Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4ERI:
TRANSFORM 4 EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION

BADANIA I INNOWACJE

Konsorcjum Transform4Europe (T4EU) ma doświadczenie w strategicznej współpracy pomiędzy uczelniami i interesariuszami otoczenia społeczno-gospodarczego regionów posiadających złożone ekosystemy innowacji. Kolejnym wyzwaniem dla uczelni partnerskich T4EU jest wykorzystanie tego ekosystemu w obszarze innowacji i badań. Różnorodne podmioty ekosystemu T4EU mogą działać jak siła napędowa dla ogólnego rozwoju innowacji i zwiększenia wydajności, wspólnie wzmacniając potencjał badawczy i przyczyniając się do transformacji regionów, aby stały się bardziej inteligentne, zrównoważone i konkurencyjne.

T4ERI jest finansowany przez program Komisji Europejskiej Horizon 2020 w ramach konkursu: „SwafS: wsparcie dla obszaru badań i innowacji uniwersytetów europejskich”.

O PROJEKCIE T4ERI

T4ERI opracuje nowe strategie w celu wykorzystania tego potencjału, realizując misję transformacji cyfrowej i środowiskowej na rzecz inteligentnych, zrównoważonych i inkluzyjnych regionów. Konsorcjum stworzy wspólny program badań i innowacji, strategię przyciągnięcia i zatrzymania wyjątkowych badaczy, jak również strategię otwarcia nauki dla wszystkich członków ekosystemu T4EU.

T4ERI będzie systematycznie współpracować z regionalnymi interesariuszami z sektora biznesu, przemysłu, kultury, polityki, jak również ze społeczeństwem obywatelskim na każdym etapie. Do 2024 roku T4ERI znacznie zwiększy współpracę w zakresie badań i innowacji we wszystkich dziedzinach naukowych, umożliwi wspólny dostęp do kluczowej infrastruktury badawczej w ramach konsorcjum i skieruje wspólne plany działań w stronę uruchomienia jednego lub kilku centrów badawczych. Przyczyni się to do zrealizowania głównej misji, jaką jest przyciągnięcie i zatrzymanie wybitnych młodych i doświadczonych badaczy, a także wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa w badania i innowacje, co otwiera drogę do uniwersytetu europejskiego przyszłości.

Więcej informacji o projekcie znajduje się stronie transform4europe.eu/t4eri.

T4ERI – PROGRAM DZIAŁAŃ

Proponowana struktura T4ERI jest oparta na 3 filarach, które uzupełnią program edukacyjny T4EU o komponenty badawcze i innowacyjne:

  • współpraca w zakresie badań i innowacji – stworzenie wspólnego programu badań i innowacji w obszarach priorytetowych T4EU, tj. transformacji cyfrowej i środowiskowej na rzecz inteligentnych, zrównoważonych i inkluzyjnych regionów, a także umożliwienie dostępu do infrastruktury badawczej i stworzenie wirtualnych centrów badawczych;
  • najlepsze możliwości zawodowe dla najzdolniejszych – opracowanie strategii wzmocnienia kapitału ludzkiego w obszarze badań i innowacji, w tym promocja młodych talentów i przywództwo w nauce oraz zwiększenie atrakcyjności uniwersytetów partnerskich T4EU dla najlepszych badaczy poprzez stworzenie wspólnych standardów rozwoju zawodowego naukowców i poprawę wsparcia badawczego;
  • Science4All (WP4) – opracowanie wspólnej strategii Science4All na rzecz zaangażowania społecznego, komunikacji naukowej i otwartej nauki, zapewniającej włączenie i zaangażowanie mieszkańców, społeczeństwa obywatelskiego, władz publicznych i podmiotów prywatnych w obszar badań i innowacji. Ponadto celem WP4 jest wzmocnienie współpracy z jednostkami otoczenia uczelni, w szczególności z interesariuszami regionalnych ekosystemów innowacji.

Dodatkowo projekt obejmuje całościowe zarządzanie administracyjne i koordynację oraz zapewnienie spójnej komunikacji i rozpowszechniania informacji przy zachowaniu optymalnej widzialności i szerokiego zasięgu wśród decydentów, społeczności akademickich, interesariuszy z regionalnych ekosystemów innowacji oraz wszystkich członków uniwersytetów.

Projekt będzie angażował interesariuszy i dzielił się dobrymi praktykami z innymi uniwersytetami europejskimi. Jednym z głównych rezultatów T4ERI będzie opracowanie białej księgi na temat współpracy w obszarze badań i innowacji, która podsumuje kluczowe wnioski z pilotażowych działań wdrożeniowych pakietów roboczych projektu, w tym ustalenia dotyczące prawnych, regulacyjnych i finansowych przeszkód oraz rekomendacje związane z tworzeniem przyszłych rozwiązań.

KONTAKT – UNIWERSYTET KRAJU SAARY (NIEMCY)

Marie Darimont, Donka Stephan
Department International Relations
tel.: +49 681 302-2872
e-mail: teresa.amido@uni-saarland.de

KONTAKT – UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Uczelnianym koordynatorem projektu jest dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ.

Członkowie zespołu (wybór):

  • prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów,
  • dr Dawid Matuszek, Dział Nauki UŚ,
  • dr Małgorzata Chrupała-Pniak, Dział HR,
  • dr Maciej Bisaga, Dział Nauki UŚ
  • Patrycja Kierlik, Dział Nauki UŚ.

Kontakt z uczelnianym zespołem T4ERI: t4eri@us.edu.pl.

return to top