Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe

Transform4Europe | 4 filary transformacji

Chociaż uczelnie partnerskie zlokalizowane są w różnych częściach Europy, każda z nich ma bardzo silną, ugruntowaną pozycję w regionie – w tym jesteśmy podobni. Ale to nie wszystko. Ideą łączącą 7 uczelni jest również wiara w siłę transformacji.

Wierzymy, że dzięki aktywnej postawie każdy z nas może mieć wpływ na przyszłość swojego otoczenia. Uczelnie z kolei mogą oddziaływać na nie poprzez dostarczanie rozwiązań i narzędzi opartych na najnowszej wiedzy, odpowiadających na najważniejsze cywilizacyjne wyzwania.

Do tych wyzwań należą przede wszystkim: zmiany klimatyczne, cyfryzacja świata, społeczne ruchy migracyjne, starzenie się społeczeństw czy kryzys wspólnotowości, a także obecna, nowa dla nas wszystkich sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

 

NASZE WARTOŚCI I PODEJŚCIE: 4 FILARY TRANSFORMACJI

Jako członkowie konsorcjum Transform4Europe podzielamy wspólne rozumienie transformacji, a naszym celem jest kształcenie i szkolenie agentów zmiany ukierunkowanej na bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną i ugruntowaną przyszłość, przez co sami stajemy się autorami zmiany. Proaktywna transformacja w naszym rozumieniu jest wynikiem analizy i opiera się na przekształcającej  przedsiębiorczości opartej na wiedzy opisanej powyżej.

W oparciu o to wspólne postrzeganie i nasze indywidualne ścieżki transformacji wynikające z doświadczeń historycznych, regionalnych i instytucjonalnych, oparliśmy nasze podejście na następujących filarach transformacji:

1.) Indywidualne nastawienie Transform4Europe: jednostki jako autorzy transformacji powinny być w centrum procesu, jako że indywidualne ukierunkowanie i nastawienie są punktem wyjścia dla wszelkich form wszechstronnej przemiany. Dlatego transformacja europejska potrzebuje osób, które mogą aktywnie przyczyniać się do kształtowania świata, w którym możliwy jest dobrobyt i zrównoważony rozwój.

2.) Uniwersytety Transform4Europe: W celu inspirowania studentów, kadr i regionalnych interesariuszy do odegrania roli autorów transformacji, uniwersytety są odpowiedzialne za przekazywanie wartości, umiejętności i wiedzy potrzebnej obywatelom, włączając zarówno akademickie jak i społeczne zobowiązania, od lokalnych regionów konsorcjum aż do poziomu globalnego uczestnictwa.

3.) Regiony Transform4Europe: Regiony we współpracy ze swoimi uniwersytetami jako ekosystemy wiedzy i innowacji, dysponują znaczącym potencjałem przekształcania Europy oraz EOE, . W celu osiągnięcia jak największego potencjału, regiony reprezentowane w konsorcjum Transform4Europe muszą zostać połączone w  międzyregionalną sieć , tak aby móc poszerzyć swój wpływ na cały kontynent.

4.) Europa Transform4Europe: Złożone wyzwania społeczne, przed którymi stoi Europa i cały świat, nie mogą być rozwiązane przez pojedyncze podmioty. Koncepcje europejskiej transformacji powinny być tak zróżnicowane jak sama Europa, wymagają różnych perspektyw, podejść i rozwiązań bezpośrednio powiązanych i podzielanych przez lokalne i regionalne wspólnoty. Transform4Europe będzie realizować prawdziwie europejską wartość dodaną poprzez sieciowanie uzupełniających się regionalnych ekosystemów z całej Europy, które podzielają wspólną wizję reagowania na główne wyzwania.

Wierzymy, że te 4 filary są kluczowe dla udanej transformacji współpracy pomiędzy uniwersytetami a regionami, co będzie miało znaczny wpływ na wzmocnienie integracji europejskiej.

 

 

KONCEPCJA KONSORCJUM: SOJUSZ PRZEDSIĘBIORCZYCH TRANSFORMATORÓW

Transform4Europe jest nowym partnerstwem złożonym z podobnie myślących uniwersytetów. Pomimo różnic w rozmiarze, zasięgu i profilu, podzielamy wizję szkolnictwa wyższego w Europie jako głównej siły w kształtowaniu przyszłości kontynentu poprzez przedsiębiorczość opartą na wiedzy osadzoną w naszych regionach.

Nasze uniwersytety:

– Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy)

– Uniwersytet w Alicante (Hiszpania)

– Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

– Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa Ochrydy (Bułgaria)

– Uniwersytet w Trieście (Włochy)

– Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa)

Jesteśmy zakorzenieni w naszych regionach. Wierzymy, że różnorodność co do wielkości, pochodzenia, obszarów badań naukowych i profilu kształcenia poszczególnych członków konsorcjum, jest naszą siłą. Razem jesteśmy w stanie zrozumieć potrzeby, oczekiwania i potencjał większości podmiotów EOE, co pozwala nam zaproponować różne podejścia i perspektywy, aby w pełni odzwierciedlić różnorodność terytorialną i kulturową Europy.

Konsorcjum Transform4Europe łączy ze sobą siedem uniwersytetów posiadających wyjątkowe doświadczenie we współpracy transgranicznej, intra-europejskiej i międzynarodowej, a także we współpracy z naszymi regionami i na ich rzecz. Nasze uzupełniające się obszary badań pozwalają nam skoncentrować się na następujących tematach wiodących:

Przedsiębiorczość oparta na wiedzy dla:

– transformacji cyfrowej i inteligentnych regionów

– transformacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju

– transformacji społecznej, budowania wspólnot i włączenia społecznego

Biorąc pod uwagę nasze wspólne mocne strony, opracowaliśmy nowe podejście dla wzmocnienia społecznego oddziaływania naszego zaangażowania i współpracy z regionami. Będzie to wymagało wewnętrznego oraz wzajemnego przekształcania naszych instytucji, ofert akademickich i zakresów działań w kierunku postępującej integracji.

Zgodnie ze strategią dla Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, podejście Transform4Europe składa się z następujących transwersalnych komponentów:

– Kluczowe kompetencje dla uczenia się przez całe życie

– Umiejętności cyfrowe, wielojęzyczność i kompetencje międzykulturowe

– Wspólne wartości i edukacja włączająca

TRANSFORM4EUROPE | NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY TEMATYCZNE

  • cyfrowa transformacja oraz inteligentne regiony,
  • zmiany środowiska oraz związana z nimi społeczna odpowiedzialność,
  • przemiany społeczne oraz budowanie wspólnoty.
Grafika z czterema napisami: T4E człowiek, T4E uniwersytet, T4E region oraz T4E Europa
Transform4Europe włącza się w tworzenie europejskiego obszaru edukacji. W każdym z powyższych czterech filarów będziemy:

  • rozwijać kluczowe kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie,
  • doskonalić umiejętności odnalezienia się w cyfrowym, wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
  • wzmacniać wspólne europejskie wartości oraz edukację na rzecz integracji.

return to top