Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie – adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. drogą elektroniczną – adres e-mail: danych@us.edu.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie – na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@us.edu.pl

3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym rozpowszechnienie wizerunku na zdjęciach oraz materiałach audiowizualnych, w tym filmów publikowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w celu publikacji materiałów promujących realizację projektu Transform4Europe, która obejmuje: wykorzystanie, publiczne udostępnianie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, publikację, w tym również w zestawieniu z wizerunkami innych osób (zdjęcia grupowe) za pośrednictwem dowolnego medium (lokalnego, ogólnopolskiego lub zagranicznego), w tym w Internecie oraz w formie drukowanej (art 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

5. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane możemy udostępniać podmiotom trzecim (w szczególności mediom lokalnym, ogólnopolskim lub zagranicznym).

Zdjęcia oraz materiały audiowizualne, w tym filmy stworzone w ramach projektu Transform4Europe z Pani/Pana udziałem będziemy przekazywać liderowi projektu oraz partnerom projektu, w celach informacyjnych i promocyjnych. Lista wszystkich partnerów projektu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://us.edu.pl/t4e/partnerzy/.

Ponadto Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: transform4europe@us.edu.pl.
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do pobrania: Klauzula informacyjna RODO

return to top