Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4EU Chair Exchange | Poprowadź zajęcia w jednej z uczelni sojuszu

19.07.2022 - 12:39 aktualizacja 19.07.2022 - 13:34
Redakcja: OO
Transform4Europe Chair Exchange

TRANSFORM4EUROPE
CHAIR EXCHANGE

NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

ZAPROSZENIE

Inicjatywa Transform4Europe Chair Exchange ma na celu zwiększenie intensywności i poprawę organizacji mobilności nauczycieli akademickich. Transform4Europe Chair Exchange to działanie w obszarze dydaktyki, odnoszące się do priorytetowych obszarów tematycznych sojuszu, czyli:

 • transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja;
 • transformacja cyfrowa i inteligentne regiony;
 • transformacja środowiskowa oraz zrównoważony rozwój.

Wymiana przewiduje zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe aktywności wyszczególnione przez uniwersytety partnerskie. Działania te będą opierać się na wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania, wniosą różnorodność i elastyczność do procesów badawczych oraz zainicjują współpracę w obszarach badawczych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania instytucji wysyłającej, goszczącej oraz całego sojuszu.

Warunki uczestnictwa w programie

Kandydaci powinni:

 • być zatrudnieni na stanowisku badawczym/dydaktycznym przez jeden z uniwersytetów uczestniczących w projekcie Transform4Europe i posiadać co najmniej stopień doktora;
 • mieć odpowiednie doświadczenie dydaktyczne i badawcze w zakresie obszarów priorytetowych Transform4Europe ogłoszonych przez uczelnię przyjmującą;
 • posiadać odpowiednie doświadczenie w komunikacji międzykulturowej;
 • znać język angielski i/lub inny język (języki), zgodnie z warunkami uniwersytetu przyjmującego;
 • posiadać ogólną umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi oraz konkretne umiejętności w tym zakresie, zgodnie z wymaganiami danej uczelni przyjmującej;
 • cechować się postawą przedsiębiorczą opartą na wiedzy, charakteryzującą się określonymi kompetencjami, które pozwalają na identyfikowanie i wykorzystywanie pojawiających się pomysłów oraz przekształcanie ich w zasoby o wartości społecznej, kulturowej lub użytkowej.

Czas trwania wymiany to jeden semestr łączący w sobie mobilność fizyczną i wirtualną.

Uczestnicy wyłonieni w drodze rekrutacji są zobowiązani do:

 • przeprowadzenia minimalnej liczby zajęć w uczelni przyjmującej. Liczbę tę określają warunki szczegółowe ustalone przez każdą uczelnię;
 • przeprowadzenia zajęć dodatkowych w wymiarze co najmniej 10 godzin dydaktycznych, tj. wykładów publicznych, konsultacji dla studentów i doktorantów; współkierowanie prac magisterskich, spotkania z interesariuszami, wkład w badania naukowe, udział w warsztatach oraz konferencjach itd., zgodnie z warunkami danej uczelni przyjmującej.

Uczestnicy otrzymają dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w skrócie: mobilność dydaktyczna – STA) od ich uczelni macierzystej. Dofinansowanie pokryje koszty podróży oraz utrzymania, pod warunkiem, że uczestnicy inicjatywy spełnią wymagania uczelni macierzystej.

Nauczyciele akademiccy są uprawnieni do otrzymania dodatkowych funduszy od uczelni przyjmującej w celu uzupełnienia wysokości wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i badawczą wykonaną w uczelni przyjmującej, określonych w warunkach szczegółowych.

Nauczyciele akademiccy ubiegający się o stanowisko Profesora Transform4Europe muszą złożyć internetowy formularz zgłoszeniowy zarówno na uczelni macierzystej, jak i przyjmującej.

Wybór kandydatów będzie dokonywany na podstawie określonych kryteriów oceny przez Wspólną Komisję Rekrutacyjną, której przewodniczy kolejno każda z uczelni.

Nazwiska nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających będą publikowane na stronie internetowej sojuszu Transform4Europe oraz na stronach każdego z jego członków.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Jakość

30 pkt

 • Innowacyjne i interdyscyplinarne podejście.
 • Cele proponowanego projektu dydaktycznego.
 • Możliwość zaangażowania innych starszych stażem i początkujących badaczy.
Wkład w realizację celów Transform4Europe

30 pkt

 • Zdolność do wzmocnienia i rozszerzenia współpracy między członkami sojuszu Transform4Europe w perspektywie długoterminowej.
Wpływ

20 pkt

 • Zdolność dotarcia do różnych grup uczniów.
 • Udział we wspólnych badaniach i obszarach priorytetowych Transform4Europe.
 • Zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy.
 • Zdolność pozyskiwania zewnętrznych funduszy.
Realizacja

20 pkt

 • Jakość planu prac.
 • Integracja ze środowiskiem akademickim instytucji przyjmującej.

WAŻNE DATY

Proces rekrutacyjny potrwa do 30 września 2022 roku.

KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Więcej informacji na temat ofert stanowisk w ramach Transform4Europe można znaleźć na stronach:

SZCZEGÓLNE WARUNKI

UNIWERSYTET KRAJU SAARY

 • Czas trwania wymiany: Semestr zimowy potrwa od 1.10.2022 do 31.03.2023. Wykłady będą się odbywać od 24.10.2022 do 10.02.2023. Semestr letni potrwa od 1.04.2023 do 30.09.2023. Wykłady będą się odbywać od 11.04.2023 do 21.07.2023.
 • Tryb prowadzenia zajęć: Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub hybrydowo: w połączeniu z wykładami online. Rzeczywisty stosunek wykładów stacjonarnych i online będzie ustalany indywidualnie. Możliwe jest również prowadzenie blokowych wykładów stacjonarnych w Saarbrücken oraz wykładów online z kraju ojczystego.
 • Główny zakres dydaktyczny: Preferowane obszary priorytetowe w Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony, transformacja środowiskowa i zrównoważony rozwój, transformacja społeczna i włączenie społeczne.
 • Wymagany język: angielski
 • Uniwersytet Kraju Saary zapewnia: Zakwaterowanie: mieszkanie w uniwersyteckim domu gościnnym. Możliwe dostosowanie zakwaterowania dla rodzin. Prosimy o jak najszybszą rezerwację miejsc.
 • Wynagrodzenie: Możliwość podpisania umowy na odpłatną pracę dydaktyczną.

Dodatkowe informacje: Goście będą mieli zapewnione wszelkie niezbędne wyposażenie oraz sprzęt biurowy i podstawowe narzędzia do pracy na terenie kampusu (stanowisko pracy, dostęp do komputera, internetu, drukarki, biblioteki itp.).

Aplikuj tutaj: www.uni-saarland.de

UNIWERSYTET W ALICANTE

 • Czas trwania wymiany: Kalendarz akademicki: 12.09.2022–23.12.2022 (egzaminy: 11–27.01.23) (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
 • Tryb prowadzenia zajęć: Pobyt stacjonarny: do 14 dni, pozostała część semestru online (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
 • Główny zakres dydaktyczny: Preferowane obszary priorytetowe w Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony, transformacja środowiskowa i zrównoważony rozwój, transformacja społeczna i włączenie społeczne
 • Zajęcia dodatkowe: Brak dodatkowych wymagań (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
 • Wymagane języki: angielski lub hiszpański (dla uczestników przyjeżdżających i wyjeżdżających)
 • Uniwersytet w Alicante oferuje dodatkowe stypendium dla wybranego kandydata wyjeżdżającego (dla maksymalnie jednego nauczyciela akademickiego) w wysokości 500 € (ryczałt)
 • Uniwersytet w Alicante zapewnia (dla maksymalnie 1 nauczyciela akademickiego):
  • Zakwaterowanie w Villa Universitaria lub w miejscu o podobnym standardzie. Uniwersytet w Alicante zapewnia bezpłatne zakwaterowanie kandydata na pobyt fizyczny nieobjęty programem Erasmus+ KA131 z instytucji wysyłającej. Obejmuje łącznie maksymalnie 14 dni pobytu fizycznego.
  • Dodatkowe stypendium: pełne wyżywienie w Villa Universitaria tylko w okresie nieobjętym stypendium Erasmus+ KA131 z instytucji wysyłającej, łącznie maksymalnie 14 dni pobytu stacjonarnego.
  • Stanowisko pracy: w odpowiednim wydziale/instytucie badawczym.

Aplikuj tutaj: cvnet.cpd.ua.es

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

 • Czas trwania wymiany: 10.2022–19.02.2023 lub 27.02.2023–9.07.2023
 • Tryb prowadzenia zajęć:
  • Tryb zwykły:8 godzin zajęć stacjonarnych (kontaktowych), 22 godziny zajęć online
  • Tryb szczególny: dla profesorów zwyczajnych oraz profesorów nadzwyczajnych kontrakt profesora wizytującego na jeden semestr. Profesor wizytujący musi prowadzić 60 godzin zajęć (po 45 minut). Za każdą godzinę (45 minut) proponujemy 200 zł (20.06.2022: 1 euro=4,65 zł). Umowa ustala tę kwotę w walucie polskiej, ale na prośbę profesora wynagrodzenie wypłacane jest we wskazanej walucie. Zajęcia mogą być oferowane w sposób kontaktowy w Katowicach, online poprzez system MS Teams lub w sposób hybrydowy. Po podpisaniu umowy Uniwersytet Śląski tworzy konto MS Teams w systemie uczelnianym. 60 godzin zajęć to jedyne zobowiązania wynikające z umowy.
 • Główny zakres dydaktyczny: Preferowane obszary priorytetowe w Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony, transformacja środowiskowa i zrównoważony rozwój, transformacja społeczna i włączenie społeczne
 • Zajęcia dodatkowe: (tj. rozpoczęcie wspólnych badań, prowadzenie wykładów publicznych, itp.)
  • Jeden wykład publiczny dla społeczności akademickiej.
  • Warsztaty dotyczące wspólnych możliwości badawczych.
  • Warsztaty dla doktorantów.
 • Uniwersytet Śląski zapewnia:
  • Zakwaterowanie w mieszkaniu uniwersyteckim podczas pobytu w Katowicach.
  • Stanowisko pracy na wydziale goszczącym.
 • Dodatkowe wymagania: (biegła znajomość języków innych niż angielski / publikacje z zakresu wybranej dyscypliny naukowej itp.)
  Języki:

  • angielski – na poziomie co najmniej B2,
  • polski – na poziomie co najmniej B2.

Aplikuj tutaj: forms.office.com

UNIWERSYTET SOFIJSKI IM. ŚW. KLEMENSA Z OCHRYDY

 • Czas trwania wymiany: Semestr zimowy rozpoczyna się 3.10.2022 i kończy 20.01.2023, sesja egzaminacyjna zaczyna się 23.01.2023 i trwa do 17.02.2023.
 • Tryb prowadzenia zajęć: Minimum 10 dni zajęć stacjonarnych na Uniwersytecie Sofijskim. Rzeczywisty stosunek wykładów stacjonarnych i online będzie ustalany indywidualnie. Możliwe jest również prowadzenie blokowych wykładów stacjonarnych w Sofii oraz wykładów online z kraju ojczystego.
 • Główny zakres dydaktyczny: Minimum 12 godzin dydaktycznych w ramach obszarów priorytetowych Transform4Europe.
 • Zajęcia dodatkowe: Minimum 10 godzin zajęć dodatkowych, tj. prowadzenie wykładów publicznych, udział w warsztatach/konferencjach, inicjowanie wspólnych badań itp.
 • Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy zapewnia: Zakwaterowanie w jednym z mieszkań uniwersyteckich; wynagrodzenie za przepracowane godziny dydaktyczne i zajęcia dodatkowe wyszczególnione w umowie o dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, podpisanej przez przedstawiciela w swojej instytucji rodzimej.

Aplikuj tutaj: forms.office.com

UNIWERSYTET W TRIEŚCIE (WŁOCHY)

 • Czas trwania wymiany: Semestr zimowy trwa od 3.10.2022 do 24.02.2023. Wykłady na uniwersytecie będą odbywały się w okresie od 3.10.2022 do 23.12.2022.
  • wyjeżdżający: maksymalnie 5 dni, dodatkowo 1–2 dni przewidziane na podróż,
  • przyjeżdżający: czas trwania zostanie ustalony między aplikującym wykładowcą a nauczycielem na Uniwersytecie w Trieście.
 • Tryb prowadzenia zajęć: Wykłady na Uniwersytecie w Trieście będą odbywały się stacjonarnie i/lub zdalnie, zależnie od kryteriów naboru.
 • Główny zakres dydaktyczny: Rzeczywisty stosunek pracy stacjonarnej i zdalnej będzie ustalany indywidualnie na podstawie sytuacji pandemicznej oraz przepisów finansowych. Możliwe jest również prowadzenie blokowych wykładów stacjonarnych w Trieście oraz wykładów online z kraju ojczystego.
 • Zajęcia dodatkowe: Spotkania ze studentami (zdalnie lub stacjonarnie, zależnie od sytuacji pandemicznej), dyskusje dot. wspólnych badań w przyszłości, publiczne wykłady lub warsztaty itd.
 • Uniwersytet w Trieście zapewnia:

Finansowanie:

Mobilność pracowników będzie odbywała się zgodnie z umową Erasmus pomiędzy Uniwersytetem w Trieście a instytucją goszczącą.

 • Wyjeżdżający: Nauczyciele akademiccy otrzymają dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, które będzie pokrywać koszty podróży oraz utrzymania, pod warunkiem, że spełniają wymagania uniwersytetu rodzimego. Uniwersytet w Trieście pokryje koszty wyłącznie jednego nauczyciela akademickiego wyłonionego na podstawie wewnętrznego naboru Erasmus+ na realizację mobilności edukacyjnej dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 na następujące wydatki:
  • Czas trwania: maksymalnie 5 dni, dodatkowo 1–2 dni przewidziane na podróż.
  • Podróż zostanie obliczona według kalkulatora mobilności Erasmus+.
  • Wsparcie indywidualne na pokrycie wydatków kwalifikowanych.

Wyłącznie wykładowcy Uniwersytetu w Trieście, którzy aktywnie biorą udział w projekcie Transform4Europe, mogą wziąć udział w naborze.

 • Przyjeżdżający: Goście będą mieli do dyspozycji:
  • stanowisko pracy w instytucie goszczącym;
  • dostęp do zasobów komputerowych i bibliotek uczelni;
  • informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej związanej z prowadzoną działalnością (np. odpowiedzialność osoby trzeciej, dostęp do laboratoriów, używanie wyposażenia itd.);
  • wsparcie w zakresie zakwaterowania. Uniwersytet w Trieście nie posiada obiektów uniwersyteckich przeznaczonych do zakwaterowania gości. Będzie zatem starał się ułatwić znalezienie zakwaterowania dla przyjeżdżających nauczycieli, wskazując hotele lub inne obiekty noclegowe;
  • informacje dotyczące zagrożeń w miejscu pracy i środków zapobiegawczych, które należy podjąć w związku z działaniami, a także o godzinach otwarcia budynków uniwersyteckich.

Aplikuj tutaj: forms.gle

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO W KOWNIE (LITWA)

 • Czas trwania wymiany: Semestr zimowy trwa od 23.08.2022 do 23.12.2022. Wykłady będą się odbywać od 30.08.2022 do 2.12.2022.
 • Tryb prowadzenia zajęć: Wykłady będą odbywać się w trybie stacjonarnym lub hybrydowo (w połączeniu z wykładami online). Rzeczywisty stosunek wykładów stacjonarnych i online będzie ustalany indywidualnie, ale ilość pracy nie może być mniejsza niż ta przewidziana w wymaganiach w ramach projektu Erasmus+ dla wizytujących nauczycieli. Prowadzenie wyłącznie zajęć online jest niedopuszczalne.
 • Główny zakres dydaktyczny: Preferowany zakres dydaktyczny to jeden kurs (najlepiej na poziomie magisterskim lub doktorskim) oraz konsultacje, a dodatkowo jeden wykład publiczny dla społeczności akademickiej na istotny temat badawczy. Łącznie ok. 40–60 godzin. Preferowane obszary priorytetowe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony, zmiany środowiskowe i zrównoważony rozwój, zmiany społeczne i inkluzja.
 • Zajęcia dodatkowe: Potencjalna współpraca i wspólne publikacje, projekty badawcze, wspólne programy nauczania itd.
 • Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie zapewnia: Zakwaterowanie, przestrzeń biurową, dostęp do bibliotek oraz innych obiektów infrastruktury. Wynagrodzenie: możliwość podpisania umowy na odpłatną pracę dydaktyczną.
 • Dodatkowe wymagania: dobra znajomość języka angielskiego, dyplom ze stopniem doktora.
 • Termin składania wniosków mija 31 sierpnia 2022.

Aplikuj tutaj: forms.office.com

return to top