnymi uczestnikami transformacji i zmiany, a także siłami napędowymi rozwoju innowacji i wydajności dla siebie nawzajem. Razem mogą przyczyniać się do rozwoju europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, lepszych wskaźników zatrudnienia, europejskiej tożsamości, aktywności obywatelskiej i dobrobytu. Jest to droga do wzmocnienia konkurencyjności UE jako całości i dalszej integracji Europejskiego Obszaru Edukacji.

Ponadto Europa potrzebuje inteligentnych regionów, aby mierzyć się z wyzwaniami naszych czasów – inteligentnych, zrównoważonych ekosystemów opartych na wiedzy, które efektywnie wykorzystują nowe technologie i przekształcają swoje tradycyjne gospodarki w neutralne klimatycznie i funkcjonujące w sposób zrównoważony dla środowiska, w których uniwersytety odgrywają kluczową rolę. Jednakże, potencjał współpracy uniwersytetów z regionami w procesie europejskiej transformacji nie został jeszcze w pełni wykorzystany; badacze podejmują współpracę z regionalnymi interesariuszami na szczeblu indywidualnym, ale brak jest często ustrukturyzowanej współpracy na szczeblu instytucjonalnym. Konsorcjum Transform4Europe dostrzega potrzebę stworzenia nowych modeli i strategii w celu wykorzystania tego potencjału i usieciowienia współpracy pomiędzy uczelniami a regionami w Europie, tak aby osiągnąć jak największe oddziaływanie. W odpowiedzi na tą potrzebę, uniwersytety Transform4Europe połączą siły z kluczowymi podmiotami w swoich regionach w celu kształcenia i szkolenia nie tylko wysoko wykwalifikowanych ekspertów, ale także europejskich przedsiębiorców wiedzy, którzy będą działać jako dynamiczni sprawcy transformacji, wykorzystując usieciowione, praktyczne, wielopodmiotowe podejście.

Przedsiębiorcy wiedzy, których potrzebuje Europa, są w stanie rozpoznawać, wykorzystywać i tworzyć szanse, jednocześnie działając w oparciu o nie tak, aby przyczyniać się do innowacji i zmiany. Przedsiębiorczość oparta na wiedzy różni się od tradycyjnego pojmowania przedsiębiorczości tym, że nie dąży do maksymalizacji zysku, ale poszerzenia zasobów wiedzy oraz rozwoju kompetencji poprzez praktyczne podejście. Konsorcjum Transform4Europe uzupełnia tą koncepcję przedsiębiorczości opartej na wiedzy, włączając do niej bardziej społeczny i koncentrujący się na wartościach wymiar, ukierunkowując ją na społeczną odpowiedzialność i poczucie tożsamości europejskiej. Ten przekształcający naukowo-przedsiębiorczy sposób myślenia zaprojektowany w konsorcjum Transform4Europe charakteryzuje się konkretnymi kompetencjami (tworzenie nowych wartości, rozładowywanie napięć i problemów, przejmowanie odpowiedzialności) oraz konkretną wiedzą (systemową, krytyczną, twórczą i zwrotną, uwzględniającą wpływ społeczny i naukowy). W tym sensie, przedsiębiorcze nastawienie, które jest rdzeniem konsorcjum Transform4Europe można odróżnić od koncepcji przedsiębiorczych uniwersytetów, określonego uprzednio przez Komisję Europejską i OECD.

Przedsiębiorcy wiedzy w rozumieniu projektu Transform4Europe są obywatelami świata zdolnymi do krytycznego postrzegania rzeczywistości i kwestionowania status quo, przejawiający integracyjne podejście do różnorodnych kultur europejskich, rozumiejący i działający w złożonych systemach, wykorzystujący interdyscyplinarne i współuczestniczące podejście do rozwiązywania problemów. Dysponują wszechstronną wiedzą pozwalającą pojąć społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne konsekwencje w świecie współzależnych gospodarek, ekosystemów i wzorców klimatycznych, gdzie to co lokalne jest nierozłączne z tym co globalne.  Są oni wyposażeni w umiejętności niezbędne, aby przyczyniać się do rozwoju Europy i przekształcenia jej w zielony i zrównoważony kontynent, charakteryzujący się silnymi wartościami tj. pokój, sprawiedliwość, społeczna spójność, włączenie i aktywność obywatelska, a także wspólnym poczuciem europejskiej tożsamości jako wartości leżącej u podstaw. Przekształcają Europę od wewnątrz poprzez zaangażowanie sieci regionów Transform4Europe. Ich transformujące nastawienie skoncentrowane na przedsiębiorczości opartej na wiedzy pozwoli przełożyć idee na rzeczywistość, przyczyniając się do stawiania czoła głównym wyzwaniom przed którymi stoi dzisiaj Europa.

Logo T4E

return to top