Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Musioł

19.01.2020 - 14:28, aktualizacja 10.02.2022 - 09:31
Redakcja:

dr Anna Musioł

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 315
tel.: +48 32 359 1297
e-mail: anna.musiol@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 2002–2007 – Studia magisterskie na kierunku filozofia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • czerwiec 2007 – Magisterium z filozofii; tytuł pracy: Struktura człowieka a jedność dynamicznego fieri podmiotu ludzkiego. W kręgu antropologicznych dociekań Maxa Schelera
 • 2007–2011 – Studia Doktoranckie na kierunku filozofia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • listopad 2011 – Doktorat; tytuł pracy: Postneokantyzm epistemologiczny a ontologiczny. Ernst Cassirer – Martin Heidegger; promotor: prof. dr hab. Andrzej Jan Noras (Uniwersytet Śląski), recenzenci: prof. dr hab. Piotr Łaciak (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2012 – Studia Podyplomowe: Psychologia Zachowań Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2013 – Studia Podyplomowe: Akademia Profesjonalnego Coachingu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 2017 – Studia Podyplomowe: Master Coaching – zaawansowane techniki coachingowe, Wydział Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Projekty badawcze


 • Bruno Bauch: Podmiot transcendentalny. Zarys transcendentalno-filozoficzny [s. 163–181]. Tłumaczenie; Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. Noras, T. Kubalica. Katowice 2011

Tematyka realizowanych projektów:

 • Platoński idealizm w badeńskiej i marburskiej szkole neokantyzmu
 • Recepcja Kanta i neokantyzmu w filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku
 • Kartezjanizm, kantyzm i heglizm w filozofii Adama Żółtowskiego
 • Człowiek jako podmiot i egzystencja w neokantyzmie
 • Filozofia jako sztuka życia i terapia: Badania porównawcze z zakresu historii filozofii i coachingu (filozofia praktyczna; wpływ filozofii klasycznej na jakość życia współczesnego człowieka)

 

Sprawowane funkcje


 • 2019 – Konkurs: Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (funkcja osoby oceniającej; Instytut Filozofii)
 • funkcja opiniodawcy w ICF DIAMETROS (Internetowy Serwis Filozoficzny)

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • od 2020 – członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 

Nagrody


 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UŚ, 2009
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ, 2013
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UŚ, 2014
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ, 2015
 • Nagroda Indywidualna Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze uzyskane w roku 2020.

 

Zainteresowania naukowe


 • Filozofia: historia filozofii, filozofia transcendentalna Immanuela Kanta, ruch neokantowski (marburska i badeńska szkoła neokantyzmu; platoński idealizm w szkole badeńskiej i marburskiej); filozofia polska przełomu XIX i XX wieku (recepcja filozofii Kanta i neokantyzmu w polskiej filozofii nowokrytycznej); antropologia filozoficzna: człowiek jako podmiot i egzystencja; filozofia w praktyce: wpływ filozofii klasycznej na jakość życia współczesnego człowieka i przemiany współczesnego społeczeństwa
 • Coaching: filozofia jako sztuka życia i terapia wobec coachingu jako interaktywnego procesu rozwoju; aksjologia i prakseologia w coachingu, procesy budowania relacji w dialogu coachingowym, life coaching, business coaching (executive coaching & leadership coaching)
 • Psychologia: psychologia humanistyczna, psychologia zachowań społecznych; pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i coachingowa: granice możliwego wsparcia (poziomy interwencji psychologicznej, psychoterapeutycznej i coachingowej)

 

Wybrane szkolenia


 • Każdy ma swój Everest. Nie ma celu nie ma życia (prowadzący: Krzysztof Wielicki) – 2021
 • Jak osiągnąć sukces w negocjacjach (prowadzący: prof. dr hab. Marek Szopa)
 • Rola lidera w budowaniu organizacji, do której ludzie chcą przynależeć (prowadzący: Dariusz Wylon) – 2021
 • Prawo pracy w dobie zagrożenia koronawirusem (prowadzący: Przemysław Pogłódek) – 2020
 • Szkolenie z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami: Projekt pt. „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” (prowadzący: Magdalena Bolek-Kochanowska) – 2021

 

Wybrane publikacje


Monografie naukowe

 • Anna Musioł: Neokantyzm epistemologiczny i ontologiczny. Ernst Cassirer – Martin Heidegger. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, ss. 347.

Artykuły

 • Principles of comprehensive self-reneval by Stephen R. Covey in the perspective of ancient Greek paideia and the ideal of kalokagathia. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management series. Gliwice 2019. No. 140, p. 221 – 229.
 • Judaizm wobec ducha natury ludzkiej. Hermanna Cohena ujęcie kultury w perspektywie etyki i antropologii. W: „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. XIV, fasc. 3. Wrocław 2019, s. 59–67.
 • Philosophy as art of life and therapy: The Epicurean-Stoic model of ethics in the face of contemporary holistic view of human being in coaching. In: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management series. 151 (2021), s. 455-463.
 • O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos. Recenzja książki Petera Eli Gordona pt.: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London, England 2010, ss.426. „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2013, nr 2, s. 171–175.
 • Neokrytyczna gnoseologia szkoły marburskiej. Ujęcie Paula Natorpa. „Folia Philosophica”. T. 32. Red. P. Łaciak. Katowice 2014, 107-127.
 • Dwa projekty antynaturalizmu metodologicznego na przykładzie filozofii Heinricha Rickerta i Ernsta Cassirera. „Ruch Filozoficzny”. T. 71. Red. R. Wiśniewski. Toruń 2014, s. 173-186.
 • Mścisława Wartenberga próba wykładni problemu metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta. „Studia z Historii Filozofii”. T. 4(5). Red. T. Kupś. Toruń 2014, s. 173–186.
 • Jana Stepy wykładnia krytycznego realizmu Aloisa Riehla. W: „Ruch Filozoficzny”, nr 1. Red. R. Wiśniewski. Toruń 2016, s. 93–108.
 • Zarys Paula Natorpa psychologii ogólnej według »Allgemeine Psychologie in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen« z 1904 roku. W: „Folia Philosophica”. T 36. Red. D. Kubok. Katowice 2016, s. 45–60.
 • Znaczenie wymiaru historycznego dla kształtowania się sfery Geisteswissenschaften. Ujęcie Wilhelma Diltheya i Ernsta Cassirera. W: „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”. T. XXVIII/1. Red. S. Raube. Białystok 2016, s. 160–173.
 • Program marburskiej szkoły neokantyzmu Hermanna Cohena w perspektywie jego inspiracji filozofią Gottfrieda Wilhelma Leibniza. W: Homo Culturalis – szkice z filozofii kultury. Red. F. Polakowski, K. Maciąg. Lublin 2017, s. 137–150.
 • Historyczno-systematyczne ujęcie neokantowskiej krytyki poznania Paula G. Natorpa w filozoficznym projekcie Edwarda B. Stamma. W: Filozoficzne rozważania o naturze człowieka. Lublin 2017, s. 160-172.
 • Miejsce filozofii Immanuela Kanta i neokantyzmu Hermanna Cohena w systemie filozofii Stanisława Leopolda Brzozowskiego. W: „Folia Philosophica”. Katowice.
 • Wolna wola i odpowiedzialność w filozoficznym projekcie pedagogiki społecznej Paula Natorpa. W: „Idea. Studia nad Strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”. Białystok 2018.
 • Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee. W: „Studia Philosophiae Christianae” 3/2018. Warszawa 2018, s. 149-162.
 • Kształtowanie tożsamości jednostki w wymiarze etyki aksjologicznej wobec rzeczywistości VUCA i ryzyka ziszczenia się zjawisk teorii czarnego łabędzia. W: „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”. Gliwice 2018.
 • Sześć perspektyw coachingu globalnego w paradygmacie złożoności holograficznego modelu Philippe’a Rosinskiego. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”. Gliwice 2018.
 • Wybrane aspekty filozofii w coachingu: Refleksje nad wiedzą humanistyczną a coachingowa praktyka. W: „Folia Philosophica”. Vol. 43 No 1 (2020). Katowice 2020.
 • Philosophy as art of life and therapy: The Epicurean-Stoic model of ethics in the face of contemporary holistic view of human being in coaching. In: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management series. 151 (2021), s. 455-463.

 

Anna Musioł

return to top