Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Danuta Ślęczek-Czakon

19.01.2020 - 13:54, aktualizacja 05.12.2020 - 19:45
Redakcja: an

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ

UŚ WNS piętro III pokój nr 323
tel. +48 32 359 18 29
e-mail: danuta.sleczek-czakon@us.edu.pl

Stanowisko

profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • 2005, nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii (etyki, bioetyki) na podstawie rozprawy Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych.
 • 1988, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Poglądy etyczne Marii Ossowskiej, promotor prof. dr hab. Halina Promieńska.

Projekty badawcze

 • Udział w programie badawczym KEGA 3/7369/09, tytuł: Pripadovost’ ako vzdelavacia metoda v aplikowanych etikach (2009-2011), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Udział w projekcie UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Kurs e-learningowy Bioetyka (130 stron, test, materiały pomocnicze) opracowany w ramach udziału w projekcie: wykonany w 2010, dostęp od 2011 [http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=75]

Sprawowane funkcje

 • Prodziekan ds. Ogólnych i Studentów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od września 2016 – nadal.
 • członek Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej VII kadencji (2017-2020), od maja 2017- nadal.
 • członek Senackiej Komisji Uniwersytetu Śląskiego ds. Kształcenia w kadencji 2005-2008, 2008-2011.
 • członek Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2005-2008, 2008-2011, 2011-2014, 2014-2017, 2017 – nadal
 • od 1.10.1999 do 30.09.2008 zastępca dyrektora Instytutu Filozofii ds. studiów niestacjonarnych
 • od 1.10.1998 do 30.09.1999 kierownik ds. studiów zaocznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Członek Rady Programowej „Studiów z Filozofii Polskiej” (czasopismo filozoficzne wydawane przez Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej, PTF Oddział w Cieszynie)
 • Członek Rady Redakcyjnej „Folia Philosophica” (czasopismo filozoficzne wydawane przez Instytut Filozofii UŚ)
 • Członek Rady Redakcyjnej pisma Uniwersytetu w Białymstoku „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”.
 • Recenzowanie artykułów w czasopismach: Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Logos i Etos, Ethos, Rocznika Filozoficznego Ignatianum, Studia Philosophica Wratislaviensia, internetowego czasopisma filozoficznego Ibidem.

Nagrody

 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ w roku 1984/1985
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ w roku 1985/1986
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UŚ w roku 1989/1990
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia dydaktyczne w roku 1991/1992
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą w 2005 roku
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia organizacyjne w 2007 roku

Zainteresowania naukowe

 • Etyka (historia etyki, etyka w szkole lwowsko-warszawskiej, etyka zawodowa), bioetyka.

Publikacje

 • prace zwarte:
  • Poglądy etyczne Marii Ossowskiej. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice 2002,(ss. 112). ISSN 83‑89032‑15‑5.
  • Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, (ss. 261). ISSN 0208‑6336, ISBN 83‑226‑1324‑5.
 • artykuły:
  • Bioetyka jako etyka stosowana (polskie doświadczenia i dyskusje), W; Studium przypadku – zastosowanie – etyka, Katowice-Gliwice-Bańska Bystrzyca 2011, s.103-127. ISBN: 978-83-927336-4-5.
  • Wersja słowacka Bioetika ako aplikowaná etika (Poll’ské skúsenosti a komentáre). W: Pripadovost’-aplikácia-etika, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra etyki a aplikowanej etyki, Banská Bystrica 2011, s.101-125. ISBN: 978-80-557-0213-1. [Książka publikowana jako wynik realizacji projektu Agencji Grantowej KEGA č3/7369/09]
  • Wolność i jej ograniczenia w etyce (bio)medycznej, W; Wolność i przeciwstawienie. Problemy etyki współczesnej. Zbiór tekstów pokonferencyjnych, Katowice 2012, s.9-18. ISBN 978-83-932861-0-2.
  • Działalność komisji bioetycznej jako warunek bezpieczeństwa uczestników eksperymentu medycznego, [W]: Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, pod red. Zenona Trejnisa, wyd. WAT, Warszawa 2013. S.271-286, ISBN 978-83-62954-74-2.
  • How to think about moral issues? Richard Mervyn Hare’s concept. “Folia Philosophica, vol 29, edited by Piotr Łaciak, Agnieszka Wesołowska, Katowice 2013, pp.103-125. ISSN 0208-6336;ISSN 1231-0913.
  • Etyka jako sztuka dobrego życia. [W]:Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, pod redakcją Agnieszki Woszczyk, Dariusza Olesińskiego, wyd UŚ Katowice 2013, s. 59-76. ISBN 978-83-63041-14-4.
  • Krytyka polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej. [W]: Vasil Gluchman (Ed.) Etika v profesiach, Presov 2013, ISBN 978-80-555-1030-9, s.120-139. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis , Filosoficky zbornik 56 AFPh 452/485.
  • Sprawiedliwość społeczna – obecność problemu w polskiej filozofii społecznej. W: Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane zagadnienia, red. Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2014, 112-151. ISBN 978-83-7164-5.
  • Spór o antropocentryzm w etyce środowiskowej – uwarunkowania, konsekwencje dla teorii i praktyki dobrego życia, [w:] Filozofia – Etyka – Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, red. nauk. Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 727-741.
  • Danuta Ślęczek-Czakon, Tomasz Czakon, Co jest dobrem w kodeksach etycznych firm? [W] Zeszyty naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Wyd. UAM, Poznań 2015, s.279-291. ISBN 978-83-232-2951-3, ISSN 1895-2984.
  • Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon, Wyobrażenia dobra w kodeksach etycznych firm, Philosophica. Wratislaviensia, 2015, fasc. 4, s. 145-168. ISSN 18595-8001.
  • Próby oswojenia śmierci w filozofii i bioetyce, W: Utrata i żałoba. Teoria i praktyka, wyd UŚ Katowice 2016, red. naukowa Renata Kleszcz-Szczyrba i Anita Gałuszka, s.21-32. ISSN 0208-6336;ISBN 978-83-8012-838-5.

 

return to top