Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Gabriela Besler

19.01.2020 - 14:00, aktualizacja 26.06.2024 - 10:35
Redakcja: admin

prof. Gabriela Besler

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 331 b
tel. +48 32 359 21 54
e-mail: gabriela.besler@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor

 

Życiorys naukowy


 • 1984-1990 Studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, sekcja Filozofii Teoretycznej;
 • 1986-1987 roczny pobyt w Niemczech, poświęcony nauce języka niemieckiego
 • 1995-1996 – staż doktorancki w Katedrze Metodologii Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 1991-1998 zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • 1998 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, temat pracy doktorskiej: Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona w sporze o koncepcję metafizyki; promotor. ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Bronk, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • 1998 – zatrudniona na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • 2003-2004 – staż habilitacyjny w Katedrze Metodologii Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 2011 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, na podstawie monografii Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.
 • 2012 – zatrudniona na stanowisku adiunkta z stopniem naukowym doktora habilitowanego Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • 2017 – miesięczny staż naukowy w University of Stirling (Szkocja)
 • 2018 sześciotygodniowy staż naukowy w University of Stirling (Szkocja), jako stypendystka szkockiej fundacji The Bednarowski Trust
 • 2019 – zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, Katowice

 

Projekty badawcze


 • 2016 – 2020 udział w projekcie „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, prowadzonym przez Akademią Ignatianum w Krakowie.
 • 2017–2021 – kierownik grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2, którego celem było polskie wydanie korespondencji naukowej Gottloba Fregego.

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Polska Akademia Umiejętności
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne
 • Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
 • European Society for the History of Science

 

Nagrody


 • 2003 Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • 2011 Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego

 

Zainteresowania naukowe


 • logika matematyczna w szkole lwowsko-warszawskiej,
 • filozofia i logika Gottloba Fregego, notacja logiczna,
 • filozofia i logika matematyczna Heinricha Scholza i jego Szkoły z Münster,
 • historia logiki,
 • korespondencja naukowa,
 • analiza jako metoda filozoficzna i naukowa,
 • metoda filozoficzna vs metoda naukowa,
 • tomizm,
 • analogia.

 

Wybrane publikacje


Książki:

 • Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2002, pp. 154. ISBN 83-7164-356-X. (The Controversy over Conception of Metaphysics. The Existential Thomism of M.A. Krąpiec and the Analytic Philosophy of P.F. Strawson).
 • Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, pp. 248. ISBN 978-83-226-1902-5. (Gottlob Frege’s Conception of Analysis).
 • „Chodzimy po tych samych lub podobnych drogach myślowych”. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba Fregego z Giuseppe Peanem, Dawidem Hilbertem i Bertrandem Russellem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018.
 • Gottlob Frege: Korespondencja naukowa. Wydanie krytyczne. Opracowanie edycji polskiej i weryfikacja tłumaczenia: Gabriela Besler, Joanna Zwierzyńska. Tłum. Andrzej Painta, Mateusz Jurczyński, Marta Ples-Bęben, Lidia Obojska. Konsultant historyczny: Piotr Kowalewski. Konsultant w zakresie języka łacińskiego i greckiego: Sebastian Śpiewak. Indeks osobowy i rzeczowy, spisy towarzystw naukowych oraz kongresów i konferencji: Paweł Ługiewicz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, ss. 600.

Artykuły

 • „Świat to skroplona myśl Boga”. Mieczysława A. Krąpca koncepcja racjonalności. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2009, t. 52, 2(206), pp. 37–47. („The World is a Condenced God’s Thought”. A. Krąpiec’s Conception of Rationality)
 • Petera Frederica Strawsona koncepcja indywiduów: rodzaje, charakterystyka i metoda badań. „Filo-sofia” 2013 4(23), pp. 209-228. (F. Strawson’s Conception of Individual: Types, Description and Method of Investigation)
 • Gottlob Frege on Number. Development of his Conception between Years 1879-1925. „Wismar Frege Series” 03/2013, pp. 7–17.
 • Gottlob Frege o liczbie. Przyczynek do określenia roli, jaką dla filozofów pełni historia matematyki, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2013 (53), pp. 133-164. (Gottlob Frege on Number. A Contribution to Description of the Role of Philosophy in History of Mathematic).
 • Między hipotezą a metodą. Po 35 latach od ukazania się książki ks. Józefa Herbuta Hipoteza w filozofii bytu. In: W trosce o kulturę logiczną, K. M. Wolsza, Opole 2014, pp. 53-73. (Between Hipothese Hypothesis and Method. 35 Years after Publishing “Hipothese in Philosophy of Being” by J. Herbut).
 • Aydın Sayılı’s Book Copernicus and his Monumental Work (Ankara 1973) and the Polish Background. “Dörtöğe. Felsefe ve Bilim Tarihi”, 2014, vol. 3, pp. 9-27.
 • (with J. Szulc): Gottlob Frege’s Theory of Definition as Useful Tool for Knowledge Organization. Definition of Context – Case Study. In: Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Future Prospects. W. Babik, Würzburg: Ergon Verlag 2014, pp. 312-319.
 • (with J. Szulc): Time as Constitutive Element of Information Expressed in Signs. “Kybernetes” 2104, Vol. 43, No.6, pp. 911-923. DOI 10.1108/K-06-2013-0120.
 • Gottlob Frege o zdaniu. Rozwój koncepcji w latach 1879–1919. Uwagi wstępne. In: Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne. Ed. P. Stalmaszczyk, Łódź: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego & Primum Verbum, 2015, pp. 29-45. (Gottlob Frege on Proposition. Development of the Conception between 1879-1910).
 • Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego z Bertrandem Russellem w latach 1902-1904. In: Filozofia matematyki i informatyki. R. Murawski, Kraków, Copernicus Center Press 2015, pp. 91-106.
 • Philosophical and Mathematical Correspondence between Gottlob Frege and Bertrand Russell in the years 1902-1904. Some Uninvestigated Topics „Folia Philosophica” 2016 (35), pp. 85-100.
 • Gottlob Frege o prawdzie w okresie wydawania dwóch tomów „Grundgesetze der Arithmethik” (1893-1903). „Studia Semiotyczne” – 2018, nr 2, s. 51-73.
 • Stanisław Kamiński: logik, historyk logiki i filozof logiki. W: Stanisław Kamiński. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. S. 41-59.
 • The correspondence between Józef M. Bocheński (1902-1995) and Heinrich Scholz (1946-1954). “Studies in East European Thought” 2021.

 

Gabriela Besler

return to top